Search result for

ความช่วยเหลือ

(54 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความช่วยเหลือ-, *ความช่วยเหลือ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความช่วยเหลือ    [N] assistance, See also: aid, help, Syn. การช่วยเหลือ, Example: สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Development assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral aidความช่วยเหลือแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
State aidความช่วยเหลือของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural assistanceความช่วยเหลือทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Americanความช่วยเหลือทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Agricultural biotechnologyความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Economic assistanceความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Economic assistance, Americanความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Economic assistance, Domesticความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจภายในประเทศ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūayleūa) EN: assistance ; aid ; help   FR: aide [f] ; assistance [f]
ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām chūayleūa thāng dān sētthakit) EN: economic aid   

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
beg(vi vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aid [N] ความช่วยเหลือ, Syn. help, assistance, support
assistance [N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid
avail [N] ประโยชน์, See also: ความช่วยเหลือ
backing [N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
favor [N] ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
favour [N] ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
hand [N] ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, Ant. hindrance, obstruction
succor [N] การช่วยเหลือ, See also: ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
geek(กีค) n. นักเล่นปาหี่,บุคคล,เจ้าหมอนี่, บุคคลที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะมักจะเป็นประเภทไม่ชอบให้ความช่วยเหลือใคร
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
ministration(มินนิสเทร'เชิน) n. การให้ความช่วยเหลือ,การทำหน้าที่เป็นพระ,การจัดการ., See also: ministrative adj.
recourse(รีคอร์ส',รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ,การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ,สิทธิไล่เบี้ย,สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource,resort
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย,พึ่ง,ใช้,ใช้วิธี,ใช้มาตรการ,ไป,มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,ที่มีชื่อเสียง,การไปอยู่เสมอ,การอาศัย,การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง,สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ,ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go,use,employ
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
enlist(vt) เข้าร่วม,ขอความช่วยเหลือ,ร่วมมือ,เกณฑ์(ทหาร)
help(n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
recourse(n) การพึ่งพา,การขอความช่วยเหลือ
redress(n) ความช่วยเหลือ,การแก้ไข,การชดใช้
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหลือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
援助[えんじょ, enjo] (n ) ความช่วยเหลือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Hilfe(n) |die| ความช่วยเหลือ
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
brauchen(vt) |brauchte, hat gebraucht| ต้องการ, จำเป็นต้องมี เช่น Brauchst du meine Hilfe beim Umziehen? เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันตอนย้ายบ้านไหม
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้

Are you satisfied with the result?

Go to Top