ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

related

R IH0 L EY1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -related-, *related*, relat, relate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
related(adj) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, See also: ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. associated, connected, linked
related(adj) เป็นญาติกัน, See also: เกี่ยวดองกัน, Syn. akin, kindred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน, เชื่อมกัน, Syn. associated

English-Thai: Nontri Dictionary
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relatedเป็นญาติกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Related companyบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Is she related to the Royal Family or something?เธอมีความสัมพันธ์กับ พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าอะไร? In the Name of the Father (1993)
I related the sad tale of my Dona Julia... never guessing for a moment... that my sweet Dona Ana believed I had saved myself for her... as she had for me.ผมเล่าเรื่องเศร้าของดอนน่า จูเลีย ตอนนั้นไม่นึกเลย ว่าดอนน่าแอนนาที่รักของผม จะเชื่อผมว่ารักษาตัวเองไว้เพื่อเธอ Don Juan DeMarco (1994)
In related news, there were eighteen other stores...ข่าวต่อไปนะคะ ร้านต่างๆกว่าสิบแปดร้านย่ายชานเมือง... In the Mouth of Madness (1994)
Not only in Manhattan proper... but there was that incident in Long Island... that was also related to it.ไม่เพียงแค่ที่แมนฮัตตั้นเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นที่ ลองไอส์แลนด์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
- Is this man related to you?-ชายคนนี้เป็นญาติหนูเหรอ? Jumanji (1995)
We are very grateful, sir, for your in which opinion I am joined by Lady Catherine de Bourgh and her daughter, to whom I have related the affair in full.พวกเรารู้สึกขอบคุณมากค่ะ สำหรับ... . ...ในความเห็นที่ผมและเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กและลูกสาวของหล่อน Episode #1.5 (1995)
I wonder if they're related to Tish and Bobo Coleman.ฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังที่เกี่ยวข้องกับทิชและ Bobo โคลแมน The Birdcage (1996)
In a related story... Can I help you?ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง Contact (1997)
on any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ American History X (1998)
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม Fight Club (1999)
Are you related to Li Mu Bai?คุณเป็นญาตกับ ไล มู ไบ หรือเปล่า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relatedA cucumber is related to a watermelon.
relatedAre you related him?
relatedAre you related to the Nagashima family?
relatedBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
relatedCancer may be related to viruses of some kind.
relatedCats are related to tigers.
relatedCrime has often been related to poverty.
relatedDutch is closely related to German.
relatedHaiku is related to one of the seasons of the year.
relatedHe is distantly related to her.
relatedHe is related to her by marriage.
relatedHe is related to me by marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์(n) relatedness, See also: connection

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดอง[døng] (v) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to  FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยวกัน[khāpkīo kan] (v, exp) EN: overlap ; be interrelated
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกัน[kīo kan] (v) EN: be interrelated ; concern one another
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[kīokap Amērikā] (adj) EN: American ; related to Amrica  FR: américain
หม่อม[mǿm] (n) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person  FR: personne de sang royal [ f ]
เนื่อง[neūang] (conj) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of  FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
ผิดฝาผิดตัว[phitfā-phittūa] (adj) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELATED R IH0 L EY1 T IH0 D
RELATED R IY0 L EY1 T AH0 D
RELATED(2) R IY0 L EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
related (v) rˈɪlˈɛɪtɪd (r i1 l ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] related; linked; affiliated #4,241 [Add to Longdo]
有缘[yǒu yuán, ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ, / ] related; brought together by fate; same karma #12,199 [Add to Longdo]
联姻[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄣ, / ] related by marriage; to connect by marriage (families, work units) #22,733 [Add to Longdo]
有关联[yǒu guán liān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˊ ㄌㄧㄢ, / ] related to; concerning; correlation [Add to Longdo]
关联公司[guān lián gōng sī, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] related company; affiliate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angeheiratet { adj }related by marriage [Add to Longdo]
praxisbezogen { adj }related to practice; in practice [Add to Longdo]
verwandt { adj } | verwandter | am verwandtestenrelated | more related | most related [Add to Longdo]
verwandt mitrelated to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to #153 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to #372 [Add to Longdo]
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n, vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) #1,389 [Add to Longdo]
隣接[りんせつ, rinsetsu] (n, vs) adjoin; adjacent; related; (P) #1,894 [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection #3,129 [Add to Longdo]
無関係[むかんけい, mukankei] (adj-na, n, adj-no) unrelated; (P) #5,322 [Add to Longdo]
当事者[とうじしゃ, toujisha] (n) person concerned; interested party; related party; (P) #5,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連語[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top