ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

related

R IH0 L EY1 T IH0 D   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -related-, *related*, relat, relate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
related[ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, See also: ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. associated, connected, linked
related[ADJ] เป็นญาติกัน, See also: เกี่ยวดองกัน, Syn. akin, kindred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เชื่อมกัน, Syn. associated

English-Thai: Nontri Dictionary
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relatedเป็นญาติกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Related companyบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Is she related to the Royal Family or something?เธอมีความสัมพันธ์กับ พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าอะไร? In the Name of the Father (1993)
I related the sad tale of my Dona Julia... never guessing for a moment... that my sweet Dona Ana believed I had saved myself for her... as she had for me.ผมเล่าเรื่องเศร้าของดอนน่า จูเลีย ตอนนั้นไม่นึกเลย ว่าดอนน่าแอนนาที่รักของผม จะเชื่อผมว่ารักษาตัวเองไว้เพื่อเธอ Don Juan DeMarco (1994)
In related news, there were eighteen other stores...ข่าวต่อไปนะคะ ร้านต่างๆกว่าสิบแปดร้านย่ายชานเมือง... In the Mouth of Madness (1994)
Not only in Manhattan proper... but there was that incident in Long Island... that was also related to it.ไม่เพียงแค่ที่แมนฮัตตั้นเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นที่ ลองไอส์แลนด์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
- Is this man related to you?-ชายคนนี้เป็นญาติหนูเหรอ? Jumanji (1995)
We are very grateful, sir, for your in which opinion I am joined by Lady Catherine de Bourgh and her daughter, to whom I have related the affair in full.พวกเรารู้สึกขอบคุณมากค่ะ สำหรับ... . ...ในความเห็นที่ผมและเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กและลูกสาวของหล่อน Episode #1.5 (1995)
I wonder if they're related to Tish and Bobo Coleman.ฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังที่เกี่ยวข้องกับทิชและ Bobo โคลแมน The Birdcage (1996)
In a related story... Can I help you?ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง Contact (1997)
on any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ American History X (1998)
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม Fight Club (1999)
Are you related to Li Mu Bai?คุณเป็นญาตกับ ไล มู ไบ หรือเปล่า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relatedA cucumber is related to a watermelon.
relatedAre you related him?
relatedAre you related to the Nagashima family?
relatedBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
relatedCancer may be related to viruses of some kind.
relatedCats are related to tigers.
relatedCrime has often been related to poverty.
relatedDutch is closely related to German.
relatedHaiku is related to one of the seasons of the year.
relatedHe is distantly related to her.
relatedHe is related to her by marriage.
relatedHe is related to me by marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์[N] relatedness, See also: connection

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยวกัน[v. exp.] (khāpkīo kan) EN: overlap ; be interrelated   
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected   FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกัน[v.] (kīo kan) EN: be interrelated ; concern one another   
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[adj.] (kīokap Amērikā) EN: American ; related to Amrica   FR: américain
หม่อม[n.] (mǿm) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person   FR: personne de sang royal [f]
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of   FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phittūa) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATED R IH0 L EY1 T IH0 D
RELATED R IY0 L EY1 T AH0 D
RELATED(2) R IY0 L EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
related (v) rˈɪlˈɛɪtɪd (r i1 l ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] related; linked; affiliated, #4,241 [Add to Longdo]
有缘[yǒu yuán, ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ, / ] related; brought together by fate; same karma, #12,199 [Add to Longdo]
联姻[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄣ, / ] related by marriage; to connect by marriage (families, work units), #22,733 [Add to Longdo]
有关联[yǒu guán liān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˊ ㄌㄧㄢ, / ] related to; concerning; correlation [Add to Longdo]
关联公司[guān lián gōng sī, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] related company; affiliate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angeheiratet {adj}related by marriage [Add to Longdo]
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice [Add to Longdo]
verwandt {adj} | verwandter | am verwandtestenrelated | more related | most related [Add to Longdo]
verwandt mitrelated to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルハラ[, aruhara] (n) alcohol-related harassment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連語[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Related \Re*lat"ed\ (-l?t"?d), p. p. & a.
   1. Allied by kindred; connected by blood or alliance,
    particularly by consanguinity; as, persons related in the
    first or second degree.
    [1913 Webster]
 
   2. Standing in relation or connection; as, the electric and
    magnetic forcec are closely related.
    [1913 Webster]
 
   3. Narrated; told.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) Same as {Relative}, 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relate \Re*late"\ (r?-l?t"), v. t. [imp. & p. p. {Related}; p.
   pr. & vb. n. {Relating}.] [F. relater to recount, LL.
   relatare, fr. L. relatus, used as p. p. of referre. See
   {Elate}, and cf. {Refer}.]
   1. To bring back; to restore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Abate your zealous haste, till morrow next again
       Both light of heaven and strength of men relate.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To refer; to ascribe, as to a source. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
   3. To recount; to narrate; to tell over.
    [1913 Webster]
 
       This heavy act with heavy heart relate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To ally by connection or kindred.
    [1913 Webster]
 
   {To relate one's self}, to vent thoughts in words. [R.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To tell; recite; narrate; recount; rehearse; report;
     detail; describe.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 related
   adj 1: being connected either logically or causally or by shared
       characteristics ; "painting and the related arts";
       "school-related activities"; "related to micelle
       formation is the...ability of detergent actives to
       congregate at oil-water interfaces" [syn: {related},
       {related to}] [ant: {unrelated}]
   2: connected by kinship, common origin, or marriage [ant:
     {unrelated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top