Search result for

deed

(91 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deed-, *deed*, de, dee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deed[N] การกระทำ, See also: กรรม, Syn. action
deed[N] โฉนด, See also: สัญญา, Syn. act
deed over[PHRV] โอนทรัพย์สินให้, See also: โอนให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deed(ดีด) n. การกระทำ,พฤติการณ์,สารตรา,โฉนด,สัญญาหรือข้อตกลง, Syn. act
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง,โฉนดที่ดิน
trust deedn. หนังสือเชื่อใจ,หนังสือมอบหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
misdeed(n) การทำชั่ว,การทำผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deedหนังสือสำคัญ, หนังสือตราสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed of appointmentใบแต่งทนาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed, matter inกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed, titleโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deed, titleโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deedตราสาร, โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
Deedsสิทธิเหนือที่ดิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Deed of Guarantee (n) หนังสือค้ำประกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then the deed is as good as done.เมื่อนั้นทุกสิ่งก็จะลงเอยด้วยดี The Labyrinth of Gedref (2008)
Do you promise to exercise mercy and justice in your deeds and judgments?เจ้าจะสัญญาว่าจะรักษาความมีเมตตา และความยุติธรรมในตัวเจ้า Excalibur (2008)
I beg you also to punish her father and KIM Hong-do for conspiring the evil deedขอฝ่าบาทได้โปรดกำหนดโทษ แก่พอของนางและคิมฮองดู ฐานสมรู้ร่วมคิดในการกระทำนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Then the deed is as good as done.งั้นงานนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้ว To Kill the King (2008)
You taught me who I am, taught me the purpose for my skills, taught me that magic should only be used for great deeds.ท่านสอนให้ข้ารู้จักตัวเอง, รู้ว่าข้าทำอะไรได้บ้าง สอนให้ข้าใช้เวทย์มนต์เท่าที่จำเป็น Le Morte d'Arthur (2008)
Very well written, brilliantly constructed. Jeremiah wouldn't take money for doing a good deed.เจอราไม จะไม่รับเงินเป็นค่าตอบแทนความดี Bedtime Stories (2008)
A snowball's chance in haiti of actually doing this deed.มันจะช่วยให้เรามีโอกาสได้เล่นหิมะในเฮติมั้ย Shut Down (2008)
And these junior crime fighters here, these Junior G-men, has, every one of them, stopped some crime from occurring and forestalled an entry into the black book of criminal deeds.นักต่อสู้นักอาชญกรรมเหล่านี้ มือปราบเหล่านี้ทุกๆคน จะหยุดอาชญกรรมไม่ให้เกิดขึ้น Public Enemies (2009)
but with good deeds.ถ้ามันเป็นคริสเตียน ก็ต้องลงไปในคุกข้างล่างนั่น Agora (2009)
- No. No, not at all. You're telling me this was just a good deed?ไม่ๆ ไม่ทั้งหมด เธอกำลังจะบอกฉันว่า เธอทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอย่างนั้นเหรอ In the Realm of the Basses (2009)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
I know you've asked for a copy of the deed to the house.หนูรู้ว่าคุณอยากได้สำเนาโฉนด Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deedHis brave deed earned him respect.
deedCareless words and deeds masquerade of love.
deedAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
deedI admire your brave deed.
deedLoan on deeds needed the joint surety.
deedHis deed is worthy of praise.
deedTo what extent can you answer for his deed?
deedAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
deedNotaries are involved in the drawing up of notarial deeds and sealed envelope deeds.
deedWho can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration.
deedDeeds are better than words.
deedA man is responsible for his deeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆกรรม[N] deed performed by Buddhist monks in the temple precincts, Example: พระภิกษุเข้าประชุมทำสังฆกรรมในโบสถ์ครบองค์ประชุมตามประเภทของแต่ละสังฆกรรม, Thai definition: กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปร่วมกันกระทำภายในสีมา
บุพกรรม[N] previous deeds, See also: deeds, Thai definition: กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน
กรรม[N] deed, See also: action, performance, doing, Example: ผลของกรรมในชาติก่อนทำให้เขาเกิดมาเป็นง่อย, Thai definition: การกระทำที่ส่งผลร้ายมาถึงปัจจุบัน
กรรมวาจา[N] declaration, See also: deed by word, ecclesiastical edict, Syn. คำประกาศ, Example: ท่านเจ้าอาวาสได้แสดงกรรมวาจาต่อพระภิกษุ, Thai definition: คำประกาศกิจการในท่ามกลางสงฆ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds   
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds   
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed   FR: titre de propriété [m]
โฉนดที่ดิน[n. exp.] (chanōt thīdin) EN: title deed   
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEED    D IY1 D
DEEDS    D IY1 D Z
DEEDY    D IY1 D IY0
DEEDED    D IY1 D AH0 D
DEEDEE    D IY1 D IY0
DEEDRICK    D IY1 D R IH0 K
DEEDRICK'S    D IY1 D R IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deed    (n) (d ii1 d)
deeds    (n) (d ii1 d z)
deed-box    (n) - (d ii1 d - b o k s)
deedpoll    (n) (d ii1 d p ou l)
deedpolls    (n) (d ii1 d p ou l z)
deed-boxes    (n) - (d ii1 d - b o k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenpapier {n}; Urkundenpapier {n}deed paper [Add to Longdo]
Schenkungsurkunde {f}deed of donatio [Add to Longdo]
Tat {f} | Taten {pl} | eine gute Tat vollbringendeed | deeds | to do a good deed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
悪い行い[わるいおこない, waruiokonai] (n) bad (evil) deed [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds [Add to Longdo]
偉功[いこう, ikou] (n) great deed [Add to Longdo]
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day [Add to Longdo]
云為[うんい, un'i] (n,vs) sayings and doings; words and deeds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, ] deed; bond; contract; ticket, #2,919 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time, #5,226 [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past, #7,513 [Add to Longdo]
契据[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] deed, #130,991 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deed \Deed\ (d[=e]d), a.
   Dead. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deed \Deed\, n. [AS. d[=ae]d; akin to OS. d[=a]d, D. & Dan.
   daad, G. that, Sw. d[*a]d, Goth. d[=e]ds; fr. the root of do.
   See {Do}, v. t.]
   1. That which is done or effected by a responsible agent; an
    act; an action; a thing done; -- a word of extensive
    application, including, whatever is done, good or bad,
    great or small.
    [1913 Webster]
 
       And Joseph said to them, What deed is this which ye
       have done?              --Gen. xliv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       We receive the due reward of our deeds. --Luke
                          xxiii. 41.
    [1913 Webster]
 
       Would serve his kind in deed and word. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Illustrious act; achievement; exploit. "Knightly deeds."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Whose deeds some nobler poem shall adorn. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of action; agency; efficiency. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To be, both will and deed, created free. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Fact; reality; -- whence we have indeed.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A sealed instrument in writing, on paper or
    parchment, duly executed and delivered, containing some
    transfer, bargain, or contract.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is generally applied to conveyances of real
      estate, and it is the prevailing doctrine that a deed
      must be signed as well as sealed, though at common law
      signing was formerly not necessary.
      [1913 Webster]
 
   {Blank deed}, a printed form containing the customary legal
    phraseology, with blank spaces for writing in names,
    dates, boundaries, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. Performance; -- followed by of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In deed}, in fact; in truth; verily. See {Indeed}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deed \Deed\, v. t.
   To convey or transfer by deed; as, he deeded all his estate
   to his eldest son. [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deed
   n 1: a legal document signed and sealed and delivered to effect
      a transfer of property and to show the legal right to
      possess it; "he signed the deed"; "he kept the title to his
      car in the glove compartment" [syn: {deed}, {deed of
      conveyance}, {title}]
   2: something that people do or cause to happen [syn: {act},
     {deed}, {human action}, {human activity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top