Search result for

deeds

(51 entries)
(0.0494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deeds-, *deeds*, deed
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deedsสิทธิเหนือที่ดิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you promise to exercise mercy and justice in your deeds and judgments?เจ้าจะสัญญาว่าจะรักษาความมีเมตตา และความยุติธรรมในตัวเจ้า Excalibur (2008)
You taught me who I am, taught me the purpose for my skills, taught me that magic should only be used for great deeds.ท่านสอนให้ข้ารู้จักตัวเอง, รู้ว่าข้าทำอะไรได้บ้าง สอนให้ข้าใช้เวทย์มนต์เท่าที่จำเป็น Le Morte d'Arthur (2008)
And these junior crime fighters here, these Junior G-men, has, every one of them, stopped some crime from occurring and forestalled an entry into the black book of criminal deeds.นักต่อสู้นักอาชญกรรมเหล่านี้ มือปราบเหล่านี้ทุกๆคน จะหยุดอาชญกรรมไม่ให้เกิดขึ้น Public Enemies (2009)
but with good deeds.ถ้ามันเป็นคริสเตียน ก็ต้องลงไปในคุกข้างล่างนั่น Agora (2009)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
All I did were good deeds.ฉันทำไม่ถูกยังไง Episode #1.9 (2009)
We're gonna rediscover one another, say nice things, do nice deeds.พวกเราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คุยกันในสิ่งที่ดี ทำสิ่งที่ดี Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- no more confessions, no more good deeds, and no more fucking remorse.นี่ไม่ใช่วิธีที่นายจะตาย มันเป็นของพ่อ มาหลายปี เกลียดแก เกลียดแกเว้ย The Getaway (2009)
And god rewards good deeds,แล้วพระเจ้า จะให้รางวัล คนทำดี Road Kill (2009)
Doing good deeds, scoring points with god.ทำดี พระเจ้าก็ให้คะแนน Road Kill (2009)
No more confessions, no more good deeds,ไม่ต้องมีคำสารภาพ ไม่ต้องมีการพูดเรื่องความดี Road Kill (2009)
- no more confessions, no more good deeds,พอทีกับการสารภาพบาป\ พอทีกับทำตัวเป็นคนดี Hungry Man (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deedsA man is responsible for his deeds.
deedsAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
deedsBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
deedsCan you stand his deeds?
deedsCareless words and deeds masquerade of love.
deedsDeeds are better than words.
deedsEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
deedsHis brave deeds brought him a medal.
deedsHis deeds didn't agree with his words.
deedsHis deeds do not accord with his words.
deedsLoan on deeds needed the joint surety.
deedsNotaries are involved in the drawing up of notarial deeds and sealed envelope deeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุพกรรม[N] previous deeds, See also: deeds, Thai definition: กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds   
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune   FR: mauvaise action [f]
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action   FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[n. exp.] (kam dī) EN: good deeds ; wholesome action   FR: bonne action [f]
สมภาร[n.] (somphān) EN: accumulated good deeds   
ไถ่โทษ[v. exp.] (thai thōt) EN: edeem a mistake ; redeem a mistake by good deeds   
ทำบุญ[v.] (thambun) EN: make merit ; do merit ; perform meritorious deeds ; do good   FR: accomplir une action méritoire ; faire le bien

CMU English Pronouncing Dictionary
DEEDS    D IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deeds    (n) (d ii1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds [Add to Longdo]
云為[うんい, un'i] (n,vs) sayings and doings; words and deeds [Add to Longdo]
嘉言善行[かげんぜんこう, kagenzenkou] (n) good words and good deeds [Add to Longdo]
旧悪[きゅうあく, kyuuaku] (n) past misdeeds; old crimes [Add to Longdo]
挙措言動[きょそげんどう, kyosogendou] (n) speech and behavior; words and deeds [Add to Longdo]
顕彰[けんしょう, kenshou] (n,vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P) [Add to Longdo]
言行録[げんこうろく, genkouroku] (n) record of a person's words and deeds [Add to Longdo]
言動[げんどう, gendou] (n) speech and conduct; words and deeds; (P) [Add to Longdo]
自得[じとく, jitoku] (n,vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fān, ㄈㄢ, ] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deeds \deeds\ n. (Religion)
   performance of moral or religious acts; salvation is not by
   deeds, but by faith; to do good deeds.
 
   Syn: works.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deeds
   n 1: performance of moral or religious acts; "salvation by
      deeds"; "the reward for good works" [syn: {works}, {deeds}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top