ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ethyl-

EH1 TH AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ethyl, *ethyl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethyl[N] อนุมูลทางเคมี มีคุณสมบัติไวไฟ, See also: สารเคมีที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got to use ethyl acetylene. Nasty stuff. Gives you a liver cancer.เราต้องใช้เอธิลอะซีโทน ซึ่งอาจจะทำให้เป็นมะเร็งที่ตับได้ The Jackal (1997)
Did you know that ethyl alcohol boils at 78.5 degrees Celsius?เธอรู้มั้ยว่าเอทิลแอลกอฮอล์ มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซลเซียส Halloween (2007)
Ethylene glycol. No, I understand that, but you're n listening to me.ไม่ ผมเข้าใจเรื่องนั้น แต่คุณไม่ยอมฟังผม Pilot (2008)
Magnesium ethylene glycol with an organophosphate trig--แมกนีเซียม เอทิลีนไกลคอล กับออร์แกโนฟอสเฟตจะทำให้-- วอลเตอร์ หยุดเดี๋ยว Pilot (2008)
Ethylene glycol.เอธิลลีน ไกลคอล Harbingers in a Fountain (2009)
The early symptoms of ethylene glycol poisoning:อาการเบื้องต้นของ เอธิลลีน ไกลคอล Harbingers in a Fountain (2009)
Probably from ethylene glycol poisoning. Mm.บางทีเป็นเพราะพิษของ สารเอธิลลีน ไกลคอล Harbingers in a Fountain (2009)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)
She was covered in ethyl parathion and aldicarb.ตัวของเธอเต็มไปด้วย เอธิลพาาไธออน และ อัลดิคาร์บ The X in the File (2010)
Ethyl alcohol.แอลกอฮอล์แบบกินได้น่ะ The Apology Insufficiency (2010)
If you repeatedly consumed ethylene glycol, your heart would start to fail, your kidneys would give out.หัวใจของคุณก็จะเริ่มล้มเหลว คุณจะไตวาย แล้วคุณก็จะตาย Then I Really Got Scared (2011)
This is an extremely flammable poison that contains both sodium silicate and glycolic acid, which is basically degraded ethylene glycol.สารพิษที่ติดไฟง่ายสุดๆ ที่มีทั้งโซเดียมซิลลิเกจ และกรดไกรโคลิค ซึ่งเท่ากับเอธิลีนไกรคอลที่เสื่อมแล้ว สารกันเยือกแข็ง The Don't in the Do (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHYL    EH1 TH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethyl    (n) ˈɛθɪl (e1 th i l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äthyl {n} | Äthyle {pl}ethyl | ethyls [Add to Longdo]
Ethylacetat {n} [chem.]ethyl acetate [Add to Longdo]
Ethylalkohol {m} [chem.]ethyl alcohol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethyl \Eth"yl\, n. [Ether + -yl.] (Chem.)
   A monatomic, hydrocarbon radical, {C2H5} of the paraffin
   series, forming the essential radical of ethane, and of
   common alcohol and ether.
   [1913 Webster]
 
   {Ethyl aldehyde}. (Chem.) See {Aldehyde}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethyl
   n 1: the univalent hydrocarbon radical C2H5 derived from ethane
      by the removal of one hydrogen atom [syn: {ethyl}, {ethyl
      group}, {ethyl radical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top