ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

関連

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -関連-, *関連*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
関連[かんれん, kanren] (n) เกี่ยวข้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
関連[かんれん, kanren] Thai: ความสัมพัํนธ์ English: relation

Japanese-English: EDICT Dictionary
関連(P);関聯[かんれん, kanren] (n,adj-no,vs,suf) relation; connection; relevance; (P) [Add to Longdo]
関連会社[かんれんがいしゃ, kanrengaisha] (n) associated company [Add to Longdo]
関連企業[かんれんきぎょう, kanrenkigyou] (n) affiliated company; affiliated business [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] (n) {comp} related equipment; related device [Add to Longdo]
関連技術[かんれんぎじゅつ, kanrengijutsu] (n) {comp} related technology [Add to Longdo]
関連業者[かんれんぎょうしゃ, kanrengyousha] (n) related tradespeople [Add to Longdo]
関連[かんれんご, kanrengo] (n) related term; associated words [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] (n) related item; related topic [Add to Longdo]
関連事項[かんれんじこう, kanrenjikou] (n) related (relevant) matters; matters relevant to the subject [Add to Longdo]
関連質問[かんれんしつもん, kanrenshitsumon] (n) follow-up question; related question; interpellation on related matters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Snoring and excessive smoking are indeed related.いびきとたばこの吸い過ぎは実際に関連がある。
Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.この関連で、西欧イデオロギーの韓国の文化への影響について考えてみよう。
It is the behavior of the control group that is important in this connection.この関連で重要なのはコントロールグループの行動である。
This question is closely related to that one.この問題はあの問題と密接に関連している。
Tell me all you know in connection with this.これと関連して知っていることはみな話しなさい。
Do any of you have anything to say in connection with this?これに関連してどなたか発言がありますか。
Do you have anything to say in connection with this?これに関連して何か言いたい事はありますか。
These facts are mutually related.その事実はお互いに関連し合っている。
The argument presented in Doyle's study was first published as a white paper on drug-related crimes.ドイルの研究で提出されている議論は、最初、麻薬に関連する犯罪に関する白書として出版されたものである。
There is a classic story related about a Persian cat.ペルシャ猫に関連した古いお話しがあります。
A more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.リーチがエメット理論との関連で提供した提案のほうがより妥当なものである。
I have one final piece of advice related to handshakes: Remember to smile.握手に関連して最後に1つアドバイスがあります−笑顔を忘れずに。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he's involved in the bombing, like those photos suggest, but he wasn't working with Sekou,[JA] 写真のように爆弾事件に関連し セクウと関連がなかったら The Return (2017)
With the drug case?[JA] 麻薬関連 The Man in the Basement (2017)
The series of murders has police baffled... as police have linked the loss of gold to each crime scene.[JA] この連続殺人は警察を悩ませ 犯行現場での 金の紛失との関連を警察は調べています Power Rangers (2017)
Daryl went missing... might those two things be connected?[JA] ダリルが消えた 何か関連あるかな Rock in the Road (2017)
And they're connected.[JA] 関連してるわ Imminent Risk (2017)
It's related.[JA] 関連する The Flag House (2017)
I think... they have something to do with my empathic abilities.[JA] たぶん... 能力と関連があります Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Too many similarities from unconnected sources.[JA] 無関連な複数の資料に類似性が散見する Dragonstone (2017)
Not an associate of Sekou Bah.[JA] セクウ・バーとの関連はなかった The Return (2017)
Well, the first thing we need to do is assess if Indigo's attack was related to Non's secret Myriad project, or if the two were working at cross-purpose...[JA] さて、私たちが最初に 考えなければならないのは インディゴの攻撃が、 ノンのミリアド計画と 関連しているか、それとも 別々なのか ... Solitude (2016)
There's a man who set up a surveillance operation on me, probably to document my interactions with you.[JA] 私を監視している男がいます おそらく関連した文書があるはず Sock Puppets (2017)
In related news, the initial attack on DiamondDiscretions.[JA] サイバー攻撃の関連の ニュ - スをお届けします。 Solitude (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連情報速度[かんれんじょうほうそくど, kanrenjouhousokudo] connection information rate [Add to Longdo]
関連[かんれんず, kanrenzu] graphic display [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top