ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embarkation

EH2 M B AA0 R K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embarkation-, *embarkation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
embarkation(n) การลงเรือ, การขึ้นเครื่องบิน, การเริ่มดำเนินการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarkationIs this the embarkation card?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมืองปลายทาง[meūang plāithāng] (n, exp) EN: port of disembarkation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBARKATION EH2 M B AA0 R K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarkation (n) ˌɛmbaːkˈɛɪʃən (e2 m b aa k ei1 sh @ n)
embarkations (n) ˌɛmbaːkˈɛɪʃənz (e2 m b aa k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlegeplatz { m }embarkation point [Add to Longdo]
Bordpapiere { pl }embarkation papers [Add to Longdo]
Einschiffung { f }; Verladung { f } | Einschiffungen { pl }; Verladungen { pl }embarkation | embarkations [Add to Longdo]
Verladeoffizier { m }embarkation officer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] (n, vs) landing; disembarkation; (P) [Add to Longdo]
乗船;上船[じょうせん, jousen] (n, vs) embarking; embarkation; boarding [Add to Longdo]
乗船場[じょうせんじょう;じょうせんば, jousenjou ; jousenba] (n) boat embarkation area; boat boarding area [Add to Longdo]
着手[ちゃくしゅ, chakushu] (vs) (1) to start work (on); to undertake; (n) (2) embarkation; launch; (P) [Add to Longdo]
搭乗[とうじょう, toujou] (n, vs) embarkation; boarding (an aeroplane, airplane); (P) [Add to Longdo]
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card [Add to Longdo]
入国申告書[にゅうこくしんこくしょ, nyuukokushinkokusho] (n) disembarkation card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embarkation \Em`bar*ka"tion\, n.
   1. The act of putting or going on board of a vessel; as, the
    embarkation of troops.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is embarked; as, an embarkation of Jesuits.
    --Smollett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarkation
   n 1: the act of passengers and crew getting aboard a ship or
      aircraft [syn: {boarding}, {embarkation}, {embarkment}]
      [ant: {debarkation}, {disembarkation}, {disembarkment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top