ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

隐士

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隐士-, *隐士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐士[yǐn shì, ㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] hermit, #44,838 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hardly. He was almost a recluse.[CN] 几乎没有 他差不多是个隐士 Saratoga Trunk (1945)
can a hermit and fruit make together?[CN] 隐士和女人能一起睡吗? The Fruit Is Ripe (1977)
I'll stop being a hermit... when something happens to make me forget all those things.[CN] 当我忘了这一切时 我就不会再当隐士 War and Peace (1956)
Despite my temporary status as a hermit,[CN] 尽管我的临时身份是一个隐士 La Collectionneuse (1967)
And I am living like a medieval hermit.[CN] 我的日子像是个中世纪的隐士 Dangerous Liaisons (1988)
I got away one afternoon and climbed up into the Apennines and met the old hermit.[CN] 一天下午 我逃脱了 并爬上了亚平宁山脉 遇到这位老隐士 Remember (1974)
So you will see here these hunts in which the hermits live.[CN] 所以你可以在隐士们 居住的地方看到这些 The Illumination (1973)
I'd become a hermit.[CN] 我成为了一名隐士 Little Big Man (1970)
I'm set for life with The Hermit by Bedrich Nikodem.[CN] 我是伴随着 贝德里赫·尼克德姆 的《隐士》而降生的 Slavnosti snezenek (1984)
- The Hermit.[CN] 《隐士 Slavnosti snezenek (1984)
it's wrong to stay down here... year after year, brooding, not seeing anyone... living the life of a hermit.[CN] 一年一年在这里 反覆沉思 没有社交 像一个隐士般生活 War and Peace (1956)
From what the people in town tell me, Your husband was something of a recluse.[CN] 你的丈夫是一个隐士 {\fnArial Black\fs14\bord1\shad2\3cH4E0122}your husband was something of a recluse. The Norliss Tapes (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top