Search result for

cyber

(55 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyber-, *cyber*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyber    [PRF] คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
cybersex    [N] การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีจุดประสงค์ในเรื่องทางเพศ
cyberphobia    [N] โรคกลัวคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyberไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberไซเบอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberartศิลปะไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercopตำรวจไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercrimeอาชญากรรมไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberiaไซเบอเรีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybernetic artศิลปะไซเบอร์เนติก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"

คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ

cyberspace

cyberporn

cybersex

[คอมพิวเตอร์]
Cybercafeไซเบอร์คาเฟ [คอมพิวเตอร์]
Cybercafesไซเบอร์คาเฟ่ [TU Subject Heading]
cybernaticsไซเบอร์เนติกส์ วิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม
เช่น ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกที่ทำงานคล้ายคลึงกัน วิชานี้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และยึดหลักการพื้นฐาน ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารอธิบายการทำงานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ ชื่อของวิชานี้มาจากคำภาษากรีก หมายความว่า นำ หรือ ปกครอง [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [TU Subject Heading]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [TU Subject Heading]
Cyberstalkingการเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cyberI couldn't help overhearing, but you're police officers who handle cyber-crime or some such?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ [N] cyberspace, Example: มนุษย์กำลังอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น, Thai definition: ขอบเขตหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไซเบอร์นิกส์[n.] (saiboēniks) EN: cybernics   FR: cybernétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYBER    S AY1 B ER0
CYBERSEX    S AY1 B ER0 S EH2 K S
CYBERCASH    S AY1 B ER0 K AE2 SH
CYBERPORN    S AY1 B ER0 P AO2 R N
CYBERSPACE    S AY1 B ER0 S P EY2 S
CYBERSPACE'S    S AY1 B ER0 S P EY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cybernetic    (j) (s ai2 b @ n e1 t i k)
cybernetics    (n) (s ai2 b @ n e1 t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットカフェ[, inta-nettokafe] (n) {comp} Internet cafe; cybercafe [Add to Longdo]
サイバー[, saiba-] (n) cyber [Add to Longdo]
サイバーカフェ[, saiba-kafe] (n) {comp} cybercafe [Add to Longdo]
サイバーキャッシュ[, saiba-kyasshu] (n) {comp} cybercash [Add to Longdo]
サイバースクワッター[, saiba-sukuwatta-] (n) cybersquatter [Add to Longdo]
サイバースクワット[, saiba-sukuwatto] (n) {comp} cyber squat [Add to Longdo]
サイバースペース[, saiba-supe-su] (n) cyberspace [Add to Longdo]
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
サイバードッグ[, saiba-doggu] (n) {comp} Cyberdog [Add to Longdo]
サイバーパンク[, saiba-panku] (n) {comp} cyberpunk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制论[kòng zhì lùn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] cybernetics [Add to Longdo]
数码港[shù mǎ gǎng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄍㄤˇ, / ] cyberport [Add to Longdo]
网际色情[wǎng jì sè qíng, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cyberporn [Add to Longdo]
电子空间[diàn zǐ kōng jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] cyberspace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]
サイバードッグ[さいばーどっぐ, saiba-doggu] Cyberdog [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top