Search result for

cargo ships

(36 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cargo ships-, *cargo ships*, cargo ship
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cargo ships มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cargo ships*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cargo shipsเรือขนส่งสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A cargo ship sank one night. It caught fire and went down.คืนวันที่เรือบรรทุกสินค้าลำหนี่งล่ม ไฟใหม้และจมลง Doubt (2008)
Ian Rutherford was reported missing off a cargo ship two weeks ago.เอียน รัทเทอร์ฟอร์ด ถูกรายงานว่าหายตัวไป จากเรือส่งสินค้า ่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว The Gift (2009)
The cargo ship failed to check in on schedule.ยานขนส่งไม่รายงานตัวตามกำหนดการ Brain Invaders (2009)
Cargo ship TB-73, this is clone Captain Rex.ยานขนส่งทีบี-73 นี่ผู้กองโคลนเร็กซ์ Brain Invaders (2009)
They had a Goa'uld cargo ship.พวกนั้นมียานบรรทุกของพวกโกอูล Subversion (2010)
That cargo ship slipped past all of our sensors.ยานลำเลียงหลบออกไปจากเซนเซอร์ของเรา Subversion (2010)
Okay, so she was smuggled in four days ago in a cargo ship from China, with her parents, a couple hundred refugees.เอาล่ะ เธอลักลอบเข้าเมือง มาเมื่อสี่วันก่อน ในเรือส่งสินค้าจากประเทศจีน พร้อมกับพ่อแม่และคนอพยพ อีกราว 200 คน Pilot (2010)
Sang Min put Hesse and Etienne on a cargo ship headed for China-- The Emma Karl.ชางมิน เอาตัวเฮสเซและอีเทียน ไว้บนเรือขนส่งสินค้า ที่มุ่งหน้าไปจีน... ชื่อเอลม่า คาร์ล Pilot (2010)
Status of the cargo ship.ตำแหน่งของเรือส่งสินค้า? X-Men: First Class (2011)
Gun Boss, target cargo ship bearing 1-8-0.เล็งปืนไปที่เรือสินค้า เส้นทางที่ 1-8-0 X-Men: First Class (2011)
We have lost control of our cargo ship.เราควบคุมเรือสินค้าเอาไว้ไม่ได้ X-Men: First Class (2011)
They have signaled the cargo ship to turn around, sir.พวกเขาได้ส่งสัญญาณให้เรือกลับลำแล้วครับท่าน X-Men: First Class (2011)
Alex was smuggled into this country on a cargo ship and forced to work as a Russian sex slave.อเล็กซ์ถูกลักลอบเข้ามาในประเทศนี้ โดยเรือขนส่งสินค้าและบังคับให้ทำงาน ในฐานะทาสเซ็กซ์แก่คนรัสเซีย Alexandra (2011)
A container on a cargo ship that left Le Havre two weeks ago.มันออกไปแล้วสองอาทิตย์ Bad Teeth (2012)
We are here because a Japanese cargo ship sank in the Pacific!เรามาที่นี่เพราะเรือบรรทุกสินค้าของญี่ปุ่น \\ ล่มลงในมหาสมุทรแปซิฟิก! Life of Pi (2012)
For a cargo ship. SHANE:สำหรับเรือสินค้า SHANE. Captain Phillips (2013)
A U.S.-flagged cargo ship, the Maersk Alabama, has been hijacked 820 nautical miles west of your current position.เรือสินค้าสหรัฐถูกจับ Maersk อลาบามา ได้ถูกแย่​​งชิง 820 ไมล์ทะเล ทางทิศตะวันตกของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ. Captain Phillips (2013)
He's been attacking the cargo shipments.เขากำลังโจมตีการขนส่งสินค้า Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือขนส่งสินค้า[N] break-bulk carrier, See also: general cargo ship
กระซับ[N] an officer who takes care of goods in the cargo ship, See also: person in charge of cargo hold, Syn. กระซับปากเรือ, Thai definition: ชื่อพนักงานพวกหนึ่งในเรือเดินทะเล มีหน้าที่รักษาพัสดุตลอดจนสินค้าทั่วไปในระวางเรือด้วย
เรือบรรทุกสินค้า[N] cargo ship, See also: freighter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือบรรทุกสินค้า[n. exp.] (reūa banthuk sinkhā) EN: cargo ship ; cargo ; freighter   FR: cargo [m] ; bateau de transport [m]
เรือสินค้า[n.] (reūa sinkhā) EN: cargo ship ; merchant ship ; freighter   FR: cargo [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter [Add to Longdo]
Luftfrachtsendung {f}air cargo shipment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[, tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
運搬船[うんぱんせん, unpansen] (n) freighter; cargo ship; carrier [Add to Longdo]
北前船[きたまえぶね, kitamaebune] (n) (arch) cargo ships that sailed the Japan Sea during the Edo period [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班轮[bān lún, ㄅㄢ ㄌㄨㄣˊ, / ] regular passenger or cargo ship; regular steamship service [Add to Longdo]
货船[huò chuán, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] cargo ship; freighter [Add to Longdo]
货轮[huò lún, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] freighter; cargo ship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cargo ships
   n 1: conveyance provided by the ships belonging to one country
      or industry [syn: {shipping}, {cargo ships}, {merchant
      marine}, {merchant vessels}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top