ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烯-, *烯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烯, xī, ㄒㄧ] alkene
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  希 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 4,277

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧ, ] alkene, #26,128 [Add to Longdo]
[yǐ xī, ㄧˇ ㄒㄧ, ] ethylene C2H4, #20,811 [Add to Longdo]
聚丙[jù bǐng xī, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, ] polypropylene, #27,673 [Add to Longdo]
聚乙[jù yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polythene; polyethylene, #31,122 [Add to Longdo]
[bǐng xī, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, ] propylene C3H6, #35,582 [Add to Longdo]
聚氯乙[jù lǜ yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polyvinyl chloride (PVC), #41,740 [Add to Longdo]
[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, ] acrylic acid C3H4O2, #44,012 [Add to Longdo]
氯乙[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene, #48,940 [Add to Longdo]
聚苯乙[jù běn yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polystyrene, #55,900 [Add to Longdo]
苯乙[běn yǐ xī, ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄒㄧ, ] Styrene, #57,763 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love the smell of polyurethane in the morning.[CN] 我喜欢在早上闻到 聚苯乙的味道 Small Soldiers (1998)
Brooke's not really into vinyl.[CN] 布鲁克不是真的成乙 Trojan War (1997)
Silicone, Mr. Riley, and trichloroethylene.[CN] Riley先生 硅树脂和三氯乙 A Civil Action (1998)
Trichloroethyline?[CN] 三氯乙? A Civil Action (1998)
- He's got the acrylic container.[CN] 丙酸容器在他手上 Chill Factor (1999)
Acro-nylon. Fibrous resistant. Plastic.[CN] 丙醛尼龍材質 耐磨耐洗 Charade (1963)
I said trichloroethylene.[CN] 我说的的三氯乙 A Civil Action (1998)
Paint! Acrylic.[CN] 丙 What Dreams May Come (1998)
Did you ever notice, uh, the, uh, name trichloroethylene or TCE?[CN] - 你是否曾经... 注意到 呃 有三氯乙这个名字? A Civil Action (1998)
The spilled silicone and trichloroethylene, sir.[CN] 先生 溢出来的硅树脂和三氯乙 A Civil Action (1998)
Ethylene?[CN] 乙? A Civil Action (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top