ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หละหลวม

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หละหลวม-, *หละหลวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หละหลวม(หฺละหฺลวม) ว. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, เช่น ทำงานหละหลวม, ไม่รัดกุม เช่น งานรักษาความปลอดภัยในพิธีนี้หละหลวมมาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think we can afford to do the less.ฉันคิดว่าเราไม่ควรทำงานอย่างหละหลวม The Jackal (1997)
Thanks to that loose cannon of a King!เพราะว่านั่นเป็นความหละหลวมของพระราชา The King and the Clown (2005)
Because your operation was poorly conceived and executed worse.เพราะปฏิบัติการนี้บกพร่อง และหละหลวม Mission: Impossible III (2006)
I might be playing fast and loose with my father's code, but I don't think Harry would disapprove.ผมอาจเล่นเร็วและหละหลวมไปหน่อย กับกฎของพ่อ แต่พ่อคงไม่ว่าหรอก Waiting to Exhale (2007)
Bad time to get sloppy, with special agent lundyเวลานี้ไม่เหมาะที่จะหละหลวม ยิ่งมี จนท.พิเศษ ลันดี้ Resistance Is Futile (2007)
Better get down there, sounds like all hell's breaking loose.ลงไปดูหน่อยดีกว่า เหมือนจะมีอะไรหละหลวม Appleseed Ex Machina (2007)
These boys are sloppy.เด็กพวกนี้มันหละหลวมกันจริง Rookies (2008)
Pienaar's team played without discipline without strategy and without courage.ทีมของพินน่าร์วันนี้.. เล่นได้หละหลวม.. ไม่มียุทธศาสตร์.. Invictus (2009)
They headhunted me because of my ass-kicking performance stats, and they brought me in to reconfigure your branch because, quite frankly, it had gotten a little slack under the old guard.พวกเขาต้องการตัวผม เนื่องจากสถิติผลงานที่สุดยอด และให้ผมมาเพื่อปรับปรุงที่นี่ เพราะ มันก็แปลกอยู่ ที่นี่มีการดูแลที่หละหลวม Dead Like Me: Life After Death (2009)
How could we have left ourselves so vulnerable to a security breach?เป็นไปได้มั้ยที่เราหละหลวม จนทำให้ระบบนิรภัยถูกเจาะได้ง่ายๆ The Hidden Enemy (2009)
Attained said former status when she was fired from the DCFS for gross negligence.แอทเทนบอกว่าสถานะก่อนหน้า ที่เธอจะถูกไล่ออกจาก DCFS เพราะทำงานหละหลวม Reckoner (2009)
When did the admission standards for this lounge become so loose?มาตรฐานของเลาจ์นี้หละหลวมเมื่อไหร่กัน One (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent   FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loose[ADJ] หละหลวม, See also: ไม่รอบคอบ, ไม่สนใจ, สะเพร่า, ละเลย, Syn. careless, irresponsible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
unsound(อันเซาดฺ') adj. ไม่มั่นคง,มีโรค,เน่าเปื่อย,เสื่อมเสีย,ไม่แน่,หละหลวม,แตกง่าย,ไม่น่าไว้ใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top