ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cyber-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyber-, *cyber*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cyber crime(n) [ cybercrime; cyber-crime; computer crime ] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyber(prf) คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
cybersex(n) การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีจุดประสงค์ในเรื่องทางเพศ
cyberphobia(n) โรคกลัวคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyberไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberไซเบอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberartศิลปะไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercopตำรวจไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercrimeอาชญากรรมไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberiaไซเบอเรีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybernetic artศิลปะไซเบอร์เนติก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง" <p>คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ <p>cyberspace</p> <p>cyberporn</p> <p>cybersex</p> [คอมพิวเตอร์]
Cybercafeไซเบอร์คาเฟ [คอมพิวเตอร์]
Cybercafesไซเบอร์คาเฟ่ [TU Subject Heading]
cybernaticsไซเบอร์เนติกส์ วิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม, Example: เช่น ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกที่ทำงานคล้ายคลึงกัน วิชานี้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และยึดหลักการพื้นฐาน ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารอธิบายการทำงานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ ชื่อของวิชานี้มาจากคำภาษากรีก หมายความว่า นำ หรือ ปกครอง [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [TU Subject Heading]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [TU Subject Heading]
Cyberstalkingการเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cyber bullyการระรานทางไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
Cyberthieves(n, slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต

WordNet (3.0)
cyberart(n) art that is produced with the help of computer hardware and software
cybercafe(n) a cafe whose customers sit at computer terminals and log on to the internet while they eat and drink
cybercrime(n) crime committed using a computer and the internet to steal a person's identity or sell contraband or stalk victims or disrupt operations with malevolent programs
cyberculture(n) the culture that emerges from the use of computers for communication and entertainment and business
cybernate(v) control a function, process, or creation by a computer, Syn. computerise, computerize
cybernaut(n) a computer user who uses the internet; someone who explores cyberspace
cybernetic(adj) of or relating the principles of cybernetics
cybernetics(n) (biology) the field of science concerned with processes of communication and control (especially the comparison of these processes in biological and artificial systems)
cyberphobia(n) irrational fear of computers or technology
cyberpunk(n) a writer of science fiction set in a lawless subculture of an oppressive society dominated by computer technology

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can we play Cyber-Boogie today?วันนี้เราเล่น ไซเบอร์บูกี้ได้มั้ย? The Lawnmower Man (1992)
General Robert Brewster is program director of CRS Cyber Research Systems, autonomous weapons division.ผบ.โรเบิร์ต บรูวสเตอร์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมของ CRS แผนกค้นคว้าไซเบอร์ และอาวุธชั้นสูง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
About two hours ago, a machining cell at the Newport City factory of Megatech assembled a completed cyber-body.เมื่อ 2 ชม.ก่อน, ที่นิวพอร์ตซิตี้ ระบบจักรกลย่อยของเมก้าเทค... ควบคุมหุ่นไซบอร์กตัวนึงได้อย่างสมบูรณ์. Ghost in the Shell (1995)
What if a cyber-brain could possibly generate its own ghost create a soul all by itself?จะเป็นงัยถ้าสมองกลนี้สามารถที่จะควบคุมจิตได้... สร้างจิตใหม่ได้ด้วยตัวมันเอง? Ghost in the Shell (1995)
This is the handiwork of the Puppet Master infamous as the most extraordinary hacker in the history of cyber-crime.นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "นักเชิดหุ่น"... นักเจาะระบบผู้มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ Ghost in the Shell (1995)
Lots of school violence and cyber crime, tooหลายโรงเรียนก็มีแต่ความรุนแรง และก็อาชญากรรมจากเน็ต Windstruck (2004)
but if smallville managed without their cyber wizard, i'm sure that they'll survive without their star reporter.แต่ถ้าสมอลวิลอยู่ได้โดยไม่มีมีพ่อมดคอมพิวเตอร์(หมายถึง เกเบรียล) ฉันก็มั่นใจว่าเมืองนี้ยังอยู่ได้ถึงจะไม่มีนักข่าวแสนสวยสุดฮอต(หมายถึง โคลอี้) Hidden (2005)
They were developed during the war as a countermeasure against cyber-terrorism.เจ้านี่ถูกพัฒนาช่วงสงคราม ในฐานะอาวุธต่อต้านผู้ก่อการร้ายไซบอร์ก Appleseed Ex Machina (2007)
4 years ago the D.O.D. recruits Thomas Gabriel... to be a cyber spook for them, OK.เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ดี โอ ดี ได้ทำการคัดเลือก โทมัส กาบรีล... . ให้มาเป็นปีศาจคอมพิวเตอร์ของพวกเค้า Live Free or Die Hard (2007)
Are you serious, you want me to intentionally open up a com... line to the head of the C.I.A. cyber division?คุณพูดจริงรึเปล่า / คุณตั้งใจจะให้ผมเปิดคอมพิวเตอร์... .. เจาะไปที่แผนก ซีไอเอ ต่อไปที่ แผนกไซเบอร์หรอ / ผมไม่คิดว่างั้นนะ Live Free or Die Hard (2007)
Why not IT or cyber-warfare?ทำไมไม่ให้เค้าทำไอที หรือ พวกสงครามไซเบอร์? Eagle Eye (2008)
We have a cyber-terrorist here.นี่เป็นผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cyberI couldn't help overhearing, but you're police officers who handle cyber-crime or some such?
cyberWelcome to Cyberspace!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ(n) cyberspace, Example: มนุษย์กำลังอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น, Thai Definition: ขอบเขตหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไซเบอร์นิกส์[saiboēniks] (n) EN: cybernics  FR: cybernétique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cyber
cybersex
cybercash
cyberporn
cyberspace
cybertrend
cybertrends
cyberspace's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cybernetic
cybernetics

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制论[kòng zhì lùn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄌㄨㄣˋ,    /   ] cybernetics #60,741 [Add to Longdo]
数码港[shù mǎ gǎng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄍㄤˇ,    /   ] cyberport [Add to Longdo]
网际色情[wǎng jì sè qíng, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ,     /    ] cyberporn [Add to Longdo]
电子空间[diàn zǐ kōng jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ,     /    ] cyberspace [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cyberphobie { f }; Angst vor Computerncyberphobia [Add to Longdo]
Cyberspace { m }cyberspace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイボーグ[saibo-gu] (n) cyborg; cybernetic organism #12,340 [Add to Longdo]
インターネットカフェ[inta-nettokafe] (n) { comp } Internet cafe; cybercafe [Add to Longdo]
サイバー[saiba-] (n) cyber [Add to Longdo]
サイバーカフェ[saiba-kafe] (n) { comp } cybercafe [Add to Longdo]
サイバーキャッシュ[saiba-kyasshu] (n) { comp } cybercash [Add to Longdo]
サイバースクワッター[saiba-sukuwatta-] (n) cybersquatter [Add to Longdo]
サイバースクワット[saiba-sukuwatto] (n) { comp } cyber squat [Add to Longdo]
サイバースペース[saiba-supe-su] (n) cyberspace [Add to Longdo]
サイバーテロ[saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
サイバードッグ[saiba-doggu] (n) { comp } Cyberdog [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]
サイバードッグ[さいばーどっぐ, saiba-doggu] Cyberdog [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top