ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carven

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carven-, *carven*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carven(คาร์'เวิน) adj. ซึ่งแกะสลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The King of carven stone.พระมหากษัตริย์ของหิน carven The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงเหนี่ยง[n. exp.] (maēng nīeng) EN: Water Scarvenger Beetle   
แมลงข้าวเกลี้ยง[n. exp.] (malaēng khāo klīeng) EN: Water Scarvenger Beetle   
แมลงงอดง้ำ[n. exp.] (malaēng ngnøt ngam) EN: Water Scarvenger Beetle   
แมลงเหนี่ยง[n. exp.] (malaēng nīeng) EN: Water Scarvenger Beetle   

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carven \Car"ven\, a.
   Wrought by carving; ornamented by carvings; carved. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      A carven bowl well wrought of beechen tree. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
      The carven cedarn doors.         --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      A screen of carven ivory.        --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carven
   adj 1: made for or formed by carving (`carven' is archaic or
       literary); "the carved fretwork"; "an intricately carved
       door"; "stood as if carven from stone" [syn: {carved},
       {carven}] [ant: {uncarved}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top