Search result for

etch

(84 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etch-, *etch*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etch    [VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch    [VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch    [VI] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch    [VT] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch    [VT] เห็นได้ชัดเจน, See also: ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน
etch in    [PHRV] แกะสลัก, See also: สลัก, ทำการแกะสลัก, Syn. sketch in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etching๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching groundพื้นพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching pressเครื่องพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etchingภาพพิมพ์กัดกรด [TU Subject Heading]
Etchingภาพพิมพ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etchThat tragedy was etched in my mind.
etchThe sight has been indelibly etched in my mind.
etchThe incident was etched in his memory.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming
fletchern. คนที่ลูกธนู
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup,catsup
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketch(vt) เขียนหวัดๆ,ร่าง,บรรยายสั้นๆ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ [V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price   FR: avoir un bon prix
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
จังหวัดเพชรบูรณ์[n. prop.] (Jangwat Phētchabūn) EN: Phetchabun province   FR: province de Phetchabun [f]
จังหวัดเพชรบุรี[n. prop.] (Jangwat Phētchaburī) EN: Phetchaburi province   FR: province de Phetchaburi [f]
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à

CMU English Pronouncing Dictionary
ETCH    EH1 CH
ETCHED    EH1 CH T
ETCHES    EH1 CH AH0 Z
ETCHING    EH1 CH IH0 NG
ETCHINGS    EH1 CH IH0 NG Z
ETCHISON    EH1 CH AH0 S AH0 N
ETCHEVERRY    EH1 CH IH0 V EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etch    (v) (e1 ch)
etched    (v) (e1 ch t)
etcher    (n) (e1 ch @ r)
etches    (v) (e1 ch i z)
etchers    (n) (e1 ch @ z)
etching    (v) (e1 ch i ng)
etchings    (n) (e1 ch i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
エスキス[, esukisu] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
エッチング[, ecchingu] (n,vs) etching; (P) [Add to Longdo]
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
クロッキー[, kurokki-] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad [Add to Longdo]
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚀刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] etch; engraving [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェッチ[ふぇっち, fecchi] fetch (vs) [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] access, reference, fetch [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
先取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Etch \Etch\, v. i.
   To practice etching; to make etchings.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Etch \Etch\, n.
   A variant of {Eddish}. [Obs.] --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Etch \Etch\, v. t. [imp. & p. p. {Etched}; p. pr. & vb. n.
   {Etching}.] [D. etsen, G. [aum]tzen to feed, corrode, etch.
   MHG. etzen, causative of ezzen to eat, G. essen ??. See
   {Eat}.]
   1. To produce, as figures or designs, on mental, glass, or
    the like, by means of lines or strokes eaten in or
    corroded by means of some strong acid.
    [1913 Webster]
 
   Note: The plate is first covered with varnish, or some other
      ground capable of resisting the acid, and this is then
      scored or scratched with a needle, or similar
      instrument, so as to form the drawing; the plate is
      then covered with acid, which corrodes the metal in the
      lines thus laid bare.
      [1913 Webster]
 
   2. To subject to etching; to draw upon and bite with acid, as
    a plate of metal.
    [1913 Webster]
 
       I was etching a plate at the beginning of 1875.
                          --Hamerton.
    [1913 Webster]
 
   3. To sketch; to delineate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       There are many empty terms to be found in some
       learned writes, to which they had recourse to etch
       out their system.           --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etch
   v 1: make an etching of; "He etched her image into the surface"
   2: cause to stand out or be clearly defined or visible; "a face
     etched with pain"; "the leafless branches etched against the
     sky"
   3: carve or cut into a block used for printing or print from
     such a block; "engrave a letter" [syn: {engrave}, {etch}]
   4: carve or cut a design or letters into; "engrave the pen with
     the owner's name" [syn: {engrave}, {etch}]
   5: selectively dissolve the surface of (a semiconductor or
     printed circuit) with a solvent, laser, or stream of
     electrons

Are you satisfied with the result?

Go to Top