ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horrifying

HH AO1 R AH0 F AY2 IH0 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horrifying-, *horrifying*, horrify
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But when he found out that he had been born in a horrifying experiment... he came to hate Shinra.ได้ค้นพบว่า ตนนั้นเป็นแค่ผลผลิตจากทดลองของชินระเท่านั้น เขาจึงเกลียดชังชินระ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ? V for Vendetta (2005)
What if that lizard girl were to accidentally cut off her arm, or a leg,or you name the appendage,in some kind of... horrifying spa-debacle?ถ้าเกิดเด็กสาวกิ้งก่านั่น บังเอิญเสียแขน หรือขา หรือ ส่วนอื่นไป ในแบบว่า... การล้มในสปาอย่างน่ากลัว ? Chapter Three 'Kindred' (2007)
Yeah, you're in, 'cause that was entertaining in a horrifying sort of way.ใช่ คุณมาเพราะมันสนุก นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก Surf's Up (2007)
And now... Okay Billy, that was horrifying what you just did.เยี่ยม บิลลี่ นั่นทำให้ฉันตกใจพอดูเลยล่ะ \ ไอ่ที่นายเพิ่งทำไปน่ะ.. Bolt (2008)
I think the most horrifying thing about the whole dive that night was that, you know, you could hear them communicating with each other, and you knew that that next morning that would be the end of it.(03) 3224-5000 นั่นคือเบอร์มือถือของสถานฑูตสหรัฐ ในกรุงโตเกียว บรูก เอทเคน ช่างภาพของ OPS แล้วก็เบอร์มือถือของโทรศัพท์อีก 2 เครื่องของเรา The Cove (2009)
Caring about six people can be a horrifying embarrassing nightmare.การแคร์คนถึง 6 คนจึงเป็นฝันร้ายเลยล่ะ Early 21st Century Romanticism (2011)
Because it was horrifying and awful!เพราะว่ามันเลวร้ายไง Raging Fae (2011)
Uh, I was always cursed with total recall of every horrifying second of my benders.เวลาผมเมา ผมจะจำได้ ทุกวินาทีแย่ๆของมันเลย Witch's Lament (2011)
First, the horrifying fact that this year's slate of candidates consists entirely of Glee Club members.สำหรับการแข่งขันที่สุดแสนจะไร้สาระในปีนี้ อย่างแรก ความจริงที่น่ากลัวคือ ผู้ลงสมัครทั้งสองคนของปีนี้ เป็นสมาชิกชมรมประสานเสียง Makeover (2012)
I mean, once she recovers from the possibly horrifying shock that she's topside... that she cannot pick up where she left off.หรือตอนที่เธอฟื้นตัว จากอาการช็อคที่อาจเกิดขึ้นได้ ว่าเธอไม่สามารถสานต่อสิ่งที่เคยทำไว้ได้ It's a Shame About Ray (2013)
And this is when it gets truly horrifying for Mrs. Marlow.และหลังจากนั้นแหละ ที่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้น กับคุณนายมาร์โลว Apéritif (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horrifyingThe debate has been interesting, confusing, and sometimes horrifying.
horrifyingThe speed of the spread of AIDS is horrifyingly fast.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified   FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRIFYING HH AO1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horrifying (v) hˈɒrɪfaɪɪŋ (h o1 r i f ai i ng)
horrifyingly (a) hˈɒrɪfaɪɪŋliː (h o1 r i f ai i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horrify \Hor"ri*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Horrified}; p. pr. &
   vb. n. {Horrifying}.] [L. horrificare. See {Horrific}.]
   To cause to feel horror; to strike or impress with horror;
   as, the sight horrified the beholders. --E. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horrifying
   adj 1: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
       frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
       horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
       Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
       {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top