ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carve up

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carve up-, *carve up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve up[PHRV] แบ่งแยก (คำไม่เป็นทางการ)
carve up[PHRV] แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
carve up[PHRV] เจตนาทำร้าย (คำสแลง), See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ, Syn. cut up, slit up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
Where did Miss Gore carve up the kids?คุณกอร์แล่เด็กๆที่ไหน? The Real Ghostbusters (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carve up
   v 1: separate into parts or portions; "divide the cake into
      three equal parts"; "The British carved up the Ottoman
      Empire after World War I" [syn: {divide}, {split}, {split
      up}, {separate}, {dissever}, {carve up}] [ant: {unify},
      {unite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top