ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nestle

N EH1 S AH0 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nestle-, *nestle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nestle[VI] ซบ, See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด, Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
nestle[VI] นอนคุดคู้, See also: ูนอนอุตุ
nestle[VI] อยู่ในที่กำบัง, See also: ตั้งพักพิงอยู่, อยู่ใต้ร่มเงา, ตั้งรกรากอยู่ตามที่พึงพอใจ, ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติอยู่ใน
nestle[VI] สร้างรัง, See also: ทำรัง, สร้างบ้าน, ลงหลักปักฐาน
nestle up[PHRV] เบียดกัน, See also: อิงแอบกัน, ซบกัน, Syn. snuggle up
nestle down[PHRV] พักอาศัยอย่างสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nestleThe baby nestled in his mother's arms.
nestleThe puppies nestled against their mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
อิงอร[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
แอบอิง[V] snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด
ซบ[V] nestle, See also: snuggle, cuddle, Syn. แนบ, Example: เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง, Thai definition: เอาหน้าฟุบแนบลงไป
กระแซะ[V] snuggle up, See also: nestle, cuddle, close to, huddle closely, squeeze in, Syn. ใกล้, Ant. ห่าง, Example: กระแซะเข้ามานิดจะได้อุ่นขึ้น, Thai definition: ขยับกระทบเข้าไป
คลอเคลีย[V] snuggle, See also: nestle, lean close to, caress, pet, bill and coo, side by side, close together, Syn. เคลียคลอ, เคล้าคลอ, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวานและคลอเคลียผมทุกขณะ จนผมอดหวั่นไหวไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle   
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
กกนอน [v.] (koknøn) EN: cuddle ; nestle   

CMU English Pronouncing Dictionary
NESTLE    N EH1 S AH0 L
NESTLE    N EH1 S L IY1
NESTLED    N EH1 S AH0 L D
NESTLER    N EH1 S AH0 L ER0
NESTLER    N EH1 S L ER0
NESTLES    N EH1 S AH0 L Z
NESTLE'S    N EH1 S AH0 L Z
NESTLE'S    N EH1 S L IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nestle    (v) nˈɛsl (n e1 s l)
nestled    (v) nˈɛsld (n e1 s l d)
nestles    (v) nˈɛslz (n e1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依偎[yī wēi, ㄧ ㄨㄟ, ] nestle, #24,681 [Add to Longdo]
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, / 祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]
雀巢[Què cháo, ㄑㄩㄝˋ ㄔㄠˊ, ] Nestlé [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネッスル[, nessuru] (n) (Societe des produits) Nestle; (P) [Add to Longdo]
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nestle \Nes"tle\, v. i. [imp. & p. p. {Nestled}; p. pr. & vb. n.
   {Nestling}.] [AS. nestlian.]
   1. To make and occupy a nest; to nest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The kingfisher . . . nestles in hollow banks.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To lie close and snug, as a bird in her nest; to cuddle
    up; to settle, as in a nest; to harbor; to take shelter.
    [1913 Webster]
 
       Their purpose was to fortify in some strong place of
       the wild country, and there nestle till succors
       came.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The children were nestled all snug in their beds
       While visions of sugarplums danced in their heads.
                          --Clement
                          Clarke Moore
                          (A Visit From
                          St. Nicholas,
                          (a poem
                          [1823]) also
                          called The
                          {Night Before
                          Christmas}).
    [PJC]
 
   3. To move about in one's place, like a bird when shaping the
    interior of her nest or a young bird getting close to the
    parent; as, a child nestles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nestle \Nes"tle\, v. t.
   To house, as in a nest.
   [1913 Webster]
 
   2. To cherish, as a bird her young.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nestle
   n 1: a close and affectionate (and often prolonged) embrace
      [syn: {cuddle}, {nestle}, {snuggle}]
   v 1: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position;
      "We cuddled against each other to keep warm"; "The children
      snuggled into their sleeping bags" [syn: {cuddle},
      {snuggle}, {nestle}, {nest}, {nuzzle}, {draw close}]
   2: lie in a sheltered position; "The little cottage nestles in
     the forest"
   3: position comfortably; "The baby nestled her head in her
     mother's elbow" [syn: {nestle}, {snuggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top