Search result for

cyberspace

(26 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyberspace-, *cyberspace*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I WANT TO GO BACK TO CYBERSPACE. I'M SORRY, SWEETHEART, NOT YET.โอเค House on Fire (2009)
But i have a friend in cyberspace Who'll know just what to do.ผู้รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง Carrnal Knowledge (2009)
I think it's much more likely that something that has been around for such a long period of time and has such enormous intellectual power is gonna retreat into a sort of inner cyberspace, probably lose interest with its immediate surroundings.และมีอำนาจทางปัญญาอย่างมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อนจะเป็น ประเภทของไซเบอร์สเปซภายใน, อาจจะหมดความสนใจกับสภาพ แวดล้อมของมันทันที Are We Alone? (2010)
I know you're the acting Queen of Cyberspace.ฉันรู้ว่าเธอพยายามจะเป็น ราชินีแห่งโลกออนไลน์ Salon of the Dead (2012)
Without minds like yours, this country will be torn apart in cyberspace.ไม่มีคนฉลาดอย่างนาย ประเทศนี้จะแตกเป็นเสี่ยงในโลกไซเบอร์ Snowden (2016)
... andyou'redownstairs fucking some bimbo in cyberspace.... แล้วแกก็อยู่ชั้นล่าง เอากับใครสักคนในเน็ตไง The Story of Us (1999)
It was software and cyberspace.มันกลายเป็นซอฟต์แวร์ในเครือข่าย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Maybe this whole relationship's just better for cyberspace.บางที.. ความสัมพันธ์นี้น่าจะดีเฉพาะแค่ในโลกไซเบอร์นะ A Cinderella Story (2004)
Well, at least it's consistent, since everyone lies in cyberspace.ก็เข้าท่าดี เพราะทุกคน ในโลกไซเบอร์ โกหกกันทั้งนั้น The Perfect Man (2005)
How do I know? It's a kind of model projection in cyberspace.ชั้นรู้ได้ไงหรอ มันเกี่ยวกับ โปรเจคของอวกาศ Funny Games (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cyberspaceWelcome to Cyberspace!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ[N] cyberspace, Example: มนุษย์กำลังอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น, Thai definition: ขอบเขตหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ต

CMU English Pronouncing Dictionary
CYBERSPACE    S AY1 B ER0 S P EY2 S
CYBERSPACE'S    S AY1 B ER0 S P EY2 S AH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cyberspace {m}cyberspace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバースペース[, saiba-supe-su] (n) cyberspace [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子空间[diàn zǐ kōng jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] cyberspace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cyberspace
   n 1: a computer network consisting of a worldwide network of
      computer networks that use the TCP/IP network protocols to
      facilitate data transmission and exchange [syn: {internet},
      {net}, {cyberspace}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cyberspace
  /si:'br?spays`/, n.
 
   1. Notional ?information-space? loaded with visual cues and navigable with
   brain-computer interfaces called cyberspace decks; a characteristic prop of
   {cyberpunk} SF. Serious efforts to construct {virtual reality} interfaces
   modeled explicitly on Gibsonian cyberspace are under way, using more
   conventional devices such as glove sensors and binocular TV headsets. Few
   hackers are prepared to deny outright the possibility of a cyberspace
   someday evolving out of the network (see {the network}).
 
   2. The Internet or {Matrix} (sense #2) as a whole, considered as a crude
   cyberspace (sense 1). Although this usage became widely popular in the
   mainstream press during 1994 when the Internet exploded into public
   awareness, it is strongly deprecated among hackers because the Internet
   does not meet the high, SF-inspired standards they have for true cyberspace
   technology. Thus, this use of the term usually tags a {wannabee} or
   outsider. Oppose {meatspace}.
 
   3. Occasionally, the metaphoric location of the mind of a person in {hack
   mode}. Some hackers report experiencing strong synesthetic imagery when in
   hack mode; interestingly, independent reports from multiple sources suggest
   that there are common features to the experience. In particular, the
   dominant colors of this subjective cyberspace are often gray and silver,
   and the imagery often involves constellations of marching dots, elaborate
   shifting patterns of lines and angles, or moire patterns.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Cyberspace [tsyːbrspatsə] (n) , s.(m )
   cyberspace
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top