Search result for

-summit-

(42 entries)
(0.296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: summit, *summit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summit[N] ยอดสุดของภูเขา, See also: ยอดเขา, Syn. crest, hilltop
summit[N] การประชุมสุดยอด
summit[N] ระดับสูงสุด, See also: จุดสูงสุด, Syn. acme, apex, peak, top
summit[ADJ] สุดยอด, See also: สุดขีด, สูงสุด, Syn. high-level, topmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax

English-Thai: Nontri Dictionary
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am standing inside Plaza Major in Salamanca, Spain, where crowds are lined up for a kick-off of what is, without a question, a landmark summit.ฉันกำลังยืนอยู่ที่จตุรัสมายอร์ ในซาลามังก้าสเปนค่ะ ผู้คนมารอดูพิธีเปิดสุดยอดการประชุมในครั้งนี้ กันอย่างเนืองแน่นเลย Vantage Point (2008)
Camera two are you gonna move or what? We're here for the summit, not the sideshow.กล้อง 2 จะแช่อีกนานมั้ย เราถ่ายการประชุมนะไม่ใช่งานข้างถนน Vantage Point (2008)
Angie, we're back in twenty, and remember... we're here for the summit, not the sideshow.แองจี้ 20 วิตัดเข้า จำไว้ว่าเรามาถ่ายงานประชุม ไม่ใช่งานข้างถนน Vantage Point (2008)
This summit can very well be the defining moment... -Pull out four, three...- การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดี Vantage Point (2008)
And the summit?การประชุมล่ะ? Vantage Point (2008)
-This summit is too important.-การประชุมสุดยอดนี่สำคัญมาก Vantage Point (2008)
This summit can very well be the defining moment for this Presidency.การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็น ผลงานชิ้นเอกของท่านครับ Vantage Point (2008)
Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do.สั่งบอมบ์ค่ายในโมร็อคโค ก็เท่ากับการประชุมครั้งนี้ล้มเหลว ยิ่งทำให้ไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังได้อย่างที่มันต้องการ Vantage Point (2008)
President Ashton has made a point of reassuring Americans that he's alright, and that summit will continue in days to come.ท่านประธานาธิบดีแอชตั้นได้ประกาศ เพื่อบอกกับประชาชนชาวอเมริกันว่าท่านปลอดภัยดี และการประชุมยังคงจะยัง คงมีต่อไปในไม่อีกกี่วันข้างหน้า Vantage Point (2008)
Now, this is where Brezhnev and I had our summit.เป็นสถานที่ที่เบ็นเนฟกับผม\ มาประชุมสุดยอดกัน Frost/Nixon (2008)
Who would dare set foot on this inhospitable summit?ใครล่ะจะกล้าย่างเท้าเข้าไป ในสถานที่แบบนี้ Up (2009)
For the summit in Taiwan?เรื่องการประชุมกับไต้หวันเหรอคะ.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summitAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
summitAt last we reached the summit.
summitBy summit, do you mean the Group of Eight?
summitClimb to the summit.
summitI awoke this morning to find the summit of the mountain covered with snow.
summitIt is in this room that the summit will be held.
summitIt seemed to me that beauty was like the summit of a mountain peak; when you had reached it there was nothing to do but to come down again.
summitMake one more effort and you will reach the summit.
summitThe climb to the summit took six hours.
summitThe mountain climbers reached the summit before dark.
summitThe summit conference made for the peace of the world.
summitThe summit conference was held for world peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัสดก[N] summit, See also: top, extreme, Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตถก[N] summit, See also: top, extreme, Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตถก[N] summit, See also: top, extreme, Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัสดก[N] summit, See also: top, extreme, Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประชุมสุดยอด[N] summit, See also: summit conference, summit talk, Syn. การประชุมสุดยอด, Example: องค์การสหประชาชาติกำลังจะจัดการประชุมสุดยอดของโลกในเดือนมีนาคม, Count unit: ครั้ง, คราว, Thai definition: การประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMIT    S AH1 M AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summit    (n) (s uh1 m i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipfel {m} | Gipfel {pl}summit | summits [Add to Longdo]
Gipfelkonferenz {f} | Gipfelkonferenzen {pl}summit meeting | summit meetings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diān, ㄉㄧㄢ, / ] summit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summit \Sum"mit\, n. [F. sommet, dim. of OF. som, sum, top, from
   L. summum, from summus highest. See {Sum}, n.]
   1. The top; the highest point.
    [1913 Webster]
 
       Fixed on the summit of the highest mount. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The highest degree; the utmost elevation; the acme; as,
    the summit of human fame.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The most elevated part of a bivalve shell, or the
    part in which the hinge is situated.
    [1913 Webster]
 
   {Summit level}, the highest level of a canal, a railroad, or
    the like, in surmounting an ascent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 summit
   n 1: the highest level or degree attainable; the highest stage
      of development; "his landscapes were deemed the acme of
      beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the
      height of her career"; "the peak of perfection"; "summer
      was at its peak"; "...catapulted Einstein to the pinnacle
      of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest
      superlatives achieved by man"; "at the top of his
      profession" [syn: {acme}, {height}, {elevation}, {peak},
      {pinnacle}, {summit}, {superlative}, {meridian}, {tiptop},
      {top}]
   2: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   3: a meeting of heads of governments [syn: {summit}, {summit
     meeting}]
   v 1: reach the summit (of a mountain); "They breasted the
      mountain"; "Many mountaineers go up Mt. Everest but not all
      summit" [syn: {summit}, {breast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top