ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

linked

L IH1 NG K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -linked-, *linked*, link, linke
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
linked(adj) ที่เชื่อมต่อกัน, See also: ที่เชื่อมโยงกัน, Syn. connected, combined, Ant. disconnected, separated

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linked migrationการย้ายถิ่นแบบเกี่ยวเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
linked geneลิงค์ยีน, กลุ่มยีนที่อยู่ในโครโมโซมเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Linked Migrationการย้ายถิ่นแบบมีตัวเชื่อม, Example: แบบแผนการย้ายถิ่นที่มีถิ่นปลายทางแน่ชัด ซึ่งผู้ย้ายถิ่นมักจะมีญาติพื่น้อง หรือเพื่อน ซึ่งมีบ้านช่องอยู่ในถิ่นปลายทางอยู่แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Linked, Closelyเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมาก, อยู่ชิดกัน [การแพทย์]
Linked, Stronglyการเชื่อมโยงอย่างมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ The Bodyguard (1992)
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น Contact (1997)
The device that you're wearing is linked to my heart rate monitor.อุปกรณ์ที่คุณสวมอยู่ เชื่อมต่อไปยัง ตัววัดชีพจร Saw III (2006)
But isn't it interesting that the whole ocean current system is all linked together in this loop?แต่มันน่าสนใจตรงที่ระบบทั้งหมดของกระแสน้ำในมหาสมุทร ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นวง An Inconvenient Truth (2006)
He's been linked to 9 murders in the last five years.ถูกโยงกับการฆ่า 9 ศพ ใน 5 ปีที่ผ่านมา It's Alive! (2007)
If I don't, being linked to my beautiful bodies at work will be the least of my worries.ไม่งั้น การต้องทำงานกับผลงานศพสวยๆ ของผม จะกลายเป็นเรื่องน่ากังวลน้อยที่สุดไปเลย Waiting to Exhale (2007)
They were all linked to murder.- พวกเขาถูกโยงเข้ากับการฆาตรกรรม See-Through (2007)
Strange things are happening. Things linked to his disappearance.มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้น ที่เกี่ยวโยงกับการหายตัวไปของเขา The Orphanage (2007)
Ballistic tests have linked last night's shooting with the shooting from the market and the shooting from the subway, so...การุตรวจสอบแนวกระสุน เชือมโยงการยิงเมื่อคืน... ...กับการยิงที่ตลาดและที่รถใต้ดิน ซึ่ง... The Brave One (2007)
Test results linked to this entry, saved on 6 redundant drives.ผลการทดสอบที่เชื่อมโยงในงานนี้ถูกบันทึก.. โดยไดรฟ์อิสระ 6 ตัว ยังรักษาไม่ได้ I Am Legend (2007)
We have direct calls to you from a number linked to Rashid.เราพบว่ามีเบอร์โทรศัพท์_BAR_ ที่เชื่อมต่อถึงราชิดโทรเข้าหาคุณ Rendition (2007)
Detective Hoffman's fate is linked to Eric's survival.ชะตาของนักสืบฮอฟแมนเกี่ยวข้องกับการรอดของ อีริค Saw IV (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
linkedThe 48-year-old Ryouichi Kawakatsu took over as coach at Fukuoka in June this year, but his fate is closely linked with that of 46-year-old Matsuda.
linkedWe're all linked in friendship.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครดิตลิงค์โน้ต[khrēdit ling nōt] (n, exp) EN: credit-linked note (CLN)
พัวพัน[phūaphan] (adj) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)  FR: impliqué ; engagé
สัมพันธ์[samphan] (v) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with  FR: être en relation ; être associé ; être lié

CMU English Pronouncing Dictionary
LINKED L IH1 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
linked (v) lˈɪŋkt (l i1 ng k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] linked in countless ways, #31,568 [Add to Longdo]
链表[liàn biǎo, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] linked list, #98,799 [Add to Longdo]
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] linked in a chain [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsverbund {m}linked transport system [Add to Longdo]
durch Computer verbundenlinked by computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
リンクトマルチセッション[rinkutomaruchisesshon] (n) {comp} linked multi-session [Add to Longdo]
リンク付リスト[リンクつきリスト, rinku tsuki risuto] (n) {comp} linked list [Add to Longdo]
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate [Add to Longdo]
業績連動払い[ぎょうせきれんどうはらい, gyousekirendouharai] (n) performance-based pay; achievement-based pay; payment linked to performance [Add to Longdo]
係り結び;係結び[かかりむすび, kakarimusubi] (n) {ling} connection; relation; linked form; bounded form [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
数珠繋ぎ;数珠つなぎ[じゅずつなぎ, juzutsunagi] (adv) linked together; tied in a row [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク付リスト[リンクつきリスト, rinku tsuki risuto] linked list [Add to Longdo]
連結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list [Add to Longdo]
連結操作[れんけつそうさ, renketsusousa] linked-operations [Add to Longdo]
連鎖リスト[れんさリスト, rensa risuto] chained list, linked list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 linked \linked\ (l[i^][ng]kt), a.
   1.
 
   1. Associated.
    [PJC]
 
   2. (Genetics) Exhibiting {linkage}[5].
    [PJC]
 
   3. Having a connection.
    [PJC] Linkboy

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Link \Link\ (l[i^][ng]k), v. t. [imp. & p. p. {Linked}
   (l[i^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {Linking}.]
   To connect or unite with a link or as with a link; to join;
   to attach; to unite; to couple.
   [1913 Webster]
 
      All the tribes and nations that composed it [the Roman
      Empire] were linked together, not only by the same laws
      and the same government, but by all the facilities of
      commodious intercourse, and of frequent communication.
                          --Eustace.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 linked
   adj 1: connected by a link, as railway cars or trailer trucks
       [syn: {coupled}, {joined}, {linked}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top