ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut up-, *cut up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut up(phrv) ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ, Syn. chop up, slice, dice
cut up(phrv) ทำพฤติกรรมที่ไม่ดี
cut up(phrv) บาดเจ็บ
cut up(phrv) ตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. slice up
cut up(phrv) ทำให้บาดเจ็บหลายแห่ง, Syn. cut about
cut up(phrv) เตรียมสิ่งของหรืออาหาร
cut up(phrv) ทำลายอย่างรุนแรง, See also: เสียหายอย่างมาก
cut up(phrv) วิพากษ์วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ)
cut up(phrv) ทำให้ทุกข์กับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำความเสียหายให้กับ
cut up(phrv) ทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ (คำสแลง), Syn. slit up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish the boy was here to cut up the bonito, and I wish I had some salt.ฉันหวังว่าเด็กที่นี่จะตัดขึ้น โบนีโท และฉันหวังว่าฉันมีบางเกลือ The Old Man and the Sea (1958)
I shouldn't cut up the healthy heads of humans.ฉันจะเลิกผ่าสมองคน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Yeah, like if he's really bad, like all cut up and blood and shit all over him, ใช่ เช่นถ้าศพไม่สวย เลือดท่วม หนอนยั้วเยี้ยล่ะ Stand by Me (1986)
I'll cut up my card, then get a new one going, right?ฉันจะตัดบัตรฉัน แล้วได้บัตรใหม่มาใช้ใช่มั้ย? Punch-Drunk Love (2002)
My mom, she used to talk about y'all all the time, about how y'all used to cut up at work.แม่ผมพูดถึงคุณไม่ขาดปาก ว่าทุกคนมีปัญหากับงานยังไงบ้าง Four Brothers (2005)
For what? To get the bastards who cut up Wang-jae.เพื่ออะไร ก็หาไอ้ลูกหมาที่เฉือนแวง-จี น่ะสิ The City of Violence (2006)
Sukyung cut up her face.ซุกยังกรีดหน้าของตัวเอง Cinderella (2006)
and got cut up bad.แล้วก็ถูกมีดบาด Fly, Daddy, Fly (2006)
You don't want to get all cut up do you?คุณคงไมอยากถลอกปอกเปิกนะ Surf's Up (2007)
And when you're done... let's cut up this carpeting and put it in front of the windows.และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว... . ให้ตัดพรมพื้นรถ และนำไปใส่ที่หน้าต่างด้านหน้า Prey (2007)
Cut up the last two sponges.จำเรื่องอิเล็กโทรไลต์ได้ไหม 4 Days Out (2009)
WHY DIDN'T HE CUT UP AND MUTILATE THE VICTIMS LIKE THE REAL GUY?ทำไมเขาไม่หั่นศพเหยื่อ เหมือนตัวจริงทำล่ะ? Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut upHe cut up the meat and weighed it.
cut upShe cut up the cloth to make bandages.
cut upYou should cut up your meat before you eat it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
หั่น[han] (v) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash  FR: couper ; découper
หั่นผัก[han phak] (v, exp) EN: cut up vegetables  FR: couper les légumes
ซอยผัก[søi phak] (v, exp) EN: cut up vegetables  FR: couper un légume

Japanese-English: EDICT Dictionary
卸す[おろす, orosu] (v5s, vt) (1) to sell wholesale; (2) to grate (e.g. vegetables); (3) to cut up fish; (P) [Add to Longdo]
骨切り[ほねきり, honekiri] (n) (1) osteotomy; (2) finely cutting a fish to cut up its small bones [Add to Longdo]
切り込む;斬り込む[きりこむ, kirikomu] (v5m, vi) (1) to cut into; to cut up; (2) to raid; to attack [Add to Longdo]
切り細裂く[きりこまざく, kirikomazaku] (v5k, vt) to cut up small [Add to Longdo]
切り分かつ[きりわかつ, kiriwakatsu] (v5t) to cut up [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate [Add to Longdo]
切り裂く;切裂く[きりさく, kirisaku] (v5k, vt) to cut off; to cut up; to tear to pieces [Add to Longdo]
裂く(P);割く(P)[さく, saku] (v5k, vt) (1) (裂く only) to tear; to rip up; (2) to cut up; to cleave; to cut open (esp. the abdomen); (3) (裂く only) to forcibly separate (i.e. two lovers); (4) (割く only) to spare (time, money, etc.); to use part of something; (5) (arch) (See 黥く) to have a tattoo in the corner of one's eye; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut up
   adj 1: cut into pieces
   v 1: cut to pieces; "Father carved the ham" [syn: {carve}, {cut
      up}]
   2: destroy or injure severely; "The madman mutilates art work"
     [syn: {mutilate}, {mangle}, {cut up}]
   3: separate into isolated compartments or categories; "You
     cannot compartmentalize your life like this!" [syn:
     {compartmentalize}, {compartmentalise}, {cut up}]
   4: significantly cut up a manuscript [syn: {hack}, {cut up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top