หรือคุณหมายถึง acroß?
Search result for

across

(68 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -across-, *across*, acros
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across[PREP] ข้าม, See also: ข้ามพรมแดน, Syn. over
across[ADV] ข้าม, Syn. crosswise, crossed, opposite
across[ADV] ตลอด, See also: ทั่ว
across[ADV] ตามขวาง, See also: ขวาง, แนวนอน
across the board[IDM] ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
across-the-board[ADJ] ทั่วทั้งหมด, Syn. universal, general, affecting everyone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
lacrosse(ละครอส') n. กีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้สวิงตีลูกบอลเล็ก ใช้คนเล่น 10 คน

English-Thai: Nontri Dictionary
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
across(pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I don't think I'd still be alive if I was sitting across anyone else in that room.และเท่าที่ทราบ คงไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเมื่อวานอีกแล รู้มั๊ย ฉันไม่คิดว่าจะรอดจากที่นั่น Committed (2008)
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.ฉันเพิ่งรู้ว่าเลขาของเล็กซ์ สามารถมองเห็นฝุ่นข้ามห้องได้ Odyssey (2008)
Captain, I'm getting multiple flat lines across the board. Good God, they're being slaughtered.กัปตันค่ะ สัญญาณชีวิตหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ พระเจ้า พวกเขาถูกฆ่า Dead Space: Downfall (2008)
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
that Chelsea could have stumbled across a thief last night?ที่เชลซีจะมาเจอกับขโมยเข้าพอดีเมื่อคืนก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
We can cut across Mt. Cheollyeong.เราจะตัดไปทางเขาโชลยอง The Kingdom of the Winds (2008)
Girls, we made it across the border.สาวน้อย พวกเราข้ามพรมแดนสำเร็จแล้ว Babylon A.D. (2008)
Cut across the grain.ตัดตามลายหิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
To peer across the world and know the enemy's secrets.เดินทัพไปทั่วโลก โดยที่รู้ความลับของศัตรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Long story, short I was tied to a delusional dog and dragged across the country but that is not important now.เรื่องมันยาวน่ะ ถ้าสั้นๆก็ ฉันมัวแต่ยุ่งกับการเข้าใจผิดเรื่องหมา \ เลยถูกลากให้ข้ามมาเนีย.. แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะ \ ประเด็นคำถามก็คือ Bolt (2008)
We escaped across the river.เราหลบหนีข้ามแม่น้ำไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acrossA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
acrossA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
acrossA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
acrossAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
acrossA boy is walking across the street.
acrossA bridge was built across the river.
acrossA cat ran across the street.
acrossA child on your back may guide you across a ford.
acrossA cloud floated across the sky.
acrossA cloud passed across the moon.
acrossA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
acrossA good idea came across her mind at the last moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงข้าม[ADV] opposite, See also: across from, Syn. ตรงกันข้าม, Example: โรงเรียนนี้เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ทางฝั่งธนบุรีตรงข้ามวัดม่วงแค, Thai definition: หันหน้าตรงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through   FR: traverser ; passer
ข้าม[prep.] (khām) EN: across   FR: à travers
ข้างถนน[n. exp.] (khāng thanon) EN: across the street   
ขวาง[X] (khwāng) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal   FR: à travers ; transversal
กอดอก[v. exp.] (køt ok) EN: fold one's arms across the chest   
ลัด[v.] (lat) EN: cut across ; take a short cut   FR: couper par ; traverser
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
สะพานข้ามรถไฟ[n. exp.] (saphān khām rotfai) EN: railway overpass ; bridge across a railway   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACROSS    AH0 K R AO1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
across    (a) (@1 k r o1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
allgemein; global; pauschalacross the board [Add to Longdo]
gegenüberacross from [Add to Longdo]
reguläracross the counter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
の向かいに[のむかいに, nomukaini] (adv) opposite of; across from [Add to Longdo]
アクロス[, akurosu] (adv) across [Add to Longdo]
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
ラクロス[, rakurosu] (n) lacrosse [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
引き渡す(P);引渡す;引きわたす[ひきわたす, hikiwatasu] (v5s,vt) to deliver; to extradite; to stretch across; to hand over; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对过[duì guò, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] across; opposite; the other side [Add to Longdo]
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / 滿] across one's whole face; (smiling) from ear to ear [Add to Longdo]
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, / ] across the board; comprehensive; overall; global [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡散[かくさん, kakusan] spread (vs) (e.g. spread a signal across the spectrum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Across \A*cross"\ (#; 115), prep. [Pref. a- + cross: cf. F. en
   croix. See Cross, n.]
   From side to side; athwart; crosswise, or in a direction
   opposed to the length; quite over; as, a bridge laid across a
   river. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {To come across}, to come upon or meet incidentally.
    --Freeman.
 
   {To go across the country}, to go by a direct course across a
    region without following the roads.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Across \A*cross"\, adv.
   1. From side to side; crosswise; as, with arms folded across.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Obliquely; athwart; amiss; awry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The squint-eyed Pharisees look across at all the
       actions of Christ.          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 across
   adv 1: to the opposite side; "the football field was 300 feet
       across"
   2: transversely; "the marble slabs were cut across" [syn:
     {across}, {crosswise}, {crossways}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top