ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delightfully

D AH0 L AY1 T F AH0 L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delightfully-, *delightfully*, delightful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delightfully[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which has delightfully become known over the yearsซึ่งเป็นที่รู้กันมานับปีแล้ว New Haven Can Wait (2008)
For example, I'm sure he'd be delightfully taken aback if you clean your apartment.ทำไมไม่เซอร์ไพรส์ เรื่องอื่นละ อย่างเช่นฉันว่าเขาคง ตะลึงเลยละ The Gorilla Experiment (2009)
This is the most delightfully cruel thing we've done to Sheldon since we left that fake message from Stephen Hawking on his voice mail.นี่เป็นเป็นเรื่องโหดร้ายที่สนุกที่สุดที่เราเคยทำใส่เชลดอน ตั้งแต่ตอนที่เราแกล้งทิ้งข้อความเก๊ๆจากสตีเฟน ฮอว์คิง ใส่วอยซ์เมล์เขาเลย The Agreement Dissection (2011)
Delightfully mysterious or bat-crap crazy?ลึกลับครื้นเครง หรืออีบ้า? The Isolation Permutation (2011)
It was all so delightfully last minute.ตัดสินใจกะทันหันน่ะ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
This has been delightfully philosophical and all that, but would you mind handing me that radio?ทั้งหมดนี่เป็นปรัชญาที่เพลิดเพลินมาก แต่ช่วยส่งวิทยุนั่นมาให้หน่อยได้ไหม Mine (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
ช่ำใจ[ADV] satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
จับจิต[ADV] pleasingly, See also: delightfully, enhantingly, captivatingly, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ, Example: หล่อนร้องเพลงได้ไพเราะจับจิต, Thai definition: อย่างเป็นที่พอใจ
ร่าเริง[ADV] cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully   FR: adorablement

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIGHTFULLY    D AH0 L AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delightfully    (a) dˈɪlˈaɪtfəliː (d i1 l ai1 t f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delightful \De*light"ful\, a.
   Highly pleasing; affording great pleasure and satisfaction.
   "Delightful bowers." --Spenser. "Delightful fruit." --Milton.
 
   Syn: Delicious; charming. See {Delicious}. --
     {De*light"ful*ly}, adv. -- {De*light"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delightfully
   adv 1: in a delightful manner; "the farm house, though in itself
       a small one, is delightfully situated"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top