ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clew

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clew-, *clew*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clew up(phrv) ยกใบเรือขึ้น, Syn. clue up
clew down(phrv) ลดใบเรือลง, Syn. clue down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clew(คลู) n. กลุ่มด้าย, เงื่อนงำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางจักรยาน[thāng jakkrayān] (n, exp) EN: cycling track ; bike track ; bicycle way ; cycleway

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLEWS K L UW1 Z
CLEWIS K L UW1 IH0 S
CLEWELL K L EH1 W EH0 L
CLEWISTON K L UW1 AH0 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clew (v) klˈuː (k l uu1)
clews (v) klˈuːz (k l uu1 z)
clewed (v) klˈuːd (k l uu1 d)
clewing (v) klˈuːɪŋ (k l uu1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clew \Clew\, v. t. [imp. & p. p. {Clewed} p. pr. & vb. n.
   {Clewing}.] [Cf. D. kluwenen. See {Clew}, n.]
   1. To direct; to guide, as by a thread. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Direct and clew me out the way to happiness. --Beau.
                          & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To move of draw (a sail or yard) by means of the
    clew garnets, clew lines, etc.; esp. to draw up the clews
    of a square sail to the yard.
    [1913 Webster]
 
   {To clew down} (Naut.), to force (a yard) down by hauling on
    the clew lines.
 
   {To clew up} (Naut.), to draw (a sail) up to the yard, as for
    furling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clew \Clew\ (kl[=u]), Clue \Clue\, n. [OE. clewe, clowe, clue,
   AS. cleowen, cliwen, clywe ball of thread; akin to D. kluwen,
   OHG. chliwa, chliuwa, G. dim. kleuel, kn[aum]uel, and perch.
   to L. gluma hull, husk, Skr. glaus sort of ball or tumor.
   Perch. akin to E. claw. [root]26. Cf. {Knawel}.]
   1. A ball of thread, yarn, or cord; also, The thread itself.
    [1913 Webster]
 
       Untwisting his deceitful clew.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which guides or directs one in anything of a doubtful
    or intricate nature; that which gives a hint in the
    solution of a mystery.
    [1913 Webster]
 
       The clew, without which it was perilous to enter the
       vast and intricate maze of countinental politics,
       was in his hands.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a.) A lower corner of a square sail, or the after corner
       of a fore-and-aft sail.
    (b.) A loop and thimbles at the corner of a sail.
    (c.) A combination of lines or nettles by which a hammock
       is suspended.
       [1913 Webster]
 
   {Clew garnet} (Naut.), one of the ropes by which the clews of
    the courses of square-rigged vessels are drawn up to the
    lower yards.
 
   {Clew line} (Naut.), a rope by which a clew of one of the
    smaller square sails, as topsail, topgallant sail, or
    royal, is run up to its yard.
 
   {Clew-line block} (Naut.), The block through which a clew
    line reeves. See Illust. of {Block}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clew
   n 1: a ball of yarn or cord or thread
   2: evidence that helps to solve a problem [syn: {clue}, {clew},
     {cue}]
   v 1: roll into a ball [syn: {clue}, {clew}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top