ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

akin

AH0 K IH1 N   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -akin-, *akin*
Possible hiragana form: あきん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
akin[ADJ] เกี่ยวดองกัน, Syn. kindred, cognate
akin[ADJ] เหมือนกัน, Syn. similar, alike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก,เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.
baking(เบ'คิง) n. การปิ้งขนมปัง,การย่าง,การอบ
baking powdern. แป้งฟูหรือแป้งอบขนมปัง
baking sodan. ดู sodium bicarbonate
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
heartbreakingadj. ซึ่งทำให้ใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้ามาก., Syn. moving,pitiful
homemakingn. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน. adj. เกี่ยวกับงานบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
baking(n) การปิ้ง,การย่าง,การอบ,การผิง
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
rainmaking(n) การทำฝนเทียม,การขอฝน
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
akinesia; akinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
akinesis; akinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Akinetic Mutismนอนหลับไม่ตื่น, อาการเฉยเมย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-somewhat akin to the turkey baster. -Just up here.ใครอุ้มท้องก็ไม่แปลกหรอกนะ ตรงนั้นค่ะ Imagine Me & You (2005)
What you mean is, it would be akin to abdicating the throne?หมายความว่าไง เหมือนกับการสละราชบัลลังค์รึเปล่า? The Kingdom of the Winds (2008)
Pale flesh, a texture something akin to...เนื้อสีซีด ความหยาบของเนื้อ The Day the Earth Stood Still (2008)
Well, initially I felt something akin to grief and perhaps anger, but that's the natural reaction of the limbic system to being betrayed by a loathsome son of a bitch.ตอนแรก ฉันรู้สึกเศร้า และอาจโกรธแค้นบ้าง แต่นั่นเป็นปฏิกิริยาปกติของสมอง ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกเจ้าคนสารเลวน่าชิงชังทรยศ The Maternal Congruence (2009)
With an end result akin to something much like... insanity.จนในที่สุดก็อาจจถึงขึ้น... เสียสติ Chuck Versus the Tooth (2010)
I'm afraid the outcry would be akin to revolt.ผมเกรงว่ามันอาจจะเกิดการประท้วง โดยเหล่าญาติของพวกเขา Amber 31422 (2010)
And now she has a grand mal... obsessive disorder. Akin to a PTSD, only worse.แล้วตนนี้เธอ มีอาการผิดปรกติทางความคิด Harmony (2010)
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้ The Cohabitation Formulation (2011)
It's just talk akin to the Dragon King's palace, isn't it?มันก็คล้ายกับเรื่อง วังพญามังกรนั่นแหละ ใช่ไหม Tree with Deep Roots (2011)
"A slanderous betrayal akin to 9/11."ว่าเป็นคนทรยศที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 9/11 ต่อมาหลังสงคราม Pillows and Blankets (2012)
The Masons believe their minds are akin to a temple.สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ The Midnight Ride (2013)
The Machine is akin to a nuclear reactor.เครื่องนั่นคล้ายกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Son of Man (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
akinA buffalo is akin to an ox.
akinAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
akinPity is akin to love.
akinThis problem is akin to the one we had last year.
akinWhat does Akina have on?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy   FR: complaisant
ห้ามแซงรถ[X] (hām saēng rot) EN: no overtaking ; no passing permitted   FR: interdiction de doubler
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
จุดแตกหัก[n. exp.] (jut taēkhak) EN: breaking point   FR: point de rupture [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AKIN AH0 K IH1 N
AKIN EY1 K IH0 N
AKINS AH0 K IH1 N Z
AKINS EY1 K IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
akin (j) ˈəkˈɪn (@1 k i1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akinese {f}; Akinesie {f}; Unbeweglichkeit {f}; Bewegungsarmut {f}; Bewegungshemmung {f} [med.]akinesia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
課金[かきん, kakin] billing [Add to Longdo]
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data [Add to Longdo]
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商う[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Akin \A*kin"\, a. [Pref. a- (for of) + kin.]
   1. Of the same kin; related by blood; -- used of persons; as,
    the two families are near akin.
    [1913 Webster]
 
   2. Allied by nature; partaking of the same properties; of the
    same kind. "A joy akin to rapture." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The literary character of the work is akin to its
       moral character.           --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   Note: This adjective is used only after the noun.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 akin
   adj 1: similar in quality or character; "a feeling akin to
       terror"; "kindred souls"; "the amateur is closely related
       to the collector" [syn: {akin(p)}, {kindred}]
   2: related by blood [syn: {akin(p)}, {blood-related}, {cognate},
     {consanguine}, {consanguineous}, {consanguineal}, {kin(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top