ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dynamic-

D AY0 N AE1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dynamic, *dynamic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamic(adj) เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์, See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง, Syn. lively, alive, dynamic, Ant. lethargic, sluggish

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัต [ มีความหมายเหมือนกับ dynamic storage allocation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic balanceดุลพลวัต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic characteristicลักษณะเฉพาะพลวัต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dynamic data structureโครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic equilibriumสมดุลพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dynamic headลำความดันพลวัต มีความหมายเหมือนกับ total head [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic memoryหน่วยความจำพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic metamorphismการแปรสภาพพลวัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dynamic modelแบบจำลองพลวัต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dynamic programmingกำหนดการพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamicเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา, เปลี่ยนแปลงได้, ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง, พลวัต [การแพทย์]
dynamic equilibriumสมดุลไดนามิก, สมดุลจลน์, 1. เคมี: ภาวะสมดุลซึ่งยังคงมีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 2. ฟิสิกส์: สมดุลของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว หรือ หมุนโดยมีความเร็วเชิงมุมคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dynamic RAM (DRAM)ไดนามิกแรม หรือดีแรม, หน่วยความจำที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำที่มีใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซีมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพงและมีความจุสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dynamic similitudedynamic similitude, ความคล้ายคลึงทางพลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dynamic trough - lee troughร่องความกดอากาศต่ำ พลวัต - รองความกดอากาศต่ำหลังเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Dynamic Yield Valueไดนามิคยีลแวลลิว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dynamic(adj) จลนวิสัย, See also: A. static
dynamicจรวิสัย, See also: A. static
dynamic(adj) พลวัต
dynamic loading[ไดนามิก โหลดดิ้ง] (n) การมีใช้ตลอดเวลาในขณะที่ทำการรันโปรแกรม, See also: dynamic

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
All things change in a dynamic environment.ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม. Ghost in the Shell (1995)
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Wow. A dynamic woman.ว้าว สาวไฟแรง Red Eye (2005)
I'm just the Dynamic Uno.I'm just the Dynamic Uno. The Sweet Taste of Liberty (2005)
You don't know squat about the dynamics of marriage.ลูกไม่เข้าใจ ระยะบอบบางในการแต่งงาน Juno (2007)
The Dynamic Duo?คู่หูดินระเบิดเหรอ? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
massive dynamics william bell.วิลเลียม เบลล์แห่งแมสสีฟ ไดนามิคส์ Pilot (2008)
massive dynamics isn't exactly being forthcoming or courteous.แมสสีฟ ไดนามิคส์ ไม่ค่อยเต็มใจให้ความร่วมมือ Pilot (2008)
16 years. I owe massive dynamics my life, ฉันเป็นหนี้ชีวิต แมสสีฟ ไดนามิคส์ Pilot (2008)
i have reservations about asking massive dynamic for a favor.ผมมีนัด เรื่องขอความช่วยเหลือจาก แมสซีฟ ไดนามิค The Same Old Story (2008)
meaning to thank you for being a woman of your word and keeping massive dynamic out of the press.รู้มั้ย ฉันนึกถึงคุณ กำลังขอบคุณจากใจ ของผู้หญิงจริงๆ และกันไม่ให้ แมสซีฟ ไดนามิค เป็นข่าว The Same Old Story (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dynamicBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลวัต(n) dynamic, Example: สันติภาพเป็นสิ่งที่มีพลวัตอย่างยิ่งและน่าสนใจไม่น้อยกว่าความรุนแรง, Thai Definition: ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรง เช่น การเคลื่อนที่, Notes: (วิทยาศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลวัต[phonlawat] (n) EN: dynamic

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DYNAMIC D AY0 N AE1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamic (n) dˈaɪnˈæmɪk (d ai1 n a1 m i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungsreibung { f }dynamic friction [Add to Longdo]
Schwingungstilger { m }; Tilger { m }dynamic vibration absorber [Add to Longdo]
Staudruck { m }dynamic pressure; stagnation point pressure [Add to Longdo]
Staudruckmesser { m }dynamic air speed indicator [Add to Longdo]
dynamisch { adj } | dynamischer | am dynamischstendynamic | more dynamic | most dymanic [Add to Longdo]
Rollhalbmesser { m }dynamic rolling radius [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動的[どうてき, douteki] dynamic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynamic \Dy*nam"ic\, Dynamical \Dy*nam"ic*al\, a. [Gr. ?
   powerful, fr. ? power, fr. ? to be able; cf. L. durus hard,
   E. dure: cf. F. dynamique.]
   1. Of or pertaining to dynamics; belonging to energy or
    power; characterized by energy or production of force.
    [1913 Webster]
 
       Science, as well as history, has its past to show,
       -- a past indeed, much larger; but its immensity is
       dynamic, not divine.         --J.
                          Martineau.
    [1913 Webster]
 
       The vowel is produced by phonetic, not by dynamic,
       causes.                --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to physical forces, effects, or laws; as,
    dynamical geology.
    [1913 Webster]
 
       As natural science has become more dynamic, so has
       history.               --Prof. Shedd.
    [1913 Webster]
 
   {Dynamical electricity}. See under {Electricity}.
    [1913 Webster]
 
   Note: WordNet lists a number of narrower terms for dynamic
      and

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamic
   adj 1: characterized by action or forcefulness or force of
       personality; "a dynamic market"; "a dynamic speaker";
       "the dynamic president of the firm" [syn: {dynamic},
       {dynamical}] [ant: {adynamic}, {undynamic}]
   2: of or relating to dynamics
   3: (used of verbs (e.g. `to run') and participial adjectives
     (e.g. `running' in `running water')) expressing action rather
     than a state of being [syn: {active}, {dynamic}] [ant:
     {stative}]
   n 1: an efficient incentive; "they hoped it would act as a
      spiritual dynamic on all churches" [syn: {moral force},
      {dynamic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top