ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-deny-

D IH0 N AY1   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deny, *deny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deny[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย, Syn. refuse, Ant. admit, accept, affirm
deny[VT] ระงับ, See also: ยับยั้ง, อดกลั้น, Syn. refuse, contradict, forswear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Do you deny writing it?- คุณจะปฏิเสธว่าเขียนมันรึเปล่า Gandhi (1982)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Anybody else wish to deny it?มีท่านอื่นจะปฏิเสธอีกไหม? Clue (1985)
Don't deny it.อย่าปฏิเสธมัน Clue (1985)
What do you mean don't deny it?คุณหมายความว่าไงอย่าปฏิเสธมัน Clue (1985)
you can't deny what happened between us.คุณไม่อาจปฏิเสธความรักของเรา Spies Like Us (1985)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)
And it's a brave man who'd deny the lovely lady was worth every cent.ใครว่าไม่คุ้มที่จะดูเธอก็เกินไปล่ะ The Bodyguard (1992)
And don't deny me your loveและอย่าปฏิเสธความรักของฉัน In the Name of the Father (1993)
There are few who deny at what I do I am the bestไม่มีกี่คนที่ปฏิเสธ ว่าฉันนั้นนั้นสุดยอด The Nightmare Before Christmas (1993)
Even God could not deny it.แม้แต่พระเป็นเจ้าก็มิอาจปฏิเสธได้ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denyDo you deny that you went there?
denyHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
denyI am not so stupid as to deny its great beauty.
denyI deny his request.
denyI do not deny but that it is true.
denyI think it impossible to deny the fact.
denyIt is no use your trying to deny it.
denyIt's a fact you can't deny.
denyNobody can deny the fact the world economy revolves around the American economy.
denyNo one can deny the fact.
denyNo one can deny the fact that fire burns.
denyNo one can deny the fact that the earth is round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิเสธ[V] deny, See also: refuse, refute, decline, reject, Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม, Ant. ยอมรับ, รับ, Example: รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงที่คณะผู้เจรจาทำเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การปฏิเสธ[v. exp.] (hai kān patisēt) EN: deny   

CMU English Pronouncing Dictionary
DENY D IH0 N AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deny (v) dˈɪnˈaɪ (d i1 n ai1)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deny \De*ny"\, v. t. [imp. & p. p. {Denied}; p. pr. & vb. n.
   {Denying}.] [OE. denien, denaien, OF. denier, deneer, F.
   d['e]nier, fr. L. denegare; de- + negare to say no, deny. See
   {Negation}.]
   1. To declare not to be true; to gainsay; to contradict; --
    opposed to affirm, allow, or admit.
    [1913 Webster]
 
   Note: We deny what another says, or we deny the truth of an
      assertion, the force of it, or the assertion itself.
      [1913 Webster]
 
   2. To refuse (to do something or to accept something); to
    reject; to decline; to renounce. [Obs.] "If you deny to
    dance." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse to grant; to withhold; to refuse to gratify or
    yield to; as, to deny a request.
    [1913 Webster]
 
       Who finds not Providence all good and wise,
       Alike in what it gives, and what denies? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To some men, it is more agreeable to deny a vicious
       inclination, than to gratify it.   --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclaim connection with, responsibility for, and the
    like; to refuse to acknowledge; to disown; to abjure; to
    disavow.
    [1913 Webster]
 
       The falsehood of denying his opinion. --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       Thou thrice denied, yet thrice beloved. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {To deny one's self}, to decline the gratification of
    appetites or desires; to practice self-denial.
    [1913 Webster]
 
       Let him deny himself, and take up his cross. --Matt.
                          xvi. 24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deny \De*ny"\, v. i.
   To answer in ??? negative; to declare an assertion not to be
   true.
   [1913 Webster]
 
      Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was
      afraid.                 --Gen. xviii.
                          15.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deny
   v 1: declare untrue; contradict; "He denied the allegations";
      "She denied that she had taken money" [ant: {acknowledge},
      {admit}]
   2: refuse to accept or believe; "He denied his fatal illness"
   3: refuse to grant, as of a petition or request; "The dean
     denied the students' request for more physics courses"; "the
     prisoners were denied the right to exercise for more than 2
     hours a day"
   4: refuse to let have; "She denies me every pleasure"; "he
     denies her her weekly allowance" [syn: {deny}, {refuse}]
     [ant: {allow}, {grant}]
   5: deny oneself (something); restrain, especially from indulging
     in some pleasure; "She denied herself wine and spirits" [syn:
     {deny}, {abnegate}]
   6: deny formally (an allegation of fact by the opposing party)
     in a legal suit [syn: {traverse}, {deny}]
   7: refuse to recognize or acknowledge; "Peter denied Jesus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top