ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乙烯

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乙烯-, *乙烯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙烯[yǐ xī, ㄧˇ ㄒㄧ, ] ethylene C2H4, #20,811 [Add to Longdo]
乙烯[jù yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polythene; polyethylene, #31,122 [Add to Longdo]
聚氯乙烯[jù lǜ yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polyvinyl chloride (PVC), #41,740 [Add to Longdo]
乙烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene, #48,940 [Add to Longdo]
聚苯乙烯[jù běn yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polystyrene, #55,900 [Add to Longdo]
乙烯[běn yǐ xī, ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄒㄧ, ] Styrene, #57,763 [Add to Longdo]
四氯乙烯[sì lǜ yǐ xī, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] tetrachloroethylene [Add to Longdo]
聚四氟乙烯[jù sì fú yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polytetrafluoroethylene [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
TO RECORD THEIR SHIT ON VINYL.[CN] 记录他们的狗屎乙烯 Detour (2013)
and that they had put it out in England as a double gatefold vinyl?[CN] 而且,他们已经把它拿出来 在英国为双拉页乙烯基? Big Star: Nothing Can Hurt Me (2012)
The fisherman's traps are 18-ounce coated vinyl.[CN] 渔夫的防水布是18盎司的乙烯基涂层 The Fury in the Jury (2013)
Oh,and the carbon black and polyvinylchloride- it's sheet vinyl,commonly used in floor tile covering.[CN] 還有那個炭黑和聚氯乙烯- 是片狀聚乙烯樹脂 一般用於保護地板 It Was a Very Good Year (2012)
Okay, well, there's loads of vinyl.[CN] 好吧,好吧,还有乙烯的负荷。 Svengali (2013)
Carbon black and polyvinylchloride.[CN] 炭黑和聚氯乙烯 It Was a Very Good Year (2012)
They started in the vinyl era, continued when CDs replaced vinyl and still applies today with digital downloads.[CN] 他们开始在乙烯的时代, 继续当光盘取代乙烯基 今天仍然适用 数字下载。 Artifact (2012)
You really have to take care of vinyl.[CN] 你得好好保护那些乙烯树脂做的东西 Seeking a Friend for the End of the World (2012)
BECAUSE I CAN'T BELIEVE THAT BANDS STILL GO OUT OF THEIR WAY TO RECORD THEIR SHIT ON VINYL.[CN] 因为我不能相信乐队仍然 出自己的方式来记录他们的乙烯狗屎。 Detour (2013)
- Poly-sheathed cable.[CN] - 聚乙烯电缆。 The Selfish Giant (2013)
It's poly... polytetrafluoroethylene.[CN] - 聚四.. - 聚四氟乙烯 Abducted: Part I (2013)
BANDS STILL GO OUT OF THEIR WAY TO RECORD THEIR SHIT ON VINYL.[CN] 乐队还是自己的方式来走出去 记录乙烯狗屎。 Detour (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top