ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dynamical

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynamical-, *dynamical*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dynamical มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dynamical*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamical[ADJ] กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, Syn. energetic, vigorous

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aerodynamically suited for speed in water.มันลู่น้ำได้ดีกว่า Wolf's Bane (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
AERODYNAMICALLY EH2 R OW0 D AY0 N AE1 M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamically (a) dˈaɪnˈæmɪkliː (d ai1 n a1 m i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄗ˙, ] attractor (math., dynamical systems), #93,645 [Add to Longdo]
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] classical dynamical system (math. phys.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aerodynamisch {adv}aerodynamically [Add to Longdo]
dynamisch {adv}dynamically [Add to Longdo]
thermodynamisch {adv}thermodynamically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynamic \Dy*nam"ic\, Dynamical \Dy*nam"ic*al\, a. [Gr. ?
   powerful, fr. ? power, fr. ? to be able; cf. L. durus hard,
   E. dure: cf. F. dynamique.]
   1. Of or pertaining to dynamics; belonging to energy or
    power; characterized by energy or production of force.
    [1913 Webster]
 
       Science, as well as history, has its past to show,
       -- a past indeed, much larger; but its immensity is
       dynamic, not divine.         --J.
                          Martineau.
    [1913 Webster]
 
       The vowel is produced by phonetic, not by dynamic,
       causes.                --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to physical forces, effects, or laws; as,
    dynamical geology.
    [1913 Webster]
 
       As natural science has become more dynamic, so has
       history.               --Prof. Shedd.
    [1913 Webster]
 
   {Dynamical electricity}. See under {Electricity}.
    [1913 Webster]
 
   Note: WordNet lists a number of narrower terms for dynamic
      and

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dynamical \dynamical\ adj. [Narrower terms: {can-do}; {driving};
   {energizing, energising, kinetic}; {forceful, slashing,
   vigorous}; {projectile}; {propellant, propellent, propelling,
   propulsive}; {renascent, resurgent}; {self-propelled,
   self-propelling}; {high-octane, high-powered, high-power,
   high-voltage}]
   [WordNet 1.5] Dynamically \Dy*nam"ic*al*ly\, adv.
   In accordance with the principles of dynamics or moving
   forces. --J. Peile.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamical
   adj 1: characterized by action or forcefulness or force of
       personality; "a dynamic market"; "a dynamic speaker";
       "the dynamic president of the firm" [syn: {dynamic},
       {dynamical}] [ant: {adynamic}, {undynamic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top