ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hermit-

HH ER1 M AH0 T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hermit, *hermit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermit[N] ฤๅษี, See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ, Syn. anchorite, eremite, recluse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crazy old biddy... hiding herself away like some hermit!ยายประสาทคนนั้น... ซ่อนตัวเองไว้อย่างกับฤาษีแหน่ะ ! Millennium Actress (2001)
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา Babel (2006)
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน Babel (2006)
I've been a hermit lately, too.ผมก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกัน Map 1213 (2006)
And, what, be like you, a hermit?คุณอย่าได้สิ้นหวัง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
But without your weapon, you're nothing but a lonely hermit.ถ้าไม่มีอาวุธนั่น เจ้าก็เป็นได้แค่ฤาษี The Forbidden Kingdom (2008)
Think about a hermit crab, okay?คิดถึงปูเสฉวนสิ Pineapple Express (2008)
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก Pineapple Express (2008)
I don't hate people. I'm not exactly a hermit.ผมไม่ได้เกลียดผู้คน ไม่เชิงว่าผมสันโดษ Up in the Air (2009)
Actually, he's of the hermit variety.จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนสันโดษ Haunted (2009)
All saints on north hermitage.เหมือนโบสถ์ออลเซนต์ ที่นอร์ธ เฮอมิเทจด้วย (โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในชิคาโก้) Melbourne (2010)
Were cave-dwelling hermit-types.ฉันคิดว่าพวกนั้นเป็น... เป็นพวกที่อยู่ในถ้ำแบบฤษี Exile on Main St. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hermitThe hermit lived in a wooden hut.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤษี[N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน
ปะขาว[N] ascetic, See also: hermit, Syn. ชีผะขาว, ชีปะขาว, Example: ชาวบ้านต่างพากันนำอาหาร และผลไม้ไปถวายชีปะขาวที่นายดำไปพบเข้าโดยบังเอิญในป่า, Count unit: ตน, คน, Thai definition: ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว
ฤๅษี[N] hermit, See also: anchorite, Syn. ฤษี, Thai definition: นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
อิสิ[N] anchorite, See also: hermit, Thai definition: ผู้แสวงคุณความดี, ฤษี, ผู้ถือบวช
ดาบส[N] hermit, See also: ascetic, Syn. ฤษี, Example: นางกบตัวหนึ่งที่อยู่ที่บรรณศาลาก็ได้อาศัยน้ำนมที่ดาบสปันเป็นทานให้กินทุกวัน, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ธชี[N] hermit, See also: priest, Syn. นักบวช, ทชี, Count unit: ตน
นักพรต[N] hermit, See also: religious man, recluse, ascetic, Example: ศุภวัฒน์ทำตัวเคร่งขรึมราวกับนักพรต, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ประพฤติพรต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMIT    HH ER1 M AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermit    (n) hˈɜːʴmɪt (h @@1 m i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐士[yǐn shì, ˇ ㄕˋ, / ] hermit, #44,838 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hermite-Interpolation {f} [math.]Hermite interpolation [Add to Longdo]
Hermite-Polynom {n} [math.]Hermite polynomial [Add to Longdo]
Einsiedlerdrossel {f} [ornith.]Hermit Thrush (Catharus guttatus) [Add to Longdo]
Waldrapp {m} [ornith.]Hermit Ibis [Add to Longdo]
Einsiedelwaldsänger {m} [ornith.]Hermit Warbler [Add to Longdo]
Einsiedlerkrebs {m} [zool.]hermit crab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermit \Her"mit\, n. [OE. ermite, eremite, heremit, heremite, F.
   hermite, ermite, L. eremita, Gr. ?, fr. ? lonely, solitary.
   Cf. {Eremite}.]
   1. A person who retires from society and lives in solitude; a
    recluse; an anchoret; especially, one who so lives from
    religious motives.
    [1913 Webster]
 
       He had been Duke of Savoy, and after a very glorious
       reign, took on him the habit of a hermit, and
       retired into this solitary spot.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A beadsman; one bound to pray for another. [Obs.] "We rest
    your hermits." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Cookery) A spiced molasses cookie, often containing
    chopped raisins and nuts.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Hermit crab} (Zool.), a marine decapod crustacean of the
    family {Pagurid[ae]}. The species are numerous, and belong
    to many genera. Called also {soldier crab}. The hermit
    crabs usually occupy the dead shells of various univalve
    mollusks. See Illust. of {Commensal}.
 
   {Hermit thrush} (Zool.), an American thrush ({Turdus
    Pallasii}), with retiring habits, but having a sweet song.
    
 
   {Hermit warbler} (Zool.), a California wood warbler
    ({Dendroica occidentalis}), having the head yellow, the
    throat black, and the back gray, with black streaks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hermit
   n 1: one retired from society for religious reasons [syn:
      {anchorite}, {hermit}]
   2: one who lives in solitude [syn: {hermit}, {recluse},
     {solitary}, {solitudinarian}, {troglodyte}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top