หรือคุณหมายถึง be thoughtleß?
Search result for

be thoughtless

(5 entries)
(0.0695 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be thoughtless-, *be thoughtless*, be thoughtles
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดไม่ออก[V] be thoughtless, See also: have no idea, Example: พ่อคิดไม่ออกว่าจะลงโทษลูกชายตัวแสบอย่างไรดี, Thai definition: คิดแก้ปัญหาไม่ได้, คิดไม่ตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea   FR: ne pas avoir d'idée
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   
ถลำถลาก[v.] (thalamthalāk) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless   
ทะลุดทะลาด[v.] (thaluthalāt) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top