Search result for

carve

(79 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carve-, *carve*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve    [VT] แกะสลัก, See also: สลัก, Syn. chip at, sculpture
carve    [VT] ตัด, Syn. cut, cut up
carve    [VT] แล่, Syn. slice
carver    [N] ช่างแกะสลัก, Syn. craftman
carvery    [N] ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกย่างเป็นหลัก
carve up    [PHRV] แบ่งแยก (คำไม่เป็นทางการ)
carve up    [PHRV] แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
carve up    [PHRV] เจตนาทำร้าย (คำสแลง), See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ, Syn. cut up, slit up
carve-up    [N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งเป็นส่วนย่อย
carve out    [PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carveThe stone was carved into a large statue.
carveThe statue is carved out of stone.
carveThe sculptor carved wood into an image of Buddha.
carveThe statue was carved from a block of cherry wood.
carveTony carved his name on a tree with a knife.
carveAt times I confuse curve with carve.
carveThe boy carved his name on the tree.
carveHe carved his way to fame.
carveHe carved me a wooden doll.
carveHe carved designs in ivory.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carve(คาร์ฟว) {carved,carving,carves} v. ตัด,แกะ,สลัก,เฉือน,สับ,ชำแหละ,แล่,หั่น, See also: carver n., Syn. cut
carven(คาร์'เวิน) adj. ซึ่งแกะสลัก
scarves(สคาร์ฟซฺ) n. พหูพจน์ของ scarf (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุนเพ็ด    [N] carved wood of penis, See also: replica of human penis, Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก, Example: เขานับถือขุนเพ็ดมาก เพราะเชื่อว่าเป็นของที่ให้คุณ, Thai definition: รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย
สลัก    [V] carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
ปะกน    [N] carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
กระเบื้องลอน    [N] carved tile, See also: carved roofing, Example: การเปลี่ยนหลังคาบ้านเก่ามาใช้กระเบื้องลอนทำได้ง่ายมาก, Thai definition: กระเบื้องที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นติดต่อสลับกัน
แรเส้น [V] carve in lines, Thai definition: แกะเส้นบนไม้ หรือบนผิวโลหะ
ลูกปะกน    [N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ช่างแกะ    [N] carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาหากินเป็นช่างแกะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
ช่างสลัก    [N] sculptor, See also: carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาเป็นช่างสลักที่มีชื่อเสียงเกินกว่าช่างสลักคนอื่นๆ, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
เชือด [V] cut, See also: carve, slash, slice, Syn. เฉือน, หั่น, ตัด, บั่น, Example: ตาแป๊ะหลังบ้านแกเชือดไก่ขายเป็นอาชีพ, Thai definition: ใช้ของมีคมเช่นมีดโกน ตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ
แกะสลัก [V] carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesalak māi) EN: wood carver   
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice   FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa kai) EN: carve a chicken   FR: découper un poulet
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
กระเบื้องลอน[n. exp.] (krabeūang løn) EN: carved tile ; carved roofing   

CMU English Pronouncing Dictionary
CARVE    K AA1 R V
CARVED    K AA1 R V D
CARVEL    K AA0 R V EH1 L
CARVER    K AA1 R V ER0
CARVES    K AA1 R V Z
CARVEY    K AA1 R V IY0
CARVELL    K AA0 R V EY1 L
CARVERS    K AA1 R V ER0 Z
CARVER'S    K AA1 R V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carve    (v) (k aa1 v)
carved    (v) (k aa1 v d)
carver    (n) (k aa1 v @ r)
carves    (v) (k aa1 v z)
carvers    (n) (k aa1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author [Add to Longdo]
刻み込む[きざみこむ, kizamikomu] (v5m,vt) to etch (name, etc.); to carve (design) [Add to Longdo]
刻み出す[きざみだす, kizamidasu] (v5s) to carve out [Add to Longdo]
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
刻印[こくいん, kokuin] (n,vs) carved seal [Add to Longdo]
刻字[こくじ, kokuji] (n) carving characters; carved characters [Add to Longdo]
擦痕[さっこん, sakkon] (n) stria (carved out by a glacier, etc.) [Add to Longdo]
出刃[でば, deba] (n) knife; pointed carver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] carved bow [Add to Longdo]
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, / ] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] carve; cut [Add to Longdo]
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, ] carved or engraved lacquerware [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, / ] carve [Add to Longdo]
雕漆[diāo qī, ㄉㄧㄠ ㄑㄧ, ] carved lacquerware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carve \Carve\ (k[aum]rv), v. t. [imp. & p. p. {Carved}
   (k[aum]rvd); p. pr. & vb. n. {Carving}.] [AS. ceorfan to cut,
   carve; akin to D. kerven, G. kerben, Dan. karve, Sw. karfva,
   and to Gr. gra`fein to write, orig. to scratch, and E.
   -graphy. Cf. {Graphic}.]
   1. To cut. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or they will carven the shepherd's throat.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut, as wood, stone, or other material, in an artistic
    or decorative manner; to sculpture; to engrave.
    [1913 Webster]
 
       Carved with figures strange and sweet. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. To make or shape by cutting, sculpturing, or engraving; to
    form; as, to carve a name on a tree.
    [1913 Webster]
 
       An angel carved in stone.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       We carved not a line, and we raised not a stone.
                          --C. Wolfe.
    [1913 Webster]
 
   4. To cut into small pieces or slices, as meat at table; to
    divide for distribution or apportionment; to apportion.
    "To carve a capon." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cut: to hew; to mark as if by cutting.
    [1913 Webster]
 
       My good blade carved the casques of men. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A million wrinkles carved his skin.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To take or make, as by cutting; to provide.
    [1913 Webster]
 
       Who could easily have carved themselves their own
       food.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay out; to contrive; to design; to plan.
    [1913 Webster]
 
       Lie ten nights awake carving the fashion of a new
       doublet.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To carve out}, to make or get by cutting, or as if by
    cutting; to cut out. "[Macbeth] with his brandished steel
    . . . carved out his passage." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fortunes were carved out of the property of the
       crown.                --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carve \Carve\, v. i.
   1. To exercise the trade of a sculptor or carver; to engrave
    or cut figures.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut up meat; as, to carve for all the guests.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carve \Carve\, n.
   A carucate. [Obs.] --Burrill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carve
   v 1: form by carving; "Carve a flower from the ice"
   2: engrave or cut by chipping away at a surface; "carve one's
     name into the bark" [syn: {carve}, {chip at}]
   3: cut to pieces; "Father carved the ham" [syn: {carve}, {cut
     up}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top