ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depiction

D IH0 P IH1 K SH AH0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depiction-, *depiction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depiction[N] การพรรณนา, See also: การบรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portrayal
depiction[N] การวาดภาพ, Syn. portrayal

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม Unbreakable (2000)
The thing to notice about this piece... the thing that makes it very, very special... is its realistic depiction of its figures.สิ่งที่ควรสังเกตในรูปนี้ จุดที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือความสมจริงของสัดส่วนรูปร่าง Unbreakable (2000)
This depiction of battle, a soldier digs a trench and overleaf he escapes.รูปที่บรรยายถึงการสู้รบ นายทหารขุดคูแล้วหนีจากด้านหลัง Like Stars on Earth (2007)
In depictions of God Rama he is famously holding what in his right hand?ภาพของพระราม นิยมถืออะไรไว้ในพระหัตถ์ข้างขวา Slumdog Millionaire (2008)
You're looking at depictions Of dozens of attacks, accidents, disasters,คุณกำลังดูภาพบรรยาย เหตุร้ายและภัยพิบัติ The Ghost Network (2008)
Saw his depiction of their fighting...มองเห็นภาพวาดการทะเลาะกันของพวกเขา Back in Business (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
It was pretty groundbreaking subject matter at the time, considering it's depiction of fluid sexuality.เมื่อก่อนเพลงนี้ฉาวมาก เพราะเนื้อหาทางเพศ Bad Reputation (2010)
Now over here, we have a depiction of Hercules defeating the Nemean lion.เอาล่ะ ทีนี้ เรามาดูเรื่องของเฮอร์คิวลีสกัน การเอาชนะสิงโตนิวเมียน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
You see, if you align the edges correctly it gives you a shifting depiction of the interior.เห็นมั้ย ถ้าวางขอบๆให้ตรงกัน ก็จะเห็นแผนที่ของภายใน Wrath of the Titans (2012)
You're right, that is a lovely depiction of postmodernism.คุณพูดถูก นั่นเป็นภาพวาดโพสต์โมเดิร์นที่สวยงาม Lady Killer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depictionDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปเขียน[n.] (rūpkhīen) EN: painting ; drawing ; depiction   FR: dessin [m]
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPICTION D IH0 P IH1 K SH AH0 N
DEPICTIONS D IH0 P IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depiction (n) dˈɪpˈɪkʃən (d i1 p i1 k sh @ n)
depictions (n) dˈɪpˈɪkʃənz (d i1 p i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darstellung {f}; Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Darstellungen {pl}; Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl}depiction | depictions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
内面描写[ないめんびょうしゃ, naimenbyousha] (n) psychological depiction of a literary character [Add to Longdo]
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depiction \De*pic"tion\, n. [L. depictio.]
   A painting or depicting; a representation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depiction
   n 1: a graphic or vivid verbal description; "too often the
      narrative was interrupted by long word pictures"; "the
      author gives a depressing picture of life in Poland"; "the
      pamphlet contained brief characterizations of famous
      Vermonters" [syn: {word picture}, {word-painting},
      {delineation}, {depiction}, {picture}, {characterization},
      {characterisation}]
   2: a representation by picture or portraiture [syn: {depicting},
     {depiction}, {portraying}, {portrayal}]
   3: a drawing of the outlines of forms or objects [syn:
     {delineation}, {depiction}, {limning}, {line drawing}]
   4: representation by drawing or painting etc [syn: {depiction},
     {delineation}, {portrayal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top