Search result for

cargo

(73 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cargo-, *cargo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cargo[N] สินค้าที่บรรทุก, Syn. freight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cargo(คาร์'โก) n. สินค้า,สินค้าบรรทุกบนเรือ (เครื่องบิน,รถไฟและอื่น ๆ), Syn. goods -pl. cargoes, cargos
cargo boatn. เรือบรรทุกสินค้า
cargo holdn. โกดังสินค้า
cargo linern. เรือบรรทุกสินค้า
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
deck cargon. สินค้าปากระวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
cargo(n) สินค้า
supercargo(n) คนคุมเรือสินค้าแทนเจ้าของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cargoของบรรทุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cargo insuranceการประกันภัยสินค้าขนส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cargo interestส่วนได้เสียในสินค้าขนส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cargo; cargainson (Fr.)สินค้าที่บรรทุกเรือ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cargoของบรรทุก [เศรษฐศาสตร์]
Cargoสินค้าบรรทุก [TU Subject Heading]
Cargo riceข้าวกล้อง [การค้าระหว่างประเทศ]
Cargo shipsเรือขนส่งสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very important cargo.สินค้าที่สำคัญมาก Pilot (2008)
Cargo bay doors open. You better get inside.ประตูโรงเก็บของเปิดแล้ว เข้ามาได้เลย Downfall of a Droid (2008)
Use your own cargo.ใช้คลังสินค้านายสิ Babylon A.D. (2008)
They're losing cargo all the time.ตู้สินค้าสูญหายเป็นประจำ Babylon A.D. (2008)
A cargo ship sank one night. It caught fire and went down.คืนวันที่เรือบรรทุกสินค้าลำหนี่งล่ม ไฟใหม้และจมลง Doubt (2008)
Alright, when you see the precious cargo,เอาล่ะ เมื่อเห็นเป้าหมาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Precious cargo's coming.พระเอกของเรามาแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Where... two of the 12 ships acquired cargo from that port within the last four weeks.ที่ไหน... มีเรือ 2 ลำใน 12 ลำ ไปรับ สินค้าจากท่าเรือนั้น ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
It ain't the miles, it's the cargo.ลากไปหลายกิโลล่ะกัน นี่คือสินค้า Bit by a Dead Bee (2009)
I saw empty cargo elevators back there.ฉันเหงลิฟต์ส่งของ ข้างหลังนั่น The Good Wound (2009)
We have important cargo to take to Perth.เรามีของสำคัญมากจะส่งไปที่เพิร์ท Today Is the Day: Part 1 (2009)
Unauthorized access to our cargo.ไม่ให้ใครเข้าถึงโกดังสินค้า Today Is the Day: Part 2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cargoA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
cargoThe ship discharged its cargo in Panama.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือบรรทุกสินค้า[N] cargo ship, See also: freighter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอยเจดีย์[n.] (høi jēdī) FR: escargot ?
หอยทาก [n.] (høithāk) EN: snail [m]   FR: escargot [m]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonsong thāng ākāt) EN: air cargo ; air transport   FR: transport de fret aérien [m]
คาร์โก้[n.] (khākō) EN: cargo   FR: fret [m]
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail   FR: escargot [m]
ของที่บรรทุก [n. exp.] (khøng thī banthuk) EN: freight ; cargo   
ของที่น้ำหนักมาก[n. exp.] (khøng thī nāmnak māk) EN: heavy cargo   
มอ[n.] (mø) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat   FR: grand bateau [m]
งวงหอยทาก [n. exp.] (ngūang høithāk) EN: snail's tentacle   FR: tentacule d'escargot [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthuk nāmman) EN: oil tanker ; tanker   FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARGO    K AA1 R G OW2
CARGOS    K AA1 R G OW2 Z
CARGO'S    K AA1 R G OW2 Z
CARGOES    K AA1 R G OW2 Z
CARGONOFF    K AA1 R G AH0 N AO2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cargo    (n) (k aa1 g ou)
cargoes    (n) (k aa1 g ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity [Add to Longdo]
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter [Add to Longdo]
Handelsschiff {n}cargo vessel [Add to Longdo]
Lastkahn {m}cargo barge [Add to Longdo]
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity [Add to Longdo]
Transportversicherung {f}cargo insurance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
エアカーゴ[, eaka-go] (n) air cargo [Add to Longdo]
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter [Add to Longdo]
カーゴ[, ka-go] (n) cargo [Add to Longdo]
カーゴ・スリング;カーゴスリング[, ka-go . suringu ; ka-gosuringu] (n) (See スリング・3) cargo sling [Add to Longdo]
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]
スリング[, suringu] (n) (1) (See 石つぶて) sling; (2) (abbr) (See シンガポール・スリング) sling (e.g. Singapore sling); (3) (abbr) (See カーゴ・スリング) cargo sling; (4) (abbr) (See ベイビー・スリング) baby sling [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[, tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
バルクカーゴ[, barukuka-go] (n) bulk cargo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船货[chuán huò, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] cargo [Add to Longdo]
货机[huò jī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, / ] cargo plane [Add to Longdo]
货船[huò chuán, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] cargo ship; freighter [Add to Longdo]
运货马车[yùn huò mǎ chē, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄔㄜ, / ] cargo wagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cargo \Car"go\, n.; pl. {Cargoes}. [Sp. cargo, carga, burden,
   load, from cargar to load, from cargar to load, charge, See
   {Charge}.]
   The lading or freight of a ship or other vessel; the goods,
   merchandise, or whatever is conveyed in a vessel or boat;
   load; freight.
   [1913 Webster]
 
      Cargoes of food or clothing.       --E. Everett.
   [1913 Webster]
 
   Note: The term cargo, in law, is usually applied to goods
      only, and not to live animals or persons. --Burill.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cargo
   n 1: goods carried by a large vehicle [syn: {cargo}, {lading},
      {freight}, {load}, {loading}, {payload}, {shipment},
      {consignment}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 cargo
   function; job; office; post
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 cargo
   accusal; accusation; charge; complaint; indictment
   function; job; office; post
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top