Search result for

nestle

(48 entries)
(0.0527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nestle-, *nestle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nestle[VI] ซบ, See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด, Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
nestle[VI] นอนคุดคู้, See also: ูนอนอุตุ
nestle[VI] อยู่ในที่กำบัง, See also: ตั้งพักพิงอยู่, อยู่ใต้ร่มเงา, ตั้งรกรากอยู่ตามที่พึงพอใจ, ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติอยู่ใน
nestle[VI] สร้างรัง, See also: ทำรัง, สร้างบ้าน, ลงหลักปักฐาน
nestle up[PHRV] เบียดกัน, See also: อิงแอบกัน, ซบกัน, Syn. snuggle up
nestle down[PHRV] พักอาศัยอย่างสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is still nestled by your side.ยังคงนอนซบอยู่ข้างเจ้าไหมล่ะ Shadow Games (2010)
They have laid eyes upon a valley. Twenty or more villas nestled within.พวกเขาได้เห็นหุบเขา ยี่สิบหรือมากกว่าฟาร์มตั้งอยู่ในนั้น Separate Paths (2013)
You had a silver specie nestled in your ear!เหรียญเงินอยู่ในหูเธอนี่นา The Sisters Mills (2015)
Nestled all snug and cozy right against the mountain.ตั้งอยู่ทั้งหมดอบอุ่นและสะดวกสบาย ที่เหมาะสมกับภูเขา Dante's Peak (1997)
Nestled in the palms of leaves, gifts of the heavensแอบอิงอยู่ในใบปาล์ม ของประทานจากสวรรค์ Like Stars on Earth (2007)
It looks like the tumor is nestled behind the hippocampus.มันเหมือนกับว่า เนื้องอกจะอยู่หลังส่วนนูนของพื้นที่ข้างสมองนะ Going Under (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nestleThe baby nestled in his mother's arms.
nestleThe puppies nestled against their mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
อิงอร[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
แอบอิง[V] snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด
ซบ[V] nestle, See also: snuggle, cuddle, Syn. แนบ, Example: เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง, Thai definition: เอาหน้าฟุบแนบลงไป
กระแซะ[V] snuggle up, See also: nestle, cuddle, close to, huddle closely, squeeze in, Syn. ใกล้, Ant. ห่าง, Example: กระแซะเข้ามานิดจะได้อุ่นขึ้น, Thai definition: ขยับกระทบเข้าไป
คลอเคลีย[V] snuggle, See also: nestle, lean close to, caress, pet, bill and coo, side by side, close together, Syn. เคลียคลอ, เคล้าคลอ, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวานและคลอเคลียผมทุกขณะ จนผมอดหวั่นไหวไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle   
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
กกนอน [v.] (koknøn) EN: cuddle ; nestle   

CMU English Pronouncing Dictionary
NESTLE    N EH1 S AH0 L
NESTLE    N EH1 S L IY1
NESTLED    N EH1 S AH0 L D
NESTLER    N EH1 S AH0 L ER0
NESTLER    N EH1 S AH0 L ER0
NESTLES    N EH1 S AH0 L Z
NESTLE'S    N EH1 S AH0 L Z
NESTLE'S    N EH1 S L IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nestle    (v) (n e1 s l)
nestled    (v) (n e1 s l d)
nestles    (v) (n e1 s l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネッスル[, nessuru] (n) (Societe des produits) Nestle; (P) [Add to Longdo]
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依偎[yī wēi, ㄧ ㄨㄟ, ] nestle [Add to Longdo]
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, / 祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]
雀巢[Què cháo, ㄑㄩㄝˋ ㄔㄠˊ, ] Nestlé [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nestle \Nes"tle\, v. i. [imp. & p. p. {Nestled}; p. pr. & vb. n.
   {Nestling}.] [AS. nestlian.]
   1. To make and occupy a nest; to nest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The kingfisher . . . nestles in hollow banks.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To lie close and snug, as a bird in her nest; to cuddle
    up; to settle, as in a nest; to harbor; to take shelter.
    [1913 Webster]
 
       Their purpose was to fortify in some strong place of
       the wild country, and there nestle till succors
       came.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The children were nestled all snug in their beds
       While visions of sugarplums danced in their heads.
                          --Clement
                          Clarke Moore
                          (A Visit From
                          St. Nicholas,
                          (a poem
                          [1823]) also
                          called The
                          {Night Before
                          Christmas}).
    [PJC]
 
   3. To move about in one's place, like a bird when shaping the
    interior of her nest or a young bird getting close to the
    parent; as, a child nestles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nestle \Nes"tle\, v. t.
   To house, as in a nest.
   [1913 Webster]
 
   2. To cherish, as a bird her young.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nestle
   n 1: a close and affectionate (and often prolonged) embrace
      [syn: {cuddle}, {nestle}, {snuggle}]
   v 1: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position;
      "We cuddled against each other to keep warm"; "The children
      snuggled into their sleeping bags" [syn: {cuddle},
      {snuggle}, {nestle}, {nest}, {nuzzle}, {draw close}]
   2: lie in a sheltered position; "The little cottage nestles in
     the forest"
   3: position comfortably; "The baby nestled her head in her
     mother's elbow" [syn: {nestle}, {snuggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top