ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualitative analysis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualitative analysis-, *qualitative analysis*, qualitative analysi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualitative analysis[N] การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
qualitative analysisคุณภาพวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng khunnaphāp) EN: qualitative analysis   FR: analyse qualitative [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
定性分析[ていせいぶんせき, teiseibunseki] (n) qualitative analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualitative \Qual"i*ta*tive\, a. [Cf. LL. gualitativus, F.
   qualitatif.]
   Relating to quality; having the character of quality. --
   {Qual"i*ta*tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Qualitative analysis} (Chem.), analysis which merely
    determines the constituents of a substance without any
    regard to the quantity of each ingredient; -- contrasted
    with quantitative analysis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualitative analysis
   n 1: the act of decomposing a substance into its constituent
      elements [syn: {chemical analysis}, {qualitative analysis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top