ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dynamics

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynamics-, *dynamics*, dynamic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamics(n) การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่, See also: วิชากลศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่, แรงผลักดัน, พลศาสตร์, ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง, การเจริญเติบโตและการพัฒนา, การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
thermodynamics(เธอโมไดแนม'มิคซฺ) n. ความร้อนกับพลังงานกลวิทยา, See also: thermodynamist n. thermodynamic adj. thermodynamical adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dynamicsพลศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dynamics, groupพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamicsพลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dynamicsพลศาสตร์ [TU Subject Heading]
Dynamicsขบวนการพลวัต, ความเคลื่อนไหว, พลวัต, การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
dynamicsพลศาสตร์, กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่กระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dynamics Steady Stateสมดุลย์ทางไดแนมิคส์ [การแพทย์]
Dynamics, Internalพลวัตภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
All things change in a dynamic environment.ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม. Ghost in the Shell (1995)
Dynamics?ไฟฟ้า? Contact (1997)
Dynamics, can you confirm vibration? It looks good here.พลศาสตร์ คุณสามารถยืนยัน การสั่นสะเทือน? Contact (1997)
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ Event Horizon (1997)
Wow. A dynamic woman.ว้าว สาวไฟแรง Red Eye (2005)
He taught biomolecular kinetics and cellular dynamics, and he used to sort of scare the underclassmen with this story about how the world would eventually be eviscerated by technology.เขาสอนไบโอโมเลกุล และ เซลลูลาร์ ไดนามิค จัดอยู่ในกลุ่มวิชาไม่น่าเรียน เกี่ยวกับการที่โลกสร้าง มนุษย์ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน Mission: Impossible III (2006)
- M.O. Would be dynamic. Evolvings, fire setting escalates, they thrive on panic, fear.พัฒนาขี้น การวางเพลิงเพิ่มขึ้น/N พวกเขาดูดกินความกลัว การตื่นตระหนก Compulsion (2005)
I'm just the Dynamic Uno.I'm just the Dynamic Uno. The Sweet Taste of Liberty (2005)
Still, I wish my own sister weren't hunting me -- makes for an awkward family dynamic.แต่ถึงอย่างนั้น หวังว่าน้องสาวผมจะไม่ใช่คนที่มาล่าผม ไม่งั้นละ คงกระอักกระอ่วนกันน่าดู An Inconvenient Lie (2007)
You don't know squat about the dynamics of marriage.ลูกไม่เข้าใจ ระยะบอบบางในการแต่งงาน Juno (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลศาสตร์(n) dynamics, Syn. วิชาพลศาสตร์, Example: คอมพิวเตอร์จะทำการทดลองพฤติกรรมของพลศาสตร์, Thai Definition: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อยๆ คือ จลนพลศาสตร์ และจลนศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศพลศาสตร์[ākātphonlasāt] (n) EN: aerodynamics  FR: aérodynamique [ f ]
การเคลื่อนไหว[kān khleūoenwai] (n) EN: motion ; movement ; dynamics
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[kān khleūoenwai khøng klum] (n, exp) EN: group dynamics
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์[kot khøng thoēmōdaināmik] (n, exp) EN: law of thermodynamics   FR: principe de la thermodynamqiue [ m ]
พลศาสตร์[phonlasāt] (n) EN: dynamics  FR: dynamique [ f ]
พลวัตทางสังคม[phonlawat thāng sangkhom] (n, exp) EN: social dynamics  FR: dynamique sociale [ f ]
เทอร์โมไดนามิกส์[thoēmōdaināmik] (n) EN: thermodynamics   FR: thermodynamique [ f ]
อุณหพลศาสตร์[unhaphonlasāt] (n) EN: thermodynamics  FR: thermodynamique [ f ]
อุณหพลศาสตร์ เบื้องต้น[unhaphonlasāt beūangton] (n, exp) EN: basic thermodynamics
อุณหพลศาสตร์ เคมี[unhaphonlasāt khēmī] (n, exp) EN: chemical thermodynamics

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dynamics
dynamics'
dynamics'
dynamics's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamics

WordNet (3.0)
dynamics(n) the branch of mechanics concerned with the forces that cause motions of bodies, Syn. kinetics

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dynamics

n. 1. That branch of mechanics which treats of the motion of bodies (Kinematics) and the action of forces in producing or changing their motion (kinetics). Dynamics is held by some recent writers to include statics and not kinematics. [ 1913 Webster ]

2. The moving moral, as well as physical, forces of any kind, or the laws which relate to them. [ 1913 Webster ]

3. (Mus.) That department of musical science which relates to, or treats of, the power of tones. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动力学[dòng lì xué, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] dynamics (math.); kinetics #15,286 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] TH: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง  EN: dynamics

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maschinendynamik { f }dynamics of machines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
力学[りきがく, rikigaku] (n) mechanics; dynamics; (P) #6,804 [Add to Longdo]
エアロダイナミックス[earodainamikkusu] (n) aerodynamics [Add to Longdo]
カラーダイナミックス[kara-dainamikkusu] (n) color dynamics; colour dynamics [Add to Longdo]
グループダイナミックス[guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics [Add to Longdo]
ダイナミクス[dainamikusu] (n) dynamics; (P) [Add to Longdo]
ダイナミックス[dainamikkusu] (n) dynamics [Add to Longdo]
化学熱力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics [Add to Longdo]
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo]
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology [Add to Longdo]
気体力学[きたいりきがく, kitairikigaku] (n) gas dynamics [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top