Search result for

aster-

(71 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aster, -aster-, *aster*
English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
canastern. ยาเส้นที่หันหยาบ
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
coastern. ถาดรองแก้ว
concertmaster(คอน'เซิร์ทมาสเทอะ) n. นักไวโอลินนำในsymphony orchestra
criticaster(คริท'ทิแคสเทอะ) n. ผุ้วิจารณ์ชั้นเลว., See also: criticastry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aster(n) ดอกแอสเตอร์
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
master(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคุม,ปราบปราม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asterเอสเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ Downfall of a Droid (2008)
The asteroids will protect us.ดาวเคราะห์น้อยจะป้องกันเรา Downfall of a Droid (2008)
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
What are the odds of an asteroid making impact in Manhattan?โอกาสมีแค่ไหนที่ดาวเคราะห์น้อย จะพุ่งชนแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Then it can't be an asteroid.งั้นมันก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อย The Day the Earth Stood Still (2008)
I sustained some damage in an asteroid storm and had to make a landing.ยานข้าได้รับความเสียหายจากฝนดาวตก ทำให้ข้าต้องลงจอด เจ้าจะทำยังไงกับมันก็ได้ Dooku Captured (2009)
That is correct, Asterix.ใช่แล้วถูกต้อง เอสเทอริซ A New Day in the Old Town (2009)
In the infinite of a water drop, asteroids... planets...ในน้ำทุกหยด ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ Oceans (2009)
Press and hold down the asterisk key to change it to a ring tone.กดเครื่องหมายดอกจันค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเสียงเรียกเข้า Buried (2010)
There is a huge asterisk next to that statement.มีเครื่องหมายดอกจัน ท้ายประโยคนะ Bad Moon Rising (2010)
They have Asteroids. Slide out. I'm gonna go take a little look around.พวกเขามีเกม Asteroids ด้วย เถิบหน่อย ฉันจะไปเดินเที่ยวดูรอบๆนะ Mixology Certification (2010)
Asterisk.เครื่องหมายดอกจัน Abed's Uncontrollable Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asterThe asterisks mark important references.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master   FR: expert [m] ; spécialiste [m]
เจ้าท่า[n.] (jaothā) EN: harbour master   
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; end ; fate ; disaster   FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang ping khanompang) EN: toaster   FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyana thāng sētthakit) EN: economic disaster   FR: désastre économique [m]
ความวิบัติ[n.] (khwām wibat) EN: disaster   FR: désastre [m]
ลี้ภัย[v. exp.] (lī phai) EN: flee from a disaster   FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTER    AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aster    (n) (a1 s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aster {f} [bot.] | Astern {pl}aster | asters [Add to Longdo]
Asteroid {m} [astron.] | Asteroiden {pl}asteroid | asteroids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばりんぼ;えばりんぼ[, ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster [Add to Longdo]
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
ウェブマスター;ウエブマスター[, uebumasuta-; uebumasuta-] (n) {comp} Webmaster [Add to Longdo]
カスター[, kasuta-] (n) caster [Add to Longdo]
カットバン[, kattoban] (n) (abbr) (See カット) band aid; (pre-cut) adhesive plaster [Add to Longdo]
クオーターマスター[, kuo-ta-masuta-] (n) quartermaster; quarter-master [Add to Longdo]
コンサートマスター[, konsa-tomasuta-] (n) concert master [Add to Longdo]
コンテンツマスタ[, kontentsumasuta] (n) {comp} content master [Add to Longdo]
コンマス[, konmasu] (n) (abbr) (See コンサートマスター) concert master [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master [Add to Longdo]
ラスタ[らすた, rasuta] raster [Add to Longdo]
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster [Add to Longdo]
ポストマスタ[ぽすとますた, posutomasuta] postmaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aster \As"ter\ ([a^]s"t[~e]r), n. [L. aster aster, star, Gr.
   'asth`r star. See {Star}.]
   1. (Bot.) A genus of herbs with compound white or bluish
    flowers; starwort; Michaelmas daisy.
    [1913 Webster]
 
   2. (Floriculture) A plant of the genus {Callistephus}. Many
    varieties (called {China asters}, {German asters}, etc.)
    are cultivated for their handsome compound flowers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) A star-shaped figure of achromatic substance found
    chiefly in cells dividing by mitosis.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aster
   n 1: any of various chiefly fall-blooming herbs of the genus
      Aster with showy daisylike flowers
   2: star-shaped structure formed in the cytoplasm of a cell
     having fibers like rays that surround the centrosome during
     mitosis

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 aster [aste]
   aster
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 aster
   aster
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 aster [ɑstər]
   aster
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 aster
   heavenly body
   star
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Aster [astr] (n) , s.(f )
   aster
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 aster
   aster
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top