ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zenith

Z IY1 N IH0 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zenith-, *zenith*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zenith(n) จุดสุดยอด, See also: จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด, Syn. top, pinnacle, summit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด, จุดสุดขีด, จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
zenith(n) ยอดสูงสุด, จุดสุดยอด, จุดสูงสุด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Zenith zoysia.หญ้า ซอยเซีย Finding Freebo (2008)
I suggest you head to S1 zenith for the RPCM swap.ฉันแนะนำให้คุณไปที่S1 ซีนิทท์ เพื่อแลกเปลี่ยนRPCM Zone of Exclusion (2012)
Okay, I-- you want to explain to me how we suddenly arrived at this crucial crux kind of a zenith pinnacle moment?โอเค, ฉัน- -\ นายต้องอธิบายให้ฉันฟังแล้ว จู่ๆ, เรามาเจอปัญหาความเป็นความตาย Woman in Black (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zenithHis fame was at its zenith at that time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุดยอด[sutyøt] (n) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme  FR: summum [ m ] ; sommet [ m ] ; zénith [ m ] ; comble [ m ] ; pinacle [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZENITH Z IY1 N IH0 TH
ZENITH'S Z IY1 N IH0 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zenith (n) zˈɛnɪθ (z e1 n i th)
zeniths (n) zˈɛnɪθs (z e1 n i th s)
zenithal (j) zˈɛnɪθəl (z e1 n i th @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天顶[tiān dǐng, ㄊㄧㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] zenith, #53,453 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheitelpunkt { m } | Scheitelpunkte { pl }zenith | zeniths [Add to Longdo]
Zenit { m }; Höhepunkt { m } | im Zenitzenith | at the zenith [Add to Longdo]
Zenitdistanz { f }zenith distance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
写真天頂筒[しゃしんてんちょうとう, shashintenchoutou] (n) photographic zenith tube [Add to Longdo]
地心天頂[ちしんてんちょう, chishintenchou] (n) geocentric zenith [Add to Longdo]
中天[ちゅうてん, chuuten] (n) mid-air; mid-heaven; zenith [Add to Longdo]
天心[てんしん, tenshin] (n) zenith; divine will; providence [Add to Longdo]
天頂[てんちょう, tenchou] (n, adj-no) zenith; vertex [Add to Longdo]
天頂儀[てんちょうぎ, tenchougi] (n) zenith telescope [Add to Longdo]
天頂距離[てんちょうきょり, tenchoukyori] (n) the zenith distance [Add to Longdo]
天頂点[てんちょうてん, tenchouten] (n) zenith [Add to Longdo]
天文天頂[てんもんてんちょう, tenmontenchou] (n) astronomical zenith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zenith \Ze"nith\ (?; 277), n. [OE. senyth, OF. cenith, F.
   z['e]nith, Sp. zenit, cenit, abbrev. fr. Ar. samt-urras way
   of the head, vertical place; samt way, path + al the + ras
   head. Cf. {Azimuth}.]
   [1913 Webster]
   1. That point in the visible celestial hemisphere which is
    vertical to the spectator; the point of the heavens
    directly overhead; -- opposed to {nadir}.
    [1913 Webster]
 
       From morn
       To noon he fell, from noon to dewy eve,
       A summer's day; and with the setting sun
       Dropped from the zenith, like a falling star.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. hence, figuratively, the point of culmination; the
    greatest height; the height of success or prosperity.
    [1913 Webster]
 
       I find my zenith doth depend upon
       A most auspicious star.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This dead of midnight is the noon of thought,
       And wisdom mounts her zenith with the stars. --Mrs.
                          Barbauld.
    [1913 Webster]
 
       It was during those civil troubles . . . this
       aspiring family reached the zenith.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Zenith distance}. (Astron.) See under {Distance}.
 
   {Zenith sector}. (Astron.) See {Sector}, 3.
 
   {Zenith telescope} (Geodesy), a telescope specially designed
    for determining the latitude by means of any two stars
    which pass the meridian about the same time, and at nearly
    equal distances from the zenith, but on opposite sides of
    it. It turns both on a vertical and a horizontal axis, is
    provided with a graduated vertical semicircle, and a level
    for setting it to a given zenith distance, and with a
    micrometer for measuring the difference of the zenith
    distances of the two stars.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zenith
   n 1: the point above the observer that is directly opposite the
      nadir on the imaginary sphere against which celestial
      bodies appear to be projected [ant: {nadir}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top