Search result for

-dynamic-

(33 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dynamic, *dynamic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamic[ADJ] เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์, See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง, Syn. lively, alive, dynamic, Ant. lethargic, sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic

English-Thai: Nontri Dictionary
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamicเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,เปลี่ยนแปลงได้,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,พลวัต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dynamic (adj ) จลนวิสัย
See also: A. static,
dynamicจรวิสัย
See also: A. static,
dynamic (adj ) พลวัต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In China, Lau Security Investments stands for dynamic new growth.ในเมืองจีน, บริษัทเงินทุน เหลา ซีเคียวริตี้ คือคลื่นลูกใหม่ The Dark Knight (2008)
Having lost a dynamic husband...ต้องเสียสามีที่เต็มไปด้วยพลัง... . Episode #1.7 (2008)
I love you, Dad, but the dynamic in our relationship is about to change.ผมรักพ่อ แต่พลังขับเคลื่อนใน ความสัมพันธ์ของเรากำลังเปลี่ยนไป Pineapple Express (2008)
A degree in applied dynamics.ปริญญาเอกไดนามิคส์ก้าวหน้า Dragonball: Evolution (2009)
Two unsubs change the dynamics.ผู้ต้องสงสัยเปลี่นแปลงแปลผัน Bloodline (2009)
What do you mean, dynamics?หมายความว่าอย่างไง เปลี่ยนแปลงแปลผัน ? Bloodline (2009)
A dog can be dynamic, aggressive, a fighter, coward or affectionate.มันเป็นได้ทั้ง แสนรู้ มีพลัง ก้าวร้าว , นักสู้ . ขี้ขลาด หรือว่า น่ารัก Dogtooth (2009)
It throws off the whole dynamic, and it's depressing.มันทำให้โชว์ไม่มีไดนามิค และน่าสมเพช Acafellas (2009)
We asked Massive Dynamic to see what they could make of it, but apparently they've been stumped.เราร้องขอไปทาง แมสซีฟ ไดนามิก ตรวจดูให้ว่า จะทำอะไรได้บ้าง แต่เป็นที่ชัดเจน พวกเขาก็งุนงงอยู่ Momentum Deferred (2009)
"Massive Dynamic.""แมสซีฟ ไดนามิก" Momentum Deferred (2009)
Oh, that's Massive Dynamic.โอ้นั่นเป็นของ แมสซีฟ ไดนามิก Momentum Deferred (2009)
Whatever Massive Dynamic can do to help find this man, we're at your service.อะไรก็ตามที่ทางแมสซีฟ ไดนามิก สามารถช่วยได้ในการค้นหาชายคนนี้ เรามีความยินดีเสมอ Momentum Deferred (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dynamicBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลวัต[N] dynamic, Example: สันติภาพเป็นสิ่งที่มีพลวัตอย่างยิ่งและน่าสนใจไม่น้อยกว่าความรุนแรง, Thai definition: ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรง เช่น การเคลื่อนที่, Notes: (วิทยาศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลวัต[n.] (phonlawat) EN: dynamic   

CMU English Pronouncing Dictionary
DYNAMIC    D AY0 N AE1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamic    (n) (d ai1 n a1 m i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungsreibung {f}dynamic friction [Add to Longdo]
Schwingungstilger {m}; Tilger {m}dynamic vibration absorber [Add to Longdo]
Staudruck {m}dynamic pressure; stagnation point pressure [Add to Longdo]
Staudruckmesser {m}dynamic air speed indicator [Add to Longdo]
dynamisch {adj} | dynamischer | am dynamischstendynamic | more dynamic | most dymanic [Add to Longdo]
Rollhalbmesser {m}dynamic rolling radius [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動的[どうてき, douteki] dynamic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynamic \Dy*nam"ic\, Dynamical \Dy*nam"ic*al\, a. [Gr. ?
   powerful, fr. ? power, fr. ? to be able; cf. L. durus hard,
   E. dure: cf. F. dynamique.]
   1. Of or pertaining to dynamics; belonging to energy or
    power; characterized by energy or production of force.
    [1913 Webster]
 
       Science, as well as history, has its past to show,
       -- a past indeed, much larger; but its immensity is
       dynamic, not divine.         --J.
                          Martineau.
    [1913 Webster]
 
       The vowel is produced by phonetic, not by dynamic,
       causes.                --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to physical forces, effects, or laws; as,
    dynamical geology.
    [1913 Webster]
 
       As natural science has become more dynamic, so has
       history.               --Prof. Shedd.
    [1913 Webster]
 
   {Dynamical electricity}. See under {Electricity}.
    [1913 Webster]
 
   Note: WordNet lists a number of narrower terms for dynamic
      and

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamic
   adj 1: characterized by action or forcefulness or force of
       personality; "a dynamic market"; "a dynamic speaker";
       "the dynamic president of the firm" [syn: {dynamic},
       {dynamical}] [ant: {adynamic}, {undynamic}]
   2: of or relating to dynamics
   3: (used of verbs (e.g. `to run') and participial adjectives
     (e.g. `running' in `running water')) expressing action rather
     than a state of being [syn: {active}, {dynamic}] [ant:
     {stative}]
   n 1: an efficient incentive; "they hoped it would act as a
      spiritual dynamic on all churches" [syn: {moral force},
      {dynamic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top