Search result for

akin

(80 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -akin-, *akin*
Possible hiragana form: あきん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
akin    [ADJ] เกี่ยวดองกัน, Syn. kindred, cognate
akin    [ADJ] เหมือนกัน, Syn. similar, alike

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
akinesia; akinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
akinesis; akinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Akinetic Mutismนอนหลับไม่ตื่น, อาการเฉยเมย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก,เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.
baking(เบ'คิง) n. การปิ้งขนมปัง,การย่าง,การอบ
baking powdern. แป้งฟูหรือแป้งอบขนมปัง
baking sodan. ดู sodium bicarbonate
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
heartbreakingadj. ซึ่งทำให้ใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้ามาก., Syn. moving,pitiful
homemakingn. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน. adj. เกี่ยวกับงานบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
baking(n) การปิ้ง,การย่าง,การอบ,การผิง
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
rainmaking(n) การทำฝนเทียม,การขอฝน
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-somewhat akin to the turkey baster. -Just up here.ใครอุ้มท้องก็ไม่แปลกหรอกนะ ตรงนั้นค่ะ Imagine Me & You (2005)
Akino Shiori was shot and killed by a woman at the museum.อากิโน๊ะ ชิโอริ ถูกยิงเเละฆ่าโดยผู้หญิงที่พิพิธภัณฑ์ Death Note: The Last Name (2006)
What you mean is, it would be akin to abdicating the throne?หมายความว่าไง เหมือนกับการสละราชบัลลังค์รึเปล่า? The Kingdom of the Winds (2008)
Pale flesh, a texture something akin to...เนื้อสีซีด ความหยาบของเนื้อ The Day the Earth Stood Still (2008)
Well, initially I felt something akin to grief and perhaps anger, but that's the natural reaction of the limbic system to being betrayed by a loathsome son of a bitch.ตอนแรก ฉันรู้สึกเศร้า และอาจโกรธแค้นบ้าง แต่นั่นเป็นปฏิกิริยาปกติของสมอง ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกเจ้าคนสารเลวน่าชิงชังทรยศ The Maternal Congruence (2009)
With an end result akin to something much like... insanity.จนในที่สุดก็อาจจถึงขึ้น... เสียสติ Chuck Versus the Tooth (2010)
We got a match; Precious Akingbade was found on the banks of a canal in Birmingham.เราได้ผลเลือดที่ตรงกัน พรีเชียส อาร์คินบาร์เด ถูกพบศพในคลองเบอร์มิงแฮม Episode #1.3 (2010)
Precious Akingbade lived and died in Birmingham.พรีเชียส อาร์คินบาร์เด อาศัยและตายอยู่ในเบอร์มิงแฮม Episode #1.3 (2010)
Precious Akingbade was dumped by the side of a canal.พรีเชียส อาร์คินบาร์เด ถูกทิ้งศพด้านข้างของคลอง Episode #1.3 (2010)
I'm afraid the outcry would be akin to revolt.ผมเกรงว่ามันอาจจะเกิดการประท้วง โดยเหล่าญาติของพวกเขา Amber 31422 (2010)
And now she has a grand mal... obsessive disorder. Akin to a PTSD, only worse.แล้วตนนี้เธอ มีอาการผิดปรกติทางความคิด Harmony (2010)
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้ The Cohabitation Formulation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
akinWhat does Akina have on?
akinA buffalo is akin to an ox.
akinPity is akin to love.
akinAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
akinThis problem is akin to the one we had last year.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy   FR: complaisant
ห้ามแซงรถ[X] (hām saēng rot) EN: no overtaking ; no passing permitted   FR: interdiction de doubler
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
จุดแตกหัก[n. exp.] (jut taēkhak) EN: breaking point   FR: point de rupture [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AKIN    AH0 K IH1 N
AKINS    AH0 K IH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
akin    (j) (@1 k i1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akinese {f}; Akinesie {f}; Unbeweglichkeit {f}; Bewegungsarmut {f}; Bewegungshemmung {f} [med.]akinesia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
課金[かきん, kakin] billing [Add to Longdo]
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data [Add to Longdo]
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商う[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Akin \A*kin"\, a. [Pref. a- (for of) + kin.]
   1. Of the same kin; related by blood; -- used of persons; as,
    the two families are near akin.
    [1913 Webster]
 
   2. Allied by nature; partaking of the same properties; of the
    same kind. "A joy akin to rapture." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The literary character of the work is akin to its
       moral character.           --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   Note: This adjective is used only after the noun.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 akin
   adj 1: similar in quality or character; "a feeling akin to
       terror"; "kindred souls"; "the amateur is closely related
       to the collector" [syn: {akin(p)}, {kindred}]
   2: related by blood [syn: {akin(p)}, {blood-related}, {cognate},
     {consanguine}, {consanguineous}, {consanguineal}, {kin(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top