Search result for

boarding

(77 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boarding-, *boarding*, board
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boarding[N] ไม้กระดานยาว
boarding-house[N] บ้านที่มีทั้งห้องพักและอาหารสำหรับคนที่จ่ายค่าเช่า, Syn. bed and breakfast
boarding-school[N] โรงเรียนประจำ, See also: โรงเรียนกินนอน, Ant. day school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boarding schooln. โรงเรียนกินนอน
boardinghousen. บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม
surfboarding(เซิร์ฟ'บอร์ดดิง) n. การเล่นกระดานโต้คลื่น., Syn. surfing,surfriding n., See also: surfboarder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
boarding(n) การกินอาหารนอกบ้าน
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boardinghousesบ้านพัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Droid fighters incoming They've brought boarding shipsยานจู่โจมของพวกดรอยด์ครับ มาพร้อมกับยานเจาะเกราะ Cloak of Darkness (2008)
Since when did we open a boarding house for Telmarine soldiers?เราเปิดที่พักพร้อมอาหาร ให้ทหารเทลมารีนตั้งแต่เมื่อไหร่? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Holding hands with Shin's son and boarding the helicopter...จับมือกับไอ้ลูกชายของชิน และขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วย... Episode #1.7 (2008)
Flight 22 to Chicago is now boarding at Gate Five.เที่ยวบินที่ 22 ไป ชิคาโก้ พร้อมแล้วที่ประตู 5 ค่ะ The Love Guru (2008)
MAN ON PA; Train number 14, now boarding on track;MAN ON PA.ด Train number 14, now boarding on track... Changeling (2008)
It has less procedure to clear the boarding procedure. They can easily board a plane.พวกเขาจะได้ผ่านขึ้นเครื่องบินได้อย่างสะดวก Death Note: L Change the World (2008)
Good morning. Thank you for boarding JNA flight 204.อรุณสวัสดิ์คะ ขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินของเรา Death Note: L Change the World (2008)
Track three now boarding for Harrisburg.รางที่สาม ขึ้นรถไปแฮร์ริสเบิร์ก The Happening (2008)
Track 3 now boarding all ticketed passengers.รางที่สาม ผู้โดยสารที่มีตั๋ว ขึ้นรถได้ The Happening (2008)
Passengers boarding the train in Los Angeles, please... have your tickets out and ready for collection.ผู้โดยสารที่ขึ้นขบวนรถจากลอส แองเจลิส กรุณา... เตรียมตั๋วโดยสารให้พร้อมด้วยครับ 500 Days of Summer (2009)
This isn't a boarding service, it's a pound, pal!ที่นี่ไม่มีบริการเลี้ยงดู แต่เป็นกักขังสุนัข Hachi: A Dog's Tale (2009)
Last call for Amtrak Express. Final boarding call for Amtrak Express.เรียกขึ้นรถครั้งสุดท้าย ด่วนขบวนแอมเทรค Hachi: A Dog's Tale (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boardingBoarding will be at six-forty.
boardingCan you show me your boarding pass?
boardingHere are your boarding pass and your baggage claim.
boardingI am boarding with my uncle.
boardingI have to pay high rates to the boarding.
boardingLet's check your boarding pass.
boardingMay I see your boarding pass please?
boardingPlease have your boarding pass ready. Thank you.
boarding"Say, shall we try a questionnaire with the boarding students?" "Ah! One of those things they call 'marketing research'."
boardingThey said they'd make the boarding announcement 20 minutes before takeoff.
boardingWhat's the boarding time?
boardingWhat time does the boarding begin?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนกินนอน[N] boarding school, Syn. โรงเรียนประจำ, Example: โรงเรียนกินนอนจะมีหอนอนหลายหลัง และมีโรงครัวแถมเข้ามาอีก, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงเรียนที่นักเรียนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ
โรงเรียนประจำ[N] boarding school, Syn. โรงเรียนกินนอน, Example: เขาต้องจากพ่อแม่และบ้านที่อบอุ่นไปอยู่โรงเรียนประจำ, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงเรียนที่นักเรียนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ
กินนอน[ADJ] boarding, See also: resident, Example: เขาอยู่โรงเรียนกินนอนมาตั้งแต่ชั้นประถม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขึ้นเครื่องบิน[n. exp.] (bat kheun khreūangbin) EN: boarding card   FR: carte d'embarquement [f]
กินนอน [adj.] (kin-nøn) EN: boarding ; resident   FR: pensionnaire
โรงเรียนกินนอน [n. exp.] (rōngrīen kin-nøn) EN: boarding school   FR: pensionnat [m] ; internat [m]
โรงเรียนประจำ[n. exp.] (rōngrīen prajam) EN: boarding school   FR: pensionnat [m] ; internat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOARDING    B AO1 R D IH0 NG
BOARDINGS    B AO1 R D IH0 NG Z
BOARDINGHOUSE    B AO1 R D IH0 NG HH AW2 S
BOARDINGHOUSES    B AO1 R D IH0 NG HH AW2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boarding    (v) (b oo1 d i ng)
boarding-card    (n) - (b oo1 d i ng - k aa d)
boarding-cards    (n) - (b oo1 d i ng - k aa d z)
boarding-house    (n) - (b oo1 d i ng - h au s)
boarding-houses    (n) - (b oo1 d i ng - h au z i z)
boarding-school    (n) - (b oo1 d i ng - s k uu l)
boarding-schools    (n) - (b oo1 d i ng - s k uu l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdenheim {n}boarding house [Add to Longdo]
Internat {n}boarding school; residential school [Add to Longdo]
Selbstbeköstigung {f}boarding oneself [Add to Longdo]
Verschalung {f}; Verkleidung {f} | Verschalungen {pl}; Verkleidungen {pl}boarding | boardings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
ウォーターボーディング[, uo-ta-bo-deingu] (n) (See 水責め) waterboarding [Add to Longdo]
ゲート[, ge-to] (n) (1) gate (for entry, boarding, etc.); (2) {comp} gate; (3) logic element; (P) [Add to Longdo]
スケートボーディング[, suke-tobo-deingu] (n) skateboarding [Add to Longdo]
スノーボーディング[, suno-bo-deingu] (n) snowboarding [Add to Longdo]
スノーボード[, suno-bo-do] (n,vs) snowboard; snowboarding [Add to Longdo]
ハーフパイプ[, ha-fupaipu] (n) half-pipe (i.e. in snowboarding) [Add to Longdo]
ペンション[, penshon] (n) pension (Western-style boardinghouse); (P) [Add to Longdo]
ボーディング[, bo-deingu] (n) boarding [Add to Longdo]
ボーディングカード[, bo-deinguka-do] (n) boarding card [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住校[zhù xiào, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] boarding school [Add to Longdo]
寄宿学校[jì sù xué xiào, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 宿 / 宿] boarding school [Add to Longdo]
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, / ] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge [Add to Longdo]
登机牌[dēng jī pái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄆㄞˊ, / ] boarding pass [Add to Longdo]
登机证[dēng jī zhèng, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄓㄥˋ, / ] boarding pass [Add to Longdo]
登机门[dēng jī mén, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄇㄣˊ, / ] boarding gate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Board \Board\, v. t. [imp. & p. p. {Boarded}; p. pr. & vb. n.
   {Boarding}.]
   1. To cover with boards or boarding; as, to board a house.
    "The boarded hovel." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. {Board} to accost, and see {Board}, n.] To go on
    board of, or enter, as a ship, whether in a hostile or a
    friendly way.
    [1913 Webster]
 
       You board an enemy to capture her, and a stranger to
       receive news or make a communication. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter, as a railway car. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. To furnish with regular meals, or with meals and lodgings,
    for compensation; to supply with daily meals.
    [1913 Webster]
 
   5. To place at board, for compensation; as, to board one's
    horse at a livery stable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boarding \Board"ing\, n.
   1. (Naut.) The act of entering a ship, whether with a hostile
    or a friendly purpose.
    [1913 Webster]
 
       Both slain at one time, as they attempted the
       boarding of a frigate.        --Sir F.
                          Drake.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of covering with boards; also, boards,
    collectively; or a covering made of boards.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of supplying, or the state of being supplied, with
    regular or specified meals, or with meals and lodgings,
    for pay.
    [1913 Webster]
 
   {Boarding house}, a house in which boarders are kept.
 
   {Boarding nettings} (Naut.), a strong network of cords or
    ropes erected at the side of a ship to prevent an enemy
    from boarding it.
 
   {Boarding pike} (Naut.), a pike used by sailors in boarding a
    vessel, or in repelling an attempt to board it. --Totten.
 
   {Boarding school}, a school in which pupils receive board and
    lodging as well as instruction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boarding
   n 1: the act of passengers and crew getting aboard a ship or
      aircraft [syn: {boarding}, {embarkation}, {embarkment}]
      [ant: {debarkation}, {disembarkation}, {disembarkment}]
   2: a structure of boards

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top