Search result for

boarding school

(28 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boarding school-, *boarding school*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boarding schooln. โรงเรียนกินนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SO THEY MOVED TOMMY TO A COLORADO BOARDING SCHOOL,มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว คนพวกนั้นอาจจะฆ่าทอมมี่ก็ได้ House on Fire (2009)
TOMMY WHEELER ENROLLED IN A COLORADO BOARDING SCHOOLเขาอยู่ที่นั่นตลอด 3 ปีต่อมา House on Fire (2009)
YOU GOT KICKED OUT OF BOARDING SCHOOL.- หนูถูกไล่ออกจากโรงเรียนประจำ อะไรนะคะ? Valley Girls (2009)
Boarding school together.จากโรงเรียนกินนอนด้วยกัน Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Guess boarding school can get to you, huh?ปัญหานักเรียนนอก หา? Pilot (2009)
So you guys met at boarding school? That's cool.พวกคุณเจอกันที่โรงเรียนประจำ The Last Days of Disco Stick (2009)
The last time I saw Blair that freakishly calm... Was when Serena left for boarding school.ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นแบลร์ เกิดความเงียบอย่างกระทันหัน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
You're talking about a guy whose happiest day was when he shipped me off to boarding school.พ่อสุขที่สุด วันที่ส่งผมไปโรงเรียนประจำ Iron Man 2 (2010)
I went to an all-boys boarding school.ฉันอยู่โรงเรียนประจำชายล้วนน่ะ Duets (2010)
Wait. Boarding school?เดี๋ยวก่อนนะ โรงเรียนประจำ? The Townie (2010)
So serena goes to boarding school with damien.สรุปคือเซรีน่าเคยอยู่ โรงเรียนประจำเดียวกับเดเมี่ยน The Townie (2010)
He was my boarding school teacher.เขาเคยเป็นครูที่สอนหนูที่โรงเรียนประจำ The Townie (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนกินนอน[N] boarding school, Syn. โรงเรียนประจำ, Example: โรงเรียนกินนอนจะมีหอนอนหลายหลัง และมีโรงครัวแถมเข้ามาอีก, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงเรียนที่นักเรียนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ
โรงเรียนประจำ[N] boarding school, Syn. โรงเรียนกินนอน, Example: เขาต้องจากพ่อแม่และบ้านที่อบอุ่นไปอยู่โรงเรียนประจำ, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงเรียนที่นักเรียนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงเรียนกินนอน [n. exp.] (rōngrīen kin-nøn) EN: boarding school   FR: pensionnat [m] ; internat [m]
โรงเรียนประจำ[n. exp.] (rōngrīen prajam) EN: boarding school   FR: pensionnat [m] ; internat [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーディングスクール[, bo-deingusuku-ru] (n) boarding school [Add to Longdo]
寄宿学校[きしゅくがっこう, kishukugakkou] (n) boarding school [Add to Longdo]
七大私学[しちだいしがく, shichidaishigaku] (n) (See 大学別曹) seven boarding schools established in Kyoto by noble families during the early Heian period [Add to Longdo]
全寮制[ぜんりょうせい, zenryousei] (n,adj-no) system where all students live in dormitories; residential system; boarding system (e.g. boarding school) [Add to Longdo]
大学別曹[だいがくべっそう, daigakubessou] (n) (See 大学寮,七大私学) Heian-period boarding school (for children of a specific noble clan) established near the former central university of Kyoto [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住校[zhù xiào, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] boarding school [Add to Longdo]
寄宿学校[jì sù xué xiào, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 宿 / 宿] boarding school [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, n. [OE. scole, AS. sc?lu, L. schola, Gr. ?
   leisure, that in which leisure is employed, disputation,
   lecture, a school, probably from the same root as ?, the
   original sense being perhaps, a stopping, a resting. See
   {Scheme}.]
   1. A place for learned intercourse and instruction; an
    institution for learning; an educational establishment; a
    place for acquiring knowledge and mental training; as, the
    school of the prophets.
    [1913 Webster]
 
       Disputing daily in the school of one Tyrannus.
                          --Acts xix. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of primary instruction; an establishment for the
    instruction of children; as, a primary school; a common
    school; a grammar school.
    [1913 Webster]
 
       As he sat in the school at his primer. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A session of an institution of instruction.
    [1913 Webster]
 
       How now, Sir Hugh! No school to-day? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the seminaries for teaching logic, metaphysics, and
    theology, which were formed in the Middle Ages, and which
    were characterized by academical disputations and
    subtilties of reasoning.
    [1913 Webster]
 
       At Cambridge the philosophy of Descartes was still
       dominant in the schools.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The room or hall in English universities where the
    examinations for degrees and honors are held.
    [1913 Webster]
 
   6. An assemblage of scholars; those who attend upon
    instruction in a school of any kind; a body of pupils.
    [1913 Webster]
 
       What is the great community of Christians, but one
       of the innumerable schools in the vast plan which
       God has instituted for the education of various
       intelligences?            --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   7. The disciples or followers of a teacher; those who hold a
    common doctrine, or accept the same teachings; a sect or
    denomination in philosophy, theology, science, medicine,
    politics, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let no man be less confident in his faith . . . by
       reason of any difference in the several schools of
       Christians.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. The canons, precepts, or body of opinion or practice,
    sanctioned by the authority of a particular class or age;
    as, he was a gentleman of the old school.
    [1913 Webster]
 
       His face pale but striking, though not handsome
       after the schools.          --A. S. Hardy.
    [1913 Webster]
 
   9. Figuratively, any means of knowledge or discipline; as,
    the school of experience.
    [1913 Webster]
 
   {Boarding school}, {Common school}, {District school},
   {Normal school}, etc. See under {Boarding}, {Common},
    {District}, etc.
 
   {High school}, a free public school nearest the rank of a
    college. [U. S.]
 
   {School board}, a corporation established by law in every
    borough or parish in England, and elected by the burgesses
    or ratepayers, with the duty of providing public school
    accommodation for all children in their district.
 
   {School committee}, {School board}, an elected committee of
    citizens having charge and care of the public schools in
    any district, town, or city, and responsible for control
    of the money appropriated for school purposes. [U. S.]
 
   {School days}, the period in which youth are sent to school.
    
 
   {School district}, a division of a town or city for
    establishing and conducting schools. [U.S.]
 
   {Sunday school}, or {Sabbath school}, a school held on Sunday
    for study of the Bible and for religious instruction; the
    pupils, or the teachers and pupils, of such a school,
    collectively.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boarding \Board"ing\, n.
   1. (Naut.) The act of entering a ship, whether with a hostile
    or a friendly purpose.
    [1913 Webster]
 
       Both slain at one time, as they attempted the
       boarding of a frigate.        --Sir F.
                          Drake.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of covering with boards; also, boards,
    collectively; or a covering made of boards.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of supplying, or the state of being supplied, with
    regular or specified meals, or with meals and lodgings,
    for pay.
    [1913 Webster]
 
   {Boarding house}, a house in which boarders are kept.
 
   {Boarding nettings} (Naut.), a strong network of cords or
    ropes erected at the side of a ship to prevent an enemy
    from boarding it.
 
   {Boarding pike} (Naut.), a pike used by sailors in boarding a
    vessel, or in repelling an attempt to board it. --Totten.
 
   {Boarding school}, a school in which pupils receive board and
    lodging as well as instruction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boarding school
   n 1: a private school where students are lodged and fed as well
      as taught [ant: {day school}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top