ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nuzzle

N AH1 Z AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuzzle-, *nuzzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuzzle[VI] ดุนด้วยจมูกเบาๆ
nuzzle[VT] ดุนด้วยจมูกเบาๆ, Syn. cuddle, nudge, snuggle
nuzzle up[PHRV] (ม้าหรือสุนัข) สูดดม (อย่างรักใคร่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
nuzzle(vt) ถู,ดุนด้วยจมูก,กระแซะ,อิงแอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   

CMU English Pronouncing Dictionary
NUZZLE    N AH1 Z AH0 L
NUZZLES    N AH1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuzzle    (v) nˈʌzl (n uh1 z l)
nuzzled    (v) nˈʌzld (n uh1 z l d)
nuzzles    (v) nˈʌzlz (n uh1 z l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
擦り付ける;摩り付ける;擦りつける;摩りつける;すり付ける;擦付ける[すりつける;こすりつける(擦り付ける;擦りつける;擦付ける), suritsukeru ; kosuritsukeru ( suri tsukeru ; suri tsukeru ; satsu tsukeru )] (v1,vt) (1) to rub against; to nuzzle against (e.g. dog nosing a person); (2) to strike (a match) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuzzle \Nuz"zle\ (n[u^]z"z'l), v. t. [imp. & p. p. {Nuzzled}
   (n[u^]z"z'ld);p. pr. & vb. n. {Nuzzling} (n[u^]z"zl[i^]ng).]
   [See {Noursle}.]
   [1913 Webster]
   1. To noursle or nurse; to foster; to bring up. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The people had been nuzzled in idolatry. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. a corruption of nestle. Cf. {Nustle}.] To nestle;
    to house, as in a nest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuzzle \Nuz"zle\ (n[u^]z"z'l), v. i. [Dim. fr. nose. See
   {Nozzle}.]
   1. To work with the nose, like a swine in the mud.
    [1913 Webster]
 
       And nuzzling in his flank, the loving swine
       Sheathed, unaware, the tusk in his soft groin.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He charged through an army of lawyers, sometimes . .
       . nuzzling like an eel in the mud.  --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To go with head poised like a swine, with nose down.
    [1913 Webster]
 
       Sir Roger shook his ears, and nuzzled along.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Nuzzle}, v. t., 2.] To hide the head, as a child in
    the mother's bosom; to nestle.
    [1913 Webster]
 
   4. To loiter; to idle. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noursle \Nour"sle\, v. t. [Freq., fr. OE. nourse. See {Nurse}.]
   To nurse; to rear; to bring up. [Obs.] [Written also {nosel},
   {nousel}, {nousle}, {nowsle}, {nusle}, {nuzzle}, etc.]
   [1913 Webster]
 
      She noursled him till years he raught.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuzzle
   v 1: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position;
      "We cuddled against each other to keep warm"; "The children
      snuggled into their sleeping bags" [syn: {cuddle},
      {snuggle}, {nestle}, {nest}, {nuzzle}, {draw close}]
   2: rub noses [syn: {nuzzle}, {nose}]
   3: dig out with the snout; "the pig nuzzled the truffle"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top