ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dynamics

D AY0 N AE1 M IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynamics-, *dynamics*, dynamic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamics(n) การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่, See also: วิชากลศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่, แรงผลักดัน, พลศาสตร์, ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง, การเจริญเติบโตและการพัฒนา, การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
thermodynamics(เธอโมไดแนม'มิคซฺ) n. ความร้อนกับพลังงานกลวิทยา, See also: thermodynamist n. thermodynamic adj. thermodynamical adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dynamicsพลศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dynamics, groupพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamicsพลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dynamicsพลศาสตร์ [TU Subject Heading]
Dynamicsขบวนการพลวัต, ความเคลื่อนไหว, พลวัต, การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
dynamicsพลศาสตร์, กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่กระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dynamics Steady Stateสมดุลย์ทางไดแนมิคส์ [การแพทย์]
Dynamics, Internalพลวัตภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You don't know squat about the dynamics of marriage.ลูกไม่เข้าใจ ระยะบอบบางในการแต่งงาน Juno (2007)
massive dynamics william bell.วิลเลียม เบลล์แห่งแมสสีฟ ไดนามิคส์ Pilot (2008)
massive dynamics isn't exactly being forthcoming or courteous.แมสสีฟ ไดนามิคส์ ไม่ค่อยเต็มใจให้ความร่วมมือ Pilot (2008)
16 years. I owe massive dynamics my life, ฉันเป็นหนี้ชีวิต แมสสีฟ ไดนามิคส์ Pilot (2008)
My interpretation of your working relationship is based on the unfolding, interpersonal dynamics of that first case.การตีความของผม เรื่องความสัมพันธ์ในการทำงาน มาจากปฏิกิริยาของพวกคุณ ที่เห็นได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Like, the couple dynamics have changed, and there's been a little awkwardness between you, Matt and me, and I just think it's important that we get over it.กับการเป็นแฟน เปลี่ยนคู่กันไป ซึ่งมันออกจะ กระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง ระหว่างคุณ แมตต์ และฉัน There Goes the Neighborhood (2010)
It's fluid dynamics for the gas that collapses.ดังนั้นจำลองการล่มสลาย ของดาวฤกษ์ซูเปอร์โนวา The Riddle of Black Holes (2010)
Based on her life experience, we were hoping that agent Seaver might recognize something in the family dynamics inside the community that could be helpful.จากประสบการณ์ชีวิตเธอ เราหวังว่าจนท.ซีเวอร์ อาจจดจำบางอย่างของความเป็นไปในครอบครัว What Happens at Home... (2010)
He monitored the families on the Internet and picked them because their dynamics mirror his own, yet they project the appearance of perfection that he fantasizes about.เขาตามดูครอบครัวพวกนี้ ในอินเทอร์เน็ต และเลือกพวกเขาเพราะ มันทำให้เขานึกถึงตัวเอง แต่พวกเขาก็ยังทำให้ตัวเอง ดูสมบูรณ์แบบตามที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้ Through the Looking Glass (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลศาสตร์(n) dynamics, Syn. วิชาพลศาสตร์, Example: คอมพิวเตอร์จะทำการทดลองพฤติกรรมของพลศาสตร์, Thai Definition: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อยๆ คือ จลนพลศาสตร์ และจลนศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศพลศาสตร์[ākātphonlasāt] (n) EN: aerodynamics  FR: aérodynamique [ f ]
การเคลื่อนไหว[kān khleūoenwai] (n) EN: motion ; movement ; dynamics
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[kān khleūoenwai khøng klum] (n, exp) EN: group dynamics
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์[kot khøng thoēmōdaināmik] (n, exp) EN: law of thermodynamics   FR: principe de la thermodynamqiue [ m ]
พลศาสตร์[phonlasāt] (n) EN: dynamics  FR: dynamique [ f ]
พลวัตทางสังคม[phonlawat thāng sangkhom] (n, exp) EN: social dynamics  FR: dynamique sociale [ f ]
เทอร์โมไดนามิกส์[thoēmōdaināmik] (n) EN: thermodynamics   FR: thermodynamique [ f ]
อุณหพลศาสตร์[unhaphonlasāt] (n) EN: thermodynamics  FR: thermodynamique [ f ]
อุณหพลศาสตร์ เบื้องต้น[unhaphonlasāt beūangton] (n, exp) EN: basic thermodynamics
อุณหพลศาสตร์ เคมี[unhaphonlasāt khēmī] (n, exp) EN: chemical thermodynamics

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DYNAMICS D AY0 N AE1 M IH0 K S
DYNAMICS' D IH0 N AE1 M IH0 K S
DYNAMICS' D AY0 N AE1 M IH0 K S
DYNAMICS'S D AY0 N AE1 M IH0 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamics (n) dˈaɪnˈæmɪks (d ai1 n a1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动力学[dòng lì xué, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] dynamics (math.); kinetics #15,286 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] TH: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง  EN: dynamics

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maschinendynamik { f }dynamics of machines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
力学[りきがく, rikigaku] (n) mechanics; dynamics; (P) #6,804 [Add to Longdo]
エアロダイナミックス[earodainamikkusu] (n) aerodynamics [Add to Longdo]
カラーダイナミックス[kara-dainamikkusu] (n) color dynamics; colour dynamics [Add to Longdo]
グループダイナミックス[guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics [Add to Longdo]
ダイナミクス[dainamikusu] (n) dynamics; (P) [Add to Longdo]
ダイナミックス[dainamikkusu] (n) dynamics [Add to Longdo]
化学熱力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics [Add to Longdo]
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo]
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology [Add to Longdo]
気体力学[きたいりきがく, kitairikigaku] (n) gas dynamics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mechanics \Me*chan"ics\, n. [Cf. F. m['e]canique.]
   That science, or branch of applied mathematics, which treats
   of the action of forces on bodies.
   [1913 Webster]
 
   Note: That part of mechanics which considers the action of
      forces in producing rest or equilibrium is called
      {statics}; that which relates to such action in
      producing motion is called {dynamics}. The term
      mechanics includes the action of forces on all bodies,
      whether solid, liquid, or gaseous. It is sometimes,
      however, and formerly was often, used distinctively of
      solid bodies only: The mechanics of liquid bodies is
      called also {hydrostatics}, or {hydrodynamics},
      according as the laws of rest or of motion are
      considered. The mechanics of gaseous bodies is called
      also {pneumatics}. The mechanics of fluids in motion,
      with special reference to the methods of obtaining from
      them useful results, constitutes {hydraulics}.
      [1913 Webster]
 
   {Animal mechanics} (Physiol.), that portion of physiology
    which has for its object the investigation of the laws of
    equilibrium and motion in the animal body. The most
    important mechanical principle is that of the lever, the
    bones forming the arms of the levers, the contractile
    muscles the power, the joints the fulcra or points of
    support, while the weight of the body or of the individual
    limbs constitutes the weight or resistance.
 
   {Applied mechanics}, the principles of abstract mechanics
    applied to human art; also, the practical application of
    the laws of matter and motion to the construction of
    machines and structures of all kinds.
 
   {orbital mechanics}, the principles governing the motion of
    bodies in orbit around other bodies under gravitational
    influence, such as artificial Earth satellites.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynamics \Dy*nam"ics\, n.
   1. That branch of mechanics which treats of the motion of
    bodies (Kinematics) and the action of forces in producing
    or changing their motion (kinetics). Dynamics is held by
    some recent writers to include statics and not kinematics.
    [1913 Webster]
 
   2. The moving moral, as well as physical, forces of any kind,
    or the laws which relate to them.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) That department of musical science which relates
    to, or treats of, the power of tones.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamics
   n 1: the branch of mechanics concerned with the forces that
      cause motions of bodies [syn: {dynamics}, {kinetics}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top