ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disport

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disport-, *disport*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disport oneself(phrv) เล่นเพลิน, See also: เล่นสนุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน, สนุกสนาน, ทำให้เพลิดเพลิน. vi., n. (ความ) สนุกสนาน, เพลิดเพลิน

English-Thai: Nontri Dictionary
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน, ทำให้รื่นเริง, ทำให้เพลิดเพลิน, หาความบันเทิง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disport (v) dˈɪspˈɔːt (d i1 s p oo1 t)
disports (v) dˈɪspˈɔːts (d i1 s p oo1 t s)
disported (v) dˈɪspˈɔːtɪd (d i1 s p oo1 t i d)
disporting (v) dˈɪspˈɔːtɪŋ (d i1 s p oo1 t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disport \Dis*port"\, v. t. [OF. desporter. See {Disport}, v. i.]
   1. To divert or amuse; to make merry.
    [1913 Webster]
 
       They could disport themselves.    --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove from a port; to carry away. --Prynne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disport \Dis*port"\, n. [OF. desport, deport. See {Disport}, v.
   i., and cf. {Sport}.]
   Play; sport; pastime; diversion; playfulness. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disport \Dis*port"\, v. i. [imp. & p. p. {Disported}; p. pr. &
   vb. n. {Disporting}.] [OF. se desporter; pref. des- (L. dis-)
   + F. porter to carry; orig. therefore, to carry one's self
   away from work, to go to amuse one's self. See {Port}
   demeanor, and cf. {Sport}.]
   To play; to wanton; to move in gayety; to move lightly and
   without restraint; to amuse one's self.
   [1913 Webster]
 
      Where light disports in ever mingling dyes. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Childe Harold basked him in the noontide sun,
      Disporting there like any other fly.   --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disport
   v 1: occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion;
      "The play amused the ladies" [syn: {amuse}, {divert},
      {disport}]
   2: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
     "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped in
     the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick}, {skylark},
     {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk}, {romp}, {run
     around}, {lark about}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top