ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carver

K AA1 R V ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carver-, *carver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carver[N] ช่างแกะสลัก, Syn. craftman
carvery[N] ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกย่างเป็นหลัก

English-Thai: Nontri Dictionary
carver(n) ช่างแกะสลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not possible. I've been master carver for 27 years.ทำอย่างนี้ไม่ถูก Rapa Nui (1994)
"Supernatural" by Carver Edlund.supernatural โดย คาร์เวอร์ เอ็ดลุนด์ The Monster at the End of This Book (2009)
We got to find this carver edlund.เราต้องหานาย คาร์เวอร์ เอ็ดลุน นี่ให้เจอ The Monster at the End of This Book (2009)
Sheriff Carver calling Deputy Lane. Come in.นี่นายอำเถอคาร์เวอ เรียกเจ้าหน้าที่เลน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Carver out.-เปลี่ยน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Carver out. - Roger that.รับทราบ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Carver Edlund, yeah. Hi, becky.- คาร์เวอร์ เอ็ดลุน ใช่แล้ว ไง เบ็คกี้ Sympathy for the Devil (2009)
"Supernatural" by Carver Edlund."ซูเปอร์เนเทอรัล" โดย คาร์เวอร์ เอ็ดลุน The Real Ghostbusters (2009)
Carver Edlund, yeah. Hi, Becky.คาร์เวอร์ เอ็ดลุน ใช่ ไง เบ็คกี้ The Real Ghostbusters (2009)
Carver Edlund!คาร์เวอร์ เอ็ดลุน! The Real Ghostbusters (2009)
Carver go after will not change anything not to me or save me... neither you nor her.ไปตามล่าคาร์เวอร์เปลี่ยนอะไไรไม่ได้หรอก มันไม่ได้ช่วยชั้นหรือเธอ แล้วก็คุณด้วย Push (2009)
Yes, I know. Dr Carver told me about your conversation.ใช่ฉันรู้แล้ว ด็อกเตอร์ คาเวอร์บอกฉันเกี่ยวกับการสนทนาครั้งนั้นแล้ว The Eleventh Hour (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างแกะ[N] carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาหากินเป็นช่างแกะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
ช่างสลัก[N] sculptor, See also: carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาเป็นช่างสลักที่มีชื่อเสียงเกินกว่าช่างสลักคนอื่นๆ, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesalak māi) EN: wood carver   
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARVER K AA1 R V ER0
CARVERS K AA1 R V ER0 Z
CARVER'S K AA1 R V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carver (n) kˈaːvər (k aa1 v @ r)
carvers (n) kˈaːvəz (k aa1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出刃[でば, deba] (n) knife; pointed carver [Add to Longdo]
出刃包丁;出刃庖丁[でばぼうちょう, debabouchou] (n) knife; pointed carver [Add to Longdo]
彫り物師[ほりものし, horimonoshi] (n) engraver; carver; tattoo artist [Add to Longdo]
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver [Add to Longdo]
彫工[ちょうこう, choukou] (n) carver; engraver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻家[ちょうこくか, choukokuka] (n) engraver; carver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻師[ちょうこくし, choukokushi] (n) engraver; carver [Add to Longdo]
木彫り職人;木彫職人[きぼりしょくにん, kiborishokunin] (n) (See 木彫師) woodcarver [Add to Longdo]
木彫師;木彫り師[きぼりし, kiborishi] (n) (obsc) (See 木彫り職人) wood sculptor; woodcarver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carver \Carv"er\, n.
   1. One who carves; one who shapes or fashions by carving, or
    as by carving; esp. one who carves decorative forms,
    architectural adornments, etc. "The carver's chisel."
    --Dodsley.
    [1913 Webster]
 
       The carver of his fortunes.      --Sharp
                          (Richardson's
                          Dict. )
    [1913 Webster]
 
   2. One who carves or divides meat at table.
    [1913 Webster]
 
   3. A large knife for carving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Carver
   n 1: United States botanist and agricultural chemist who
      developed many uses for peanuts and soy beans and sweet
      potatoes (1864-1943) [syn: {Carver}, {George Washington
      Carver}]
   2: makes decorative wooden panels [syn: {woodcarver}, {carver}]
   3: an artist who creates sculptures [syn: {sculptor},
     {sculpturer}, {carver}, {statue maker}]
   4: someone who carves the meat [syn: {cutter}, {carver}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top