ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-delightful-

D IH0 L AY1 T F AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: delightful, *delightful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delightful[ADJ] น่าปิติยินดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...who will do you that delightful honourใครจะเป็นคนทำให้แกนับถือนะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง Cool Runnings (1993)
Into a most delightful hatให้กลายเป็นหมวกที่น่าจะสบายที่สุด The Nightmare Before Christmas (1993)
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้ Episode #1.5 (1995)
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก Titanic (1997)
We couldn't help but overhear your delightful repartee.ขอโทษด้วยนะ บังเอิญได้ยิน สิ่งที่คุณพูดกัน The Story of Us (1999)
What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman. Anna and the King (1999)
- Yes, I'm sure we're all delightful people.-ช่าย ฉันมั่นใจว่าพวกเราน่ะ สุดแสนดี Hope Springs (2003)
Oh, I'm sure they're not nearly as delightful as you are.ฉันคิดว่าพวกเขาดีเท่าเธอ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
What a delightful mind you have.ทำให้ฉันรู้สึกดีจริงๆ. V for Vendetta (2005)
Delightful Girl Choon Hyangแม่หญิงชุนยังตัวร้าย Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Jeff, Renee, what a delightful surprise.เจฟ เรเน่ ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอพวกคุณที่นี่ It Takes Two (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delightfulDelightful shoestring potatoes.
delightfulHe is delightful.
delightfulIt is delightful to look at a sleeping baby.
delightfulIt's always delightful to see you.
delightfulIt was a delightful bit of nonsense.
delightfulNothing is more delightful for me than to talk with him.
delightfulNothing is more delightful to me than travelling.
delightfulShe has a delightful sense of humor.
delightfulSpring is a delightful season.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอม[ADJ] delightful, See also: cheerful, joyful, Thai definition: ชื่นใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIGHTFUL D IH0 L AY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delightful (j) dˈɪlˈaɪtfəl (d i1 l ai1 t f @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entzückend; sehr angenehm {adj} | entzückender | am entzückendstendelightful | more delightful | most delightful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delightful \De*light"ful\, a.
   Highly pleasing; affording great pleasure and satisfaction.
   "Delightful bowers." --Spenser. "Delightful fruit." --Milton.
 
   Syn: Delicious; charming. See {Delicious}. --
     {De*light"ful*ly}, adv. -- {De*light"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delightful
   adj 1: greatly pleasing or entertaining; "a delightful
       surprise"; "the comedy was delightful"; "a delicious
       joke" [syn: {delightful}, {delicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top