ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engrave

IH0 N G R EY1 V   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engrave-, *engrave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrave[VT] ประทับใจ, See also: ตราตรึง, ตรึงใจ, Syn. impress
engrave[VT] สลัก, See also: จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย, Syn. carve, etch
engrave on[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft upon
engrave on[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave upon[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft onto
engrave upon[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave with[PHRV] จารึกด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve

English-Thai: Nontri Dictionary
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll engrave them into my heart forever.มันยากที่จะสร้างหนึ่งสิ่งจากหลายคนสร้าง My Boss, My Hero (2006)
- You engrave seals!- คุณแกะตราประทับ Unstoppable Marriage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engraveA longsword sheathed in an intricately engraved scabbard.
engraveAnd a wish is engraved on the base of the statue:
engraveTheir wish is engraved on the base of the statue.
engraveThe lovers engraved the oak tree with their initials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ[V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
จาร[V] inscribe, See also: engrave, write with a stylus, Example: อาลักษณ์จารใบลานด้วยเหล็กแหลม, Thai definition: ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ, Notes: (เขมร)
จารึก[V] inscribe, See also: engrave, record, write, Syn. สลัก, เขียน, Example: บนหินปั้น เราจะเห็นตัวอักษร ป จารึกอยู่, Thai definition: เขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
จำหลัก[V] engrave, See also: carve, etch, Syn. สลัก, Example: ไม้เป็นวัสดุเนื้ออ่อนจำหลักง่ายและน้ำหนักเบา, Thai definition: แกะให้เป็นลวดลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave   FR: inscrire ; noter ; graver
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
สลัก[v.] (salak) EN: carve ; engrave ; chisel out ; scupture   FR: graver ; sculpter ; tailler ; ciseler

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAVE IH0 N G R EY1 V
ENGRAVED IH0 N G R EY1 V D
ENGRAVER IH0 N G R EY1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engrave (v) ˈɪngrˈɛɪv (i1 n g r ei1 v)
engraved (v) ˈɪngrˈɛɪvd (i1 n g r ei1 v d)
engraver (n) ˈɪngrˈɛɪvər (i1 n g r ei1 v @ r)
engraves (v) ˈɪngrˈɛɪvz (i1 n g r ei1 v z)
engravers (n) ˈɪngrˈɛɪvəz (i1 n g r ei1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] engrave, #9,306 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] engrave; shrewd, #9,306 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] engrave, #33,175 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, / ] engrave; hard steel, #45,198 [Add to Longdo]
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing), #80,809 [Add to Longdo]
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] engrave gems, #203,492 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] engrave; to record, #268,382 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] engraved lines, #884,379 [Add to Longdo]
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #911,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エングレーバー[, engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver [Add to Longdo]
印刻師[いんこくし, inkokushi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
印判屋[いんばんや, inbanya] (n) engraver [Add to Longdo]
印判師[いんばんし, inbanshi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author [Add to Longdo]
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engrave \En*grave"\, v. t. [imp. {Engraved}; p. p. {Engraved} or
   {Engraven}; p. pr. & vb. n. {Engraving}.] [Pref. en- + grave
   to carve: cf. OF. engraver.]
   1. To cut in; to make by incision. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full many wounds in his corrupted flesh
       He did engrave.            --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut with a graving instrument in order to form an
    inscription or pictorial representation; to carve figures;
    to mark with incisions.
    [1913 Webster]
 
       Like . . . . a signet thou engrave the two stones
       with the names of the children of Israel. --Ex.
                          xxviii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To form or represent by means of incisions upon wood,
    stone, metal, or the like; as, to engrave an inscription.
    [1913 Webster]
 
   4. To impress deeply; to infix, as if with a graver.
    [1913 Webster]
 
       Engrave principles in men's minds.  --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engrave \En*grave"\, v. t. [Pref. en- + grave a tomb. Cf.
   {Engrave} to carve.]
   To deposit in the grave; to bury. [Obs.] "Their corses to
   engrave." --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engrave
   v 1: carve, cut, or etch into a material or surface; "engrave a
      pen"; "engraved the trophy cupt with the winner's"; "the
      lovers scratched their names into the bark of the tree"
      [syn: {scratch}, {engrave}, {grave}, {inscribe}]
   2: impress or affect deeply; "The event engraved itself into her
     memory"
   3: carve or cut into a block used for printing or print from
     such a block; "engrave a letter" [syn: {engrave}, {etch}]
   4: carve or cut a design or letters into; "engrave the pen with
     the owner's name" [syn: {engrave}, {etch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top