ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poignant

P OY1 N Y AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poignant-, *poignant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poignant[ADJ] สะเทือนอารมณ์, See also: ปวดร้าว, ขมขื่น, Syn. bitter, piquant, Ant. mild
poignant[ADJ] (รส, กลิ่น) ฉุน, See also: (รส, กลิ่น) แรง, จัด, Syn. sharp
poignant[ADJ] คมกริบ, See also: แหลม, Syn. acute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poignant(พอย'เยินทฺ,พอย'เนินทฺ) adj. เจ็บปวด,เจ็บแสบ,สาหัส,ฉุน,เผ็ดร้อน,คมกริบ,แหลม,รุนแรง,สะเทือนอารมณ์., See also: poignancy n., Syn. intense

English-Thai: Nontri Dictionary
poignant(adj) แหลม,เจ็บปวด,สาหัส,รุนแรง,เผ็ดร้อน,ฉุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, but that was you, and it felt poignant that, of course, the song was "It Was You".ไม่ นั้นมันคุณต่างหาก แล้วมันก็รู้สึกแบบสะเทือนอารมณ์ด้วย มันก็เลยต้องเป็นเพลง "คือคุณนั่นเอง" No Strings Attached (2011)
Summers have passed fleetingly since I was your age, but I remember each with poignant clarity.ตอนที่อายุเท่าเธอ ซัมเมอร์ของครูนั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ว่าครูยังจำได้อย่างกระจ่างชัด High School Musical 2 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide

CMU English Pronouncing Dictionary
POIGNANT    P OY1 N Y AH0 N T
POIGNANTLY    P OY1 N Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poignant    (j) pˈɔɪnjənt (p oi1 n y @ n t)
poignantly    (a) pˈɔɪnjəntliː (p oi1 n y @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poignant \Poign"ant\, a. [F., p. pr. of poindre to sting, fr. L.
   pungere to prick, sting. See {Pungent}.]
   1. Pricking; piercing; sharp; pungent. "His poignant spear."
    --Spenser. "Poynaunt sauce." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Pointed; keen; satirical.
    [1913 Webster]
 
       His wit . . . became more lively and poignant. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poignant
   adj 1: arousing affect; "the homecoming of the released hostages
       was an affecting scene"; "poignant grief cannot endure
       forever"; "his gratitude was simple and touching" [syn:
       {affecting}, {poignant}, {touching}]
   2: keenly distressing to the mind or feelings; "poignant
     anxiety"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top