Search result for

สารเคมี

(53 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารเคมี-, *สารเคมี*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารเคมี[N] chemicals, See also: chemical substance, Example: แม่น้ำลำคลองในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเน่าเสียมากขึ้นเพราะมนุษย์ได้ทิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย ซากสัตว์ น้ำสกปรกจากโรงงานผงซักฟอก ฯลฯ ลงไปในแม่น้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรด ๑สารเคมีที่มีสมบัติจ่ายโปรตอนให้แก่สารอื่นได้
กรด ๑สารเคมีที่มีสมบัติรับอิเล็กตรอนคู่หนึ่งมาจากสารอื่นได้.
ยา ๑สารเคมีสำหรับเคลือบเงินทองให้มีสีต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical shimสารเคมีเสริมการควบคุม, สารเคมี เช่น กรดบอริก ที่เติมเข้าไปในตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อเสริมการทำงานของแท่งควบคุมปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียส โดยการดูดกลืนนิวตรอน
[นิวเคลียร์]
Agricultural chemicalsสารเคมีทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Chemicalsสารเคมี [TU Subject Heading]
Phytochemicalsสารเคมีจากพืช [TU Subject Heading]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Textile chemicalsสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Dispersant สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน, สารช่วยกระจาย
เป็นสารที่นำมาใช้ในกระบวนการขจัดคราบน้ำมัน โดยทำให้น้ำมันเกิด การแตกตัว หรือรวมตัวกันจมลงใต้ท้องน้ำ สารดังกล่าวจะมี ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การใช้จำเป็นจะต้องคำนึง สภาพแวดล้อมและลักษณะทั่วไปเป็นเฉพาะที่ไป [สิ่งแวดล้อม]
Agrochemicals สารเคมีทางการเกษตร
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรแผนใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมปิโครเคมีใน ปัจจุบัน สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยไนเตรท จะมีประโยชน์ทำให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของการเพาะปลูกของธัญพืช พืชผัก ผลไม้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้น การใช้สารเคมีทางการเกษตรในรูปของปุ๋ยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ย่อมก่อให้เกิดการชะล้างสู่แหล่งน้ำจนทำให้เกิดปัญหาการเพิ่มจำนวนของพืชน้ำ ที่เรียกว่า Eutorphication และ Algal blooms ในแหล่งน้ำนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการซึมผ่านของปุ๋ยไนเตรทลดลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินซึ่งนำมา ใช้ในการบริโภคอีกด้วย ส่วนในกรณีของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็จะทำให้เกิดความเป็นพิษทั้งต่อ มนุษย์และสัตว์ จากการได้รับสารเคมีโดยตรงหรือจากการตกค้างของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Acceleratorสารเคมีที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อยเพื่อเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยา ให้ยางคงรูปเร็วขึ้น ทำให้ลดเวลาที่ใช้ในการคงรูปยางลง [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Burned with phosphorus.หรือถูกเผาไหม้ด้วยสารเคมี Night and Fog (1956)
Chemicals, all chemicals.สารเคมี สารเคมีทั้งนั้น Oh, God! (1977)
Another guy said it's some kind of chemical that makes everybody go crazy.อีกคนบอกว่า เป็นเพราะสารเคมี ทำให้คนเกิดคลุ้มคลั่ง Night of the Living Dead (1990)
No chemical I ever heard about can make a dead man walk.ไม่มีสารเคมีตัวไหนหรอก ที่ทำให้คนตายเดินได้ Night of the Living Dead (1990)
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย Ghost in the Shell (1995)
Spilled chemicals and shit all over the road.สารเคมีที่หกรั่วไหลและอึทั่วทุกมุมถนน Wrong Turn (2003)
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด The Corporation (2003)
So suddenly it became possible to produce any new chemical synthetic chemicals the likes of which had never existed before in the world for any purpose and at virtually no cost.การสร้างสารเคมีใหม่ กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที สารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร The Corporation (2003)
As the petrochemical era grew and grew warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards.เมื่อยุคปิโตรเคมีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีสัญญาณเตือนว่า สารเคมีบางอย่างอาจเป็นอันตราย The Corporation (2003)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
If I expose you to some chemicals which knowingly are going to kill you what difference is there?ถ้าผมทำให้คุณต้องสัมผัสกับสารเคมี ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันจะฆ่าคุณ แล้วมันแตกต่างกันตรงไหน? The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances   FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
สารเคมีกำจัดวัชพืช[n. exp.] (sān khēmī kamjat watchapheūt) FR: herbicide chimique [m]
สารเคมีกำจัดเชื้อรา[n. exp.] (sān khēmī kamjat cheūarā) FR: fongicide chimique [m]
สารเคมีกำจัดแมลง [n. exp.] (sān khēmī kamjat malaēng) FR: insecticide chimique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chemical[N] สารเคมี, Syn. substance
ethyl[N] อนุมูลทางเคมี มีคุณสมบัติไวไฟ, See also: สารเคมีที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน
hallucinogen[N] สารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท เช่น LSD, See also: ยาหลอนประสาท
hormone[N] ฮอร์โมน, See also: สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ
weedkiller[N] ยากำจัดวัชพืช, See also: สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช, Syn. herbicide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
chemical(เคม'มิเคิล) n. สารเคมี'-adj. เกี่ยวกับวิชาเคมีหรือสารเคมี
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
chemicocauteryn. การจี้กัดด้วยสารเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
chemical(adj) ทางเคมี,เกี่ยวกับสารเคมี
chemical(n) วัตถุเคมี,เคมีภัณฑ์,สารเคมี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

German-Thai: Longdo Dictionary
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top