Search result for

สารเคมี

(53 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารเคมี-, *สารเคมี*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารเคมี[N] chemicals, See also: chemical substance, Example: แม่น้ำลำคลองในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเน่าเสียมากขึ้นเพราะมนุษย์ได้ทิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย ซากสัตว์ น้ำสกปรกจากโรงงานผงซักฟอก ฯลฯ ลงไปในแม่น้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรด ๑สารเคมีที่มีสมบัติจ่ายโปรตอนให้แก่สารอื่นได้
กรด ๑สารเคมีที่มีสมบัติรับอิเล็กตรอนคู่หนึ่งมาจากสารอื่นได้.
ยา ๑สารเคมีสำหรับเคลือบเงินทองให้มีสีต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical shimสารเคมีเสริมการควบคุม, สารเคมี เช่น กรดบอริก ที่เติมเข้าไปในตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อเสริมการทำงานของแท่งควบคุมปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียส โดยการดูดกลืนนิวตรอน
[นิวเคลียร์]
Agricultural chemicalsสารเคมีทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Chemicalsสารเคมี [TU Subject Heading]
Phytochemicalsสารเคมีจากพืช [TU Subject Heading]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Textile chemicalsสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Dispersant สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน, สารช่วยกระจาย
เป็นสารที่นำมาใช้ในกระบวนการขจัดคราบน้ำมัน โดยทำให้น้ำมันเกิด การแตกตัว หรือรวมตัวกันจมลงใต้ท้องน้ำ สารดังกล่าวจะมี ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การใช้จำเป็นจะต้องคำนึง สภาพแวดล้อมและลักษณะทั่วไปเป็นเฉพาะที่ไป [สิ่งแวดล้อม]
Agrochemicals สารเคมีทางการเกษตร
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรแผนใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมปิโครเคมีใน ปัจจุบัน สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยไนเตรท จะมีประโยชน์ทำให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของการเพาะปลูกของธัญพืช พืชผัก ผลไม้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้น การใช้สารเคมีทางการเกษตรในรูปของปุ๋ยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ย่อมก่อให้เกิดการชะล้างสู่แหล่งน้ำจนทำให้เกิดปัญหาการเพิ่มจำนวนของพืชน้ำ ที่เรียกว่า Eutorphication และ Algal blooms ในแหล่งน้ำนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการซึมผ่านของปุ๋ยไนเตรทลดลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินซึ่งนำมา ใช้ในการบริโภคอีกด้วย ส่วนในกรณีของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็จะทำให้เกิดความเป็นพิษทั้งต่อ มนุษย์และสัตว์ จากการได้รับสารเคมีโดยตรงหรือจากการตกค้างของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Acceleratorสารเคมีที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อยเพื่อเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยา ให้ยางคงรูปเร็วขึ้น ทำให้ลดเวลาที่ใช้ในการคงรูปยางลง [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's evidence of chemical weathering.มีร่องรอยการถูกสารเคมีด้วย Dead Space: Downfall (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
In a cigarette, there are 2,000 chemicals bad for your health.ในบุหรี่มีสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตั้ง 2,000 ชนิด Baby and I (2008)
Do you get car sick?มีสารเคมีบางอย่าง The Eye (2008)
Meanwhile, his mother, a bio-engineer at Wyren, has been stealing and stockpiling chemical agents.ขณะที่ แม่ของเขา เป็นวิศวกรชีวะ-เคมีที่ ไวเรน ที่เป็นคนขโมยและเก็บสารเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
She's analyzing the chemical compounds that were seized from the Farmer home.เธอวิเคราะห์สารเคมี ที่เก็บอยู่ในบ้านของพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
She's got bad sinuses from working around chemicals all these years.แม่เป็นไซนัสจากการ ทำงานกับสารเคมีติดต่อกันหลายปี WarGames: The Dead Code (2008)
We also have confirmation from your chemical and bio-sensors in the greater Philadelphia area that they are showing the presence of some of these compounds.เรายังมีคำยืนยัน จากอุปกรณ์ตรวจ เคมีและชีวะภาพ ของคุณในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีพวกนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Well, we're talking about a major chemical manufacturing corridor here.เอาละ เรากำลังพูดถึง เส้นทางการผลิตสารเคมีหลัก WarGames: The Dead Code (2008)
They can release chemicals.พวกมันปล่อยสารเคมีได้ The Happening (2008)
Tobacco plants, when attacked by Heliothis caterpillars will send out a chemical attracting wasps to kill just those caterpillars.ต้นยาสูบ เมื่อถูกโจมตีโดยหนอนผีเสื้อเฮลิโอติส มันจะส่งสารเคมีที่ดึงดูดตัวต่อเพื่อฆ่าพวกหนอนผีเสื้อ The Happening (2008)
Something in this field could be releasing the chemical into the air when there's too many of us together.บางอย่างในสนามนี้อาจจะปล่อยสารเคมีเข้าสู่อากาศ เมื่อมีพวกเรามากเกินไป The Happening (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances   FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
สารเคมีกำจัดวัชพืช[n. exp.] (sān khēmī kamjat watchapheūt) FR: herbicide chimique [m]
สารเคมีกำจัดเชื้อรา[n. exp.] (sān khēmī kamjat cheūarā) FR: fongicide chimique [m]
สารเคมีกำจัดแมลง [n. exp.] (sān khēmī kamjat malaēng) FR: insecticide chimique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chemical[N] สารเคมี, Syn. substance
ethyl[N] อนุมูลทางเคมี มีคุณสมบัติไวไฟ, See also: สารเคมีที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน
hallucinogen[N] สารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท เช่น LSD, See also: ยาหลอนประสาท
hormone[N] ฮอร์โมน, See also: สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ
weedkiller[N] ยากำจัดวัชพืช, See also: สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช, Syn. herbicide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
chemical(เคม'มิเคิล) n. สารเคมี'-adj. เกี่ยวกับวิชาเคมีหรือสารเคมี
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
chemicocauteryn. การจี้กัดด้วยสารเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
chemical(adj) ทางเคมี,เกี่ยวกับสารเคมี
chemical(n) วัตถุเคมี,เคมีภัณฑ์,สารเคมี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

German-Thai: Longdo Dictionary
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top