ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความช่วยเหลือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความช่วยเหลือ-, *ความช่วยเหลือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความช่วยเหลือ(n) assistance, See also: aid, help, Syn. การช่วยเหลือ, Example: สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Development assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral aidความช่วยเหลือแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
State aidความช่วยเหลือของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural assistanceความช่วยเหลือทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Americanความช่วยเหลือทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Agricultural biotechnologyความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Economic assistanceความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Economic assistance, Americanความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Economic assistance, Domesticความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจภายในประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe because of you saving Schultz.อาจเพราะคุณได้รับความช่วยเหลือจาก ชูลท์ซ The Great Dictator (1940)
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน 12 Angry Men (1957)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
I want you to feel you can come to me for help as you would your own father.ฉันต้องการให้คุณรู้สึกว่าคุณจะ มาถึงเรา เพื่อขอความช่วยเหลือตามที่คุณ ต้องการคุณพ่อของคุณเอง How I Won the War (1967)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
Thank you. Thank you for your help.ขอขอบคุณสำหรับ ความช่วยเหลือของคุณ. How I Won the War (1967)
We very much need your help, Mr Brent.เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
I've known you many years, but this is the first time you've asked for help.ผมรู้จักคุณหลายปี แต่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ขอความช่วยเหลือ The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความช่วยเหลือ[khwām chūayleūa] (n) EN: assistance ; aid ; help  FR: aide [ f ] ; assistance [ f ]
ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ[khwām chūayleūa thāng dān sētthakit] (n, exp) EN: economic aid

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
beg(vi, vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aid(n) ความช่วยเหลือ, Syn. help, assistance, support
assistance(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid
avail(n) ประโยชน์, See also: ความช่วยเหลือ
backing(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
favor(n) ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
favour(n) ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
hand(n) ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, Ant. hindrance, obstruction
succor(n) การช่วยเหลือ, See also: ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, สิ่งหนุน, Syn. support, Ant. ill-will
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล, การชมเชย, ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj., adv. เป็นมิตร, กรุณา, ให้ความช่วยเหลือ, ให้ความสนับสนุน, เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful, kind
geek(กีค) n. นักเล่นปาหี่, บุคคล, เจ้าหมอนี่, บุคคลที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะมักจะเป็นประเภทไม่ชอบให้ความช่วยเหลือใคร
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid, assist, Ant. resist, destroy
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
ministration(มินนิสเทร'เชิน) n. การให้ความช่วยเหลือ, การทำหน้าที่เป็นพระ, การจัดการ., See also: ministrative adj.
recourse(รีคอร์ส', รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ, การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ, สิทธิไล่เบี้ย, สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource, resort
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย, พึ่ง, ใช้, ใช้วิธี, ใช้มาตรการ, ไป, มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย, ที่มั่วสุม, ที่มีชื่อเสียง, การไปอยู่เสมอ, การอาศัย, การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง, สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ, ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go, use, employ
see(ซี) vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย, ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอุปถัมภ์
assistance(n) ความช่วยเหลือ, การอนุเคราะห์, การสงเคราะห์
auxiliary(n) ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ความช่วยเหลือ
backing(n) การสนับสนุน, ความช่วยเหลือ, การหนุน
enlist(vt) เข้าร่วม, ขอความช่วยเหลือ, ร่วมมือ, เกณฑ์(ทหาร)
help(n) ความช่วยเหลือ, ความสงเคราะห์, การส่งเสริม
lift(n) ลิฟต์, การยกขึ้น, การขนส่ง, การแบกขึ้น, ความช่วยเหลือ, การยกระดับ
recourse(n) การพึ่งพา, การขอความช่วยเหลือ
redress(n) ความช่วยเหลือ, การแก้ไข, การชดใช้
serviceable(adj) ใช้สอยได้, ใช้เป็นประโยชน์, ให้ความช่วยเหลือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหลือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
援助[えんじょ, enjo] (n) ความช่วยเหลือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Hilfe(n) |die| ความช่วยเหลือ
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
brauchen(vt) |brauchte, hat gebraucht| ต้องการ, จำเป็นต้องมี เช่น Brauchst du meine Hilfe beim Umziehen? เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันตอนย้ายบ้านไหม
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top