ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consignment

K AH0 N S AY1 N M AH0 N T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consignment-, *consignment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consignment[N] จำนวนสินค้าที่ส่งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal

English-Thai: Nontri Dictionary
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consignment๑. การตราส่งสินค้า๒. การฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment contractสัญญาฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment noteใบตราส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consignmentการฝากขาย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a consignment operation.นี่เป็นของค่านายหน้าฝากขายว่ะ Crazy Handful of Nothin' (2008)
I bought it from--well, from a consignment store...-ฉันซื้อมันมาจาก... จากร้านขายของมือสอง -เหรอ? The Dark Night (2008)
Well, if you could get me the consignment to me by the 28th...ถ้าคุณส่งมาให้ฉันภายในวันที่ 28 ใช่ Wanted (2008)
I'm definitely okay with it being on consignment because it gets a chance to be out on the floor and see how it does.คือผม ผมว่าผมเข้าใจนะ ผมตกลงนะครับ ที่ของมันกำลังถูกส่งเข้ามา The Girlfriend Experience (2009)
So these are mostly consignment and thrift shops?นี่ส่วนใหญ่เป็นร้านขายส่ง และเสื้อผ้าราคาประหยัดใช่ไหม The Uncanny Valley (2010)
We've got test clothes out in consignment stores.พวกเราก็จะลองขายเสื้อผ้าพวกนั้น... ...ในร้านของพวกเราน่ะ Paradise Kiss (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้าฝากขาย[N] consignment, Example: ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าฝากขายจากทางร้านของเราได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
การฝากขาย [n. exp.] (kān fāk-khāi) EN: consignment ; sale on commission   
การขายฝาก[v. exp.] (kān khāi fāk) EN: sale on consignment   
ขายฝาก[v. exp.] (khāi fāk) EN: sell on consignment   
งวด[n.] (ngūat) EN: consignment   
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: parcel post ; parcel ; consignment   FR: colis [m] ; paquet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIGNMENT K AH0 N S AY1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consignment (n) kˈənsˈaɪnmənt (k @1 n s ai1 n m @ n t)
consignments (n) kˈənsˈaɪnmənts (k @1 n s ai1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansichtssendung {f}consignment on approval [Add to Longdo]
Frachtbrief {m}consignment note [Add to Longdo]
Konsignationslager {n}consignment store; consignment warehouse [Add to Longdo]
Übersendung {f} | Übersendungen {pl}consignment | consignments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委託生産[いたくせいさん, itakuseisan] (n) consignment production [Add to Longdo]
委託売買[いたくばいばい, itakubaibai] (n) consignment sales and purchase [Add to Longdo]
委託販売[いたくはんばい, itakuhanbai] (n,adj-no) consignment sale [Add to Longdo]
荷送;荷送り[におくり, niokuri] (n) consignment [Add to Longdo]
再委託[さいいたく, saiitaku] (n,vs) reconsignment (goods); recomissioning (task) [Add to Longdo]
受託販売[じゅたくはんばい, jutakuhanbai] (n) consignment sale [Add to Longdo]
小荷物扱い[こにもつあつかい, konimotsuatsukai] (n) parcel consignment [Add to Longdo]
小口扱い[こぐちあつかい, koguchiatsukai] (n) small lot consignment [Add to Longdo]
託送[たくそう, takusou] (n,vs) consignment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consignment \Con*sign"ment\, n.
   1. The act of consigning; consignation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) The act of consigning or sending property to an
    agent or correspondent in another place, as for care,
    sale, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) That which is consigned; the goods or commodities
    sent or addressed to a consignee at one time or by one
    conveyance.
    [1913 Webster]
 
       To increase your consignments of this valuable
       branch of national commerce.     --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. The writing by which anything is consigned.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consignment
   n 1: goods carried by a large vehicle [syn: {cargo}, {lading},
      {freight}, {load}, {loading}, {payload}, {shipment},
      {consignment}]
   2: the official act of consigning a person to confinement (as in
     a prison or mental hospital) [syn: {commitment}, {committal},
     {consignment}]
   3: the delivery of goods for sale or disposal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top